திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
atiyaarpaNi aruLaveeNtal
aṭiyārpaṇi aruḷavēṇṭal
anpiR peethuRal
aṉpiṟ pētuṟal
Fifth Thirumurai

037. n-aaL avampataamai veeNtal
nāḷ avampaṭāmai vēṇṭal

  ezusiirk kazin-etilati aasiriyaviruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. kunRamoth thilangku paNaimulai n-etungkaN
  koothaiyar paalvirain- thootis
  senRaip pulaiyeen manaththinai miittun
  thiruvatik kaakkumn-aaL uLathoo
  enthani uyiree ennutaip poruLee
  enuLath thiNithezum inpee
  manRalam pozilsuuz thaNikaiyam poruppil
  vanthamarn- tharuLseyum maNiyee.
 • 2. maNikkuzai atarththu matharththaveeR kaNNaar
  vanjsaka mayakkinil aaznthu
  kaNikkarum thuyarkoL manaththinai miittun
  kazalatik kaakkumn-aaL uLathoo
  kuNikkarum poruLee kuNapperung kunRee
  kuRikuNang katanthathoor n-eRiyee
  eNikkarum maalum ayanumn-in Reeththum
  enthaiyee thaNikaiem iRaiyee.
 • 3. iRaikkuLee ulakam atangkalum maruttum
  ilain-etu veeRkaNaar aLakas
  siRaikkuLee varunthum manaththinai miittun
  thiruvatik kaakkumn-aaL uLathoo
  maRaikkuLee maRaintham maRaikkari thaaya
  vaLLalee uLLakap poruLee
  aRaikkuLee matavaark kanan-atai payiRRum
  aNithiruth thaNikaivaaz araisee.
 • 4. araimathik kuRazum oNNuthal vaatkaN
  alarmulai aNangkanaar alkul
  puraimathith thuzalum manaththinai miittun
  ponnatik kaakkumn-aaL uLathoo
  paraimathith thitanjseer paraaparaR karumaip
  paalanee veelutai yavanee
  viraimathith thoongkum malarppozil thaNikai
  veRpinil oLirummey viLakkee.
 • 5. viLakkuRaz maNippuuN meelaNin- thoongki
  vimmuRum iLamulai matavaar
  kaLakkinil aazntha manaththinai miittun
  kazalatik kaakkumn-aaL uLathoo
  aLakkarung karuNai vaariyee njaana
  amuthamee aananthap perukkee
  kiLakkarum pukazkoL thaNikaiyam poruppil
  kiLarntharuL puriyumen kiLaiyee.
 • 6. kiLaikkuRum piNikkoor uRaiyuLaam matavaar
  kiizuRum alkulen kuziviizn-
  thiLaikkumvan kotiya manaththinai miittun
  iNaiatik kaakkumn-aaL uLathoo
  viLaikkumaa nantha viyanthani viththee
  meyati yavaruLa viruppee
  thiLaikkummaa thavaththoork karuLseyun- thaNikaith
  theyvamee arutsezun- theenee.
 • 7. theenvazi malarppuung kuzalthuti itaiveel
  thiRalvizi maatharaar puNarppaam
  kaanvazi n-atakkum manaththinai miittun
  kazalvazi n-ataththumn-aaL uLathoo
  maanvazi varumen ammaiyai veeNti
  vaNpunath thatainthitta maNiyee
  vaanvazi ataikkum sikarisuuz thaNikai
  maamalai amarntharuL marunthee.
 • 8. marunthena mayakkum kuthalaian- thiinjsol
  vaaNuthal mangkaiyar itaththil
  porunthena valikkum manaththinai miittun
  ponnatik kaakkumn-aaL uLathoo
  arunthitaa tharuntha atiyaruL oongkum
  aananthath theeRalee amuthee
  iruntharu munivar pukazseyum thaNikai
  inithamarn- tharuLiya inpee.
 • 9. inpamaR RuRukaN viLaivizi n-ilamaam
  eenthizai yavarpuzuk kuziyil
  thunpamuR Ruzalum manaththinai miittun
  thuNaiyatik kaakkumn-aaL uLathoo
  anparmuR RuNara aruLseyum theevee
  ariayan paNiperi yavanee
  vanpathai akaRRi manpathaik karuLvaan
  makiznthuRum thaNikaiyin vaazvee.
 • 10. vaazumiv vulaka vaazkkaiyai mikavum
  valiththitum mangkaiyar thampaal
  thaazumen kotiya manaththinai miittun
  thaaLmalark kaakkumn-aaL uLathoo
  suuzumn-enj siruLaip poozummey oLiyee
  thooRRamii RaRRasiR sukamee
  uuzumuR pavamoor eezumvit takala
  uthavusiir arutperung kunRee.

நாள் அவம்படாமை வேண்டல் // நாள் அவம்படாமை வேண்டல்