திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
saththiya aRivippu
sattiya aṟivippu
Sixth Thirumurai

150. joothi joothi
jōti jōti

  sinthu
  thirussiRRampalam
 • 1. joothi joothi joothi suyanj
  joothi joothi joothi paranj
  joothi joothi joothi yarut
  joothi joothi joothi sivam.
 • 2. vaamajoothi soomajoothi vaanajoothi njaanajoothi
  maakajoothi yookajoothi vaathajoothi n-aathajoothi
  eemajoothi viyoomajoothi eeRujoothi viiRujoothi
  eekajoothi eekajoothi eekajoothi eekajoothi.
 • 3. aathin-iithi veethanee aataln-iitu paathanee
  vaathinjaana poothanee vaazkavaazka n-aathanee.

ஜோதி ஜோதி // ஜோதி ஜோதி