திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ºò¾¢Â «È¢Å¢ôÒ
sattiya aṟivippu
Sixth Thirumurai

150. §ƒ¡¾¢ §ƒ¡¾¢
jōti jōti

  º¢óÐ
  ¾¢ÕüÈõÀÄõ
 • 1. §ƒ¡¾¢ §ƒ¡¾¢ §ƒ¡¾¢ ÍÂï
  §ƒ¡¾¢ §ƒ¡¾¢ §ƒ¡¾¢ ÀÃï
  §ƒ¡¾¢ §ƒ¡¾¢ §ƒ¡¾¢ ÂÕð
  §ƒ¡¾¢ §ƒ¡¾¢ §ƒ¡¾¢ º¢Åõ.
 • 2. Å¡Á§ƒ¡¾¢ §º¡Á§ƒ¡¾¢ šɧƒ¡¾¢ »¡É§ƒ¡¾¢
  Á¡¸§ƒ¡¾¢ §Â¡¸§ƒ¡¾¢ Å¡¾§ƒ¡¾¢ ¿¡¾§ƒ¡¾¢
  ²Á§ƒ¡¾¢ Å¢§Â¡Á§ƒ¡¾¢ ²Ú§ƒ¡¾¢ Å£Ú§ƒ¡¾¢
  ²¸§ƒ¡¾¢ ²¸§ƒ¡¾¢ ²¸§ƒ¡¾¢ ²¸§ƒ¡¾¢.
 • 3. ¬¾¢¿£¾¢ §Å¾§É ¬¼ø¿£Î À¡¾§É
  Å¡¾¢»¡É §À¡¾§É Å¡ú¸Å¡ú¸ ¿¡¾§É.

ஜோதி ஜோதி // ஜோதி ஜோதி