திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
अक्कस्सि
akkachsi
सिऩ्ऩम् पिटि
siṉṉam piṭi
Sixth Thirumurai

130. ऊतूतु सङ्के
ūtūtu saṅkē

  ताऴिसै
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. कैविट माट्टाऩ्ऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के
  कऩक सपैयाऩ्ऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के
  पॊय्विटस् सॆय्ताऩ्ऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के
  पूसैप लित्ततॆऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के.
 • 2. तूक्कम् तॊलैत्ताऩ्ऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के
  तुऩ्पम् तविर्त्ताऩ्ऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के
  एक्कम् कॆटुत्ताऩ्ऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के
  एम सपैयाऩ्ऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के.
 • 3. पॊऩ्ऩटि तन्दाऩ्ऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के
  पॊऩ्ऩम् पलत्ताऩ्ऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के
  इऩ्ऩल् अऱुत्ताऩ्ऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के
  ऎऩ्ऩुळ् अमर्न्दाऩ्ऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के.
 • 4. अस्सम् तविर्त्ताऩ्ऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के
  अम्पल वाणऩ्ऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के
  इस्सै अळित्ताऩ्ऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के
  इऩ्पम् कॊटुत्ताऩ्ऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के.
 • 5. ऎऩ्उयिर् कात्ताऩ्ऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के
  इऩ्पम् पलित्ततॆऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के
  पॊऩ्उरुत् तन्दाऩ्ऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के
  पॊऱ्सपै अप्पऩ्ऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के.
 • 6. सिवमाक्किक्कॊण्टाऩ्ऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के
  सिऱ्ऱम् पलत्ताऩ्ऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के
  नवनोक् कळित्ताऩ् ऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के
  नाऩ्अवऩ् आऩेऩ्ऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के.
 • 7. नात मुटियाऩ्ऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के
  ञाऩसपैयाऩ्ऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के
  पात मळित्ताऩ्ऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के
  पलित्ततु पूसैऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के.
 • 8. तॆळ्ळमु ताऩाऩ्ऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के
  सिऱ्सपै अप्पऩ्ऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के
  उळ्ळम् उवन्दाऩ्ऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के
  उळ्ळ तुरैत्ताऩ्ऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के.
 • 9. ऎऩ्ऩऱि वाऩाऩ्ऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के
  ऎल्लाम्सॆय् वल्लाऩ्ऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के
  सॆन्निलै तन्दाऩ्ऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के
  सिऱ्सपै अप्पऩ्ऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के.
 • 10. इऱवामै ईन्दाऩ्ऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के
  ऎण्णम् पलित्ततॆऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के
  तिऱमे अळित्ताऩ्ऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के
  सिऱ्ऱम् पलत्ताऩ्ऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के.
 • 11. करवु तविर्न्दतॆऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के
  करुणै किटैत्ततॆऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के
  इरवु विटिन्दतॆऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के
  ऎण्णम् पलित्ततॆऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के.
 • 12. ऎल्लाम्सॆय् वल्लाऩ्ऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के
  ऎल्लार्क्कुम् नल्लाऩ्ऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के
  ऎल्लाम् उटैयाऩ्ऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के
  ऎल्लामुम् आऩाऩ्ऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के.
 • 13. करुणा नितियर्ऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के
  कटवुळ् अवऩेऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के
  अरुळ्ना टकत्ताऩ्ऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के
  अम्पलस् सोतिऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के.
 • 14. तऩ्ऩिकर् इल्लाऩ्ऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के
  तलैवऩ् अवऩेऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के
  पॊऩ्ऩियल् वण्णऩ्ऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के
  पॊतुनटम् सॆय्वाऩ्ऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के.
 • 15. आऩन्द नातऩ्ऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के
  अरुळुटै अप्पऩ्ऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के
  ताऩन्दम् इल्लाऩ्ऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के
  तत्तुवस् सोतिऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के.
 • 16. पॊय्विट् टकऩ्ऱेऩ्ऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के
  पुण्णियऩ् आऩेऩ्ऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के
  मॆय्तॊट्टु निऩ्ऱेऩ्ऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के
  मेल्वॆळि कण्टेऩ्ऎऩ्ऱु ऊतूतु सङ्के.

ஊதூது சங்கே // ஊதூது சங்கே