திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
പറ്ററുത്തല്‍
paṟṟaṟuttal
പിരിവാറ്റാമൈ
pirivāṟṟāmai
Sixth Thirumurai

067. ചിറ്ചത്തി തുതി
siṟsatti tuti

  അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. ചോതിക് കൊടിയേ ആനന്ത ചൊരുപക് കൊടിയേ ചോതിഉരുപ്
  പാതിക് കൊടിയേ ചോതിവലപ് പാകക് കൊടിയേ352 എനൈഈന്‍റ
  ആതിക് കൊടിയേ ഉലകുകട്ടി ആളുങ് കൊടിയേ ചന്‍മാര്‍ക്ക
  നീതിക് കൊടിയേ ചിവകാമ നിമലക് കൊടിയേ അരുളുകവേ.
 • 2. പൊരുണറ് കൊടിയേ മാറ്റുയര്‍ന്ത പൊന്‍നങ് കൊടിയേ പോതാന്ത
  വരുണക് കൊടിയേ എല്‍ലാഞ്ചെയ് വല്‍ലാര്‍ ഇടഞ്ചേര്‍ മണിക്കൊടിയേ
  തരുണക് കൊടിയേ എന്‍തന്‍നൈക് താങ്കി ഓങ്കുന്‍ തനിക്കൊടിയേ
  കരുണൈക് കൊടിയേ ഞാനചിവ കാമക് കൊടിയേ അരുളുകവേ.
 • 3. നീട്ടുക് കൊടിയേ ചന്‍മാര്‍ക്ക നീതിക് കൊടിയേ ചിവകീതപ്
  പാട്ടുക് കൊടിയേ ഇറൈവര്‍വലപ് പാകക് കൊടിയേ353 പരനാത
  നാട്ടുക് കൊടിയേ എനൈഈന്‍റ ഞാനക് കൊടിയേ എന്‍നുറവാം
  കൂട്ടുക് കൊടിയേ ചിവകാമക് കൊടിയേ അടിയേറ് കരുളുകവേ .
 • 4. മാലക് കൊടിയേന്‍ കുറ്റമെലാം മന്‍നിത് തരുളി മരണമെനും
  ചാലക് കൊടിയൈ ഒടിത്തെനക്കുട് ചാര്‍ന്തു വിളങ്കും തവക്കൊടിയേ
  കാലക് കരുവൈക് കടന്തൊളിര്‍വാന്‍ കരുവും കടന്തു വയങ്കുകിന്‍റ
  കോലക് കൊടിയേ ചിവഞാനക് കൊടിയേ അടിയേറ് കരുളുകവേ.
 • 5. നാടാക് കൊടിയ മനംഅടക്കി നല്‍ല മനത്തൈക് കനിവിത്തുപ്
  പാടാപ് പിഴൈയൈപ് പൊറുത്തെനക്കും പതംഈന്‍ താണ്‍ട പതിക്കൊടിയേ
  തേടാക് കരുമ ചിത്തിഎലാം തികഴത് തയവാല്‍ തെരിവിത്ത
  കോടാക് കൊടിയേ ചിവതരുമക് കൊടിയേ അടിയേറ് കരുളുകവേ.
 • 6. മണങ്കൊള്‍ കൊടിപ്പൂ മുതല്‍നാന്‍കു വകൈപ്പൂ വടിവുള്‍ വയങ്കുകിന്‍റ
  വണങ്കൊള്‍ കൊടിയേ ഐംപൂവും മലിയ മലര്‍ന്ത വാന്‍കൊടിയേ
  കണങ്കൊള്‍ യോക ചിത്തിഎലാം കാട്ടുങ് കൊടിയേ കലങ്കാത
  കുണങ്കൊള്‍ കൊടിയേ ചിവപോകക് കൊടിയേ അടിയേറ് കരുളുകവേ.
 • 7. പുലങ്കൊള്‍ കൊടിയ മനംപോന പോക്കില്‍ പോകാ തെനൈമീട്ടു
  നലങ്കൊള്‍ കരുണൈച് ചന്‍മാര്‍ക്ക നാട്ടില്‍ വിടുത്ത നറ്കൊടിയേ
  വലങ്കൊള്‍ ഞാന ചിത്തിഎലാം വയങ്ക വിളങ്കു മണിമന്‍റില്‍
  കുലങ്കൊള്‍ കൊടിയേ മെയ്ഞ്ഞാനക് കൊടിയേ അടിയേറ് കരുളുകവേ.
 • 8. വെറിക്കും ചമയക് കുഴിയില്‍വിഴ വിരൈന്തേന്‍ തന്‍നൈ വിഴാതവകൈ
  മറിക്കും ഒരുപേ രറിവളിത്ത വള്‍ളറ് കൊടിയേ മനക്കൊടിയൈച്
  ചെറിക്കും പെരിയര്‍ ഉളത്തോങ്കും തെയ്വക് കൊടിയേ ചിവഞാനം
  കുറിക്കും കൊടിയേ ആനന്തക് കൊടിയേ അടിയേറ് കരുളുകവേ.
 • 9. കടുത്ത വിടര്‍വന്‍ പയംകവലൈ എല്‍ലാം തവിര്‍ത്തുക് കരുത്തുള്‍ളേ
  അടുത്ത കൊടിയേ അരുളമുതം അളിത്തെന്‍ തനൈമെയ് അരുട്കരത്താല്‍
  എടുത്ത കൊടിയേ ചിത്തിഎലാം ഇന്താ മകനേ എന്‍റെനക്കേ
  കൊടുത്ത കൊടിയേ ആനന്തക് കൊടിയേ അടിയേറ് കരുളുകവേ.
 • 10. ഏട്ടൈത് തവിര്‍ത്തെന്‍ എണ്‍ണമെലാം എയ്ത ഒളിതന്‍ തിയാന്‍വനൈന്ത
  പാട്ടൈപ് പുനൈന്തു പരിചളിത്ത പരമ ഞാനപ് പതിക്കൊടിയേ
  തേട്ടൈത് തനിപ്പേര്‍ അരുട്ചെങ്കോല്‍ ചെലുത്തുംചുത്ത ചന്‍മാര്‍ക്കക്
  കോട്ടൈക് കൊടിയേ ആനന്തക് കൊടിയേ അടിയേറ് കരുളുകവേ.

  • 352, 353. ഇടപ്പാകക് കൊടിയേ - പി. ഇരാ. പതിപ്പു.

சிற்சத்தி துதி // சிற்சத்தி துதி

No audios found!