திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
समाति वऱ्पुऱुत्तल्
samāti vaṟpuṟuttal
तऩित् तिरुअलङ्कल्
taṉit tirualaṅkal
Sixth Thirumurai

109. उलकप्पेऱु
ulakappēṟu

  कलिविरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. इऩ्पाल् उलकङ्कळ् यावुम् विळङ्किऩ
  तुऩ्पाल् इऱन्दवर् तुऩ्पऱ्ऱुत् तोऩ्ऱिऩर्
  अऩ्पाल् अटियवर् आटिऩर् पाटिऩर्
  ऎऩ्पाल् अरुट्पॆरुञ् सोतियार् ऎय्तवे.
 • 2. पाम्पॆलाम् ओटिऩ पऱवैयुट् सार्न्दऩ
  तीम्पला वाऴैमात् तॆऩ्ऩै सिऱन्दऩ
  आम्पलऩ् मॆऩ्मेलुम् आयिऩ ऎऩ्ऩुळत्
  तोम्पल्ऎऩ् अरुट्पॆरुञ् सोतियार् ओङ्कवे.
 • 3. मलङ्कऴिन् तुलकवर् वाऩवर् आयिऩर्
  वलम्पॆऱु सुत्तसऩ् मार्क्कम् सिऱन्दतु
  पलम्पॆऱु मऩितर्कळ् पण्पुळर् आयिऩर्
  नलम्पॆऱुम् अरुट्पॆरुञ् सोतियार् नण्णवे.
 • 4. मुऩ्ऩुळ मार्क्कङ्कळ् यावुम् मुटिन्दऩ
  मऩ्ऩुळ सुत्तसऩ् मार्क्कम् सिऱन्दतु
  पऩ्ऩुळन् तॆळिन्दऩ पतिनटम् ओङ्किऩ
  ऎऩ्ऩुळत् तरुट्पॆरुञ् सोतियार् ऎय्तवे.
 • 5. इटम्पॆऱ्ऱ उयिर्ऎलाम् विटम्अऱ्ऱु वाऴ्न्दऩ
  मटम्पॆऱ्ऱ मऩितर्कळ् मतिपॆऱ्ऱु वाऴ्किऩ्ऱार्
  तिटम्पॆऱ्ऱे ऎऴुकिऩ्ऱार् सॆत्तवर् तिऩन्दिऩम्
  नटम्पॆऱ्ऱ अरुट्पॆरुञ् सोतियार् नण्णवे.
 • 6. अण्टमुम् अकिलमुम् अरुळर साट्सियैक्
  कॊण्टऩ ओङ्किऩ कुऱैऎलाम् तीर्न्दऩ
  पण्टङ्कळ् पलित्तऩ परिन्दॆऩ तुळ्ळत्तिल्
  ऎण्टकुम् अरुट्पॆरुञ् सोतियार् ऎय्तवे.
 • 7. कुणङ्कळ् सिऱन्दऩ कुऱ्ऱङ्कळ् अऱ्ऱऩ
  मणङ्कळ् विळङ्किऩ वाऴ्वुकळ् ओङ्किऩ
  पिणङ्कळ् ऎलाम्उयिर् पॆऱ्ऱॆऴुन् तोङ्किऩ
  इणङ्क अरुट्पॆरुञ् सोतियार् ऎय्तवे.
 • 8. पत्तर्कळ् पाटिऩर् पणिन्दुनिऩ् ऱाटिऩर्
  मुत्तर्कळ् मॆय्प्पॊरुळ् मुऩ्ऩि मकिऴ्न्दऩर्
  सित्तर्कळ् आऩन्दत् तॆळ्ळमु तुण्टऩर्
  सुत्त अरुट्पॆरुञ् सोतियार् तोऩ्ऱवे.
 • 9. एऴुल कवत्तैविट् टेऱिऩऩ् मेऩिलै
  ऊऴितो ऱूऴियुम् उयिर्तऴैत् तोङ्किऩऩ्
  आऴियाऩ् अयऩ्मुतल् अतिसयित् तिटऎऩुळ्
  वाऴिअ रुट्पॆरुञ् सोतियार् मऩ्ऩवे.
 • 10. इरुट्पॆरु मलमुऴु तुन्दविर्न् तिऱ्ऱतु
  मरुट्पॆरुम् कऩ्ममुम् मायैयुम् नीङ्किऩ
  तॆरुट्पॆरुञ् सित्तिकळ् सेर्न्दऩ ऎऩ्ऩुळत्
  तरुट्पॆरुञ् सोतिऎऩ् अऩ्पिऱ् कलन्दते.

உலகப்பேறு // உலகப்பேறு

No audios found!