திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ചമാതി വറ്പുറുത്തല്‍
samāti vaṟpuṟuttal
തനിത് തിരുഅലങ്കല്‍
taṉit tirualaṅkal
Sixth Thirumurai

109. ഉലകപ്പേറു
ulakappēṟu

  കലിവിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. ഇന്‍പാല്‍ ഉലകങ്കള്‍ യാവും വിളങ്കിന
  തുന്‍പാല്‍ ഇറന്തവര്‍ തുന്‍പറ്റുത് തോന്‍റിനര്‍
  അന്‍പാല്‍ അടിയവര്‍ ആടിനര്‍ പാടിനര്‍
  എന്‍പാല്‍ അരുട്പെരുഞ് ചോതിയാര്‍ എയ്തവേ.
 • 2. പാംപെലാം ഓടിന പറവൈയുട് ചാര്‍ന്തന
  തീംപലാ വാഴൈമാത് തെന്‍നൈ ചിറന്തന
  ആംപലന്‍ മെന്‍മേലും ആയിന എന്‍നുളത്
  തോംപല്‍എന്‍ അരുട്പെരുഞ് ചോതിയാര്‍ ഓങ്കവേ.
 • 3. മലങ്കഴിന്‍ തുലകവര്‍ വാനവര്‍ ആയിനര്‍
  വലംപെറു ചുത്തചന്‍ മാര്‍ക്കം ചിറന്തതു
  പലംപെറു മനിതര്‍കള്‍ പണ്‍പുളര്‍ ആയിനര്‍
  നലംപെറും അരുട്പെരുഞ് ചോതിയാര്‍ നണ്‍ണവേ.
 • 4. മുന്‍നുള മാര്‍ക്കങ്കള്‍ യാവും മുടിന്തന
  മന്‍നുള ചുത്തചന്‍ മാര്‍ക്കം ചിറന്തതു
  പന്‍നുളന്‍ തെളിന്തന പതിനടം ഓങ്കിന
  എന്‍നുളത് തരുട്പെരുഞ് ചോതിയാര്‍ എയ്തവേ.
 • 5. ഇടംപെറ്റ ഉയിര്‍എലാം വിടംഅറ്റു വാഴ്ന്തന
  മടംപെറ്റ മനിതര്‍കള്‍ മതിപെറ്റു വാഴ്കിന്‍റാര്‍
  തിടംപെറ്റേ എഴുകിന്‍റാര്‍ ചെത്തവര്‍ തിനന്തിനം
  നടംപെറ്റ അരുട്പെരുഞ് ചോതിയാര്‍ നണ്‍ണവേ.
 • 6. അണ്‍ടമും അകിലമും അരുളര ചാട്ചിയൈക്
  കൊണ്‍ടന ഓങ്കിന കുറൈഎലാം തീര്‍ന്തന
  പണ്‍ടങ്കള്‍ പലിത്തന പരിന്തെന തുള്‍ളത്തില്‍
  എണ്‍ടകും അരുട്പെരുഞ് ചോതിയാര്‍ എയ്തവേ.
 • 7. കുണങ്കള്‍ ചിറന്തന കുറ്റങ്കള്‍ അറ്റന
  മണങ്കള്‍ വിളങ്കിന വാഴ്വുകള്‍ ഓങ്കിന
  പിണങ്കള്‍ എലാംഉയിര്‍ പെറ്റെഴുന്‍ തോങ്കിന
  ഇണങ്ക അരുട്പെരുഞ് ചോതിയാര്‍ എയ്തവേ.
 • 8. പത്തര്‍കള്‍ പാടിനര്‍ പണിന്തുനിന്‍ റാടിനര്‍
  മുത്തര്‍കള്‍ മെയ്പ്പൊരുള്‍ മുന്‍നി മകിഴ്ന്തനര്‍
  ചിത്തര്‍കള്‍ ആനന്തത് തെള്‍ളമു തുണ്‍ടനര്‍
  ചുത്ത അരുട്പെരുഞ് ചോതിയാര്‍ തോന്‍റവേ.
 • 9. ഏഴുല കവത്തൈവിട് ടേറിനന്‍ മേനിലൈ
  ഊഴിതോ റൂഴിയും ഉയിര്‍തഴൈത് തോങ്കിനന്‍
  ആഴിയാന്‍ അയന്‍മുതല്‍ അതിചയിത് തിടഎനുള്‍
  വാഴിഅ രുട്പെരുഞ് ചോതിയാര്‍ മന്‍നവേ.
 • 10. ഇരുട്പെരു മലമുഴു തുന്തവിര്‍ന്‍ തിറ്റതു
  മരുട്പെരും കന്‍മമും മായൈയും നീങ്കിന
  തെരുട്പെരുഞ് ചിത്തികള്‍ ചേര്‍ന്തന എന്‍നുളത്
  തരുട്പെരുഞ് ചോതിഎന്‍ അന്‍പിറ് കലന്തതേ.

உலகப்பேறு // உலகப்பேறு

No audios found!