திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
அன்பிற் பேதுறல்
aṉpiṟ pētuṟal
தரிசனை வேட்கை
tarisaṉai vēṭkai
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

039. கூடல் விழைதல்
kūṭal viḻaital

  எழுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. சகம்ஆ றுடையார் அடையா நெறியார்
  சடையார் விடையார் தனிஆனார்
  உகமா ருடையார் உமைஓர் புடையார்
  உதவும் உரிமைத் திருமகனார்
  முகம்ஆ றுடையார் முகம்மா றுடையார்
  எனவே எனது முன்வந்தார்
  அகமா ருடையேன் பதியா தென்றேன்
  அலைவாய் என்றார் அஃதென்னே.
 • 2. விதுவாழ் சடையார் விடைமேல் வருவார்
  விதிமால் அறியா விமலனார்
  மதுவாழ் குழலாள் புடைவாழ் உடையார்
  மகனார் குகனார் மயில்ஊர்வார்
  முதுவாழ் வடையா தவமே அலைவேன்
  முன்வந் திடயான் அறியாதே
  புதுவாழ் வுடையார் எனவே மதிபோய்
  நின்றேன் அந்தோ பொல்லேனே.
 • 3. காயோ டுடனாய் கனல்கை ஏந்திக்
  காடே இடமாக் கணங்கொண்ட
  பேயோ டாடிப் பலிதேர் தரும்ஓர்
  பித்தப் பெருமான் திருமகனார்
  தாயோ டுறழும் தணிகா சலனார்
  தகைசேர் மயிலார் தனிவேலார்
  வேயோ டுறழ்தோள் பாவையர் முன்என்
  வெள்வளை கொண்டார் வினவாமே.
 • 4. பொன்னார் புயனார் புகழும் புகழார்
  புலியின் அதளார் புயம்நாலார்
  தென்னார் சடையார் கொடிமேல் விடையார்
  சிவனார் அருமைத் திருமகனார்
  என்நா யகனார் என்னுயிர் போல்வார்
  எழின்மா மயிலார் இமையோர்கள்
  தந்நா யகனார் தணிகா சலனார்
  தனிவந் திவண்மால் தந்தாரே.
 • 5. கல்லால் அடியார் கல்லடி உண்டார்
  கண்டார் உலகங் களைவேதம்
  செல்லா நெறியார் செல்லுறும் முடியார்
  சிவனார் அருமைத் திருமகனார்
  எல்லாம் உடையார் தணிகா சலனார்
  என்நா யகனார் இயல்வேலார்
  நல்லார் இடைஎன் வெள்வளை கொடுபின்
  நண்ணார் மயில்மேல் நடந்தாரே.
 • 6. காரூர் சடையார் கனலார் மழுவார்
  கலவார் புரமூன் றெரிசெய்தார்
  ஆரூர் உடையார் பலிதேர்ந் திடும்எம்
  அரனார் அருமைத் திருமகனார்
  போரூர் உறைவார் தணிகா சலனார்
  புதியார் எனஎன் முனம்வந்தார்
  ஏரூர் எமதூ ரினில்வா என்றார்
  எளியேன் ஏமாந் திருந்தேனே.
 • 7. கண்ணார் நுதலார் விடமார் களனார்
  கரமார் மழுவார் களைகண்ணார்
  பெண்ணார் புயனார் அயன்மாற் கரியார்
  பெரியார் கைலைப் பெருமானார்
  தண்ணார் சடையார் தருமா மகனார்
  தணிகா சலனார் தனிவேலார்
  எண்ணார் எளியாள் இவள்என் றெனையான்
  என்செய் கேனோ இடர்கொண்டே.
 • 8. மழுவார் தருகைப் பெருமான் மகனார்
  மயில்வா கனனார் அயில்வேலார்
  தழுவார் வினையைத் தணியார் அணியார்
  தணிகா சலனார் தம்பாதம்
  தொழுவார் அழுவார் விழுவார் எழுவார்
  துதியா நிற்பார் அவர்நிற்கப்
  புழுவார் உடலோம் பிடும்என் முனர்வந்
  தருள்தந் தருளிப் போனாரே.
 • 9. நிருத்தம் பயின்றார் கடல்நஞ் சயின்றார்
  நினைவார் தங்கள் நெறிக்கேற்க
  அருத்தம் பகர்வார் அருமைப் புதல்வர்
  அறுமா முகனார் அயில்வேலார்
  திருத்தம் பெறுவார் புகழும் தணிகைத்
  திருமா மலையார் ஒருமாதின்
  வருத்தம் பாரார் வளையும் தாரார்
  வாரார் அவர்தம் மனம்என்னே.
 • 10. பிரமன் தலையில் பலிகொண் டெருதில்
  பெயரும் பிச்சைப் பெருமானார்
  திரமன் றினிலே நடனம் புரிவார்
  சிவனார் மகனார் திறல்வேலார்
  தரமன் றலைவான் பொழில்சார் எழில்சேர்
  தணிகா சலனார் தமியேன்முன்
  வரமன் றவும்மால் கொளநின் றனனால்
  மடவார் அலரால் மனநொந்தே.

கூடல் விழைதல் // கூடல் விழைதல்