திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
n-aRRaay sevilikkuk kuuRal
naṟṟāy sevilikkuk kūṟal
thoozik kurimai kiLaththal
tōḻik kurimai kiḷattal
Sixth Thirumurai

080. thiruvatip perumai
tiruvaṭip perumai

  eNsiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. thiruvaaLar kanakasapaith thirun-atanjsey tharuLvaar
  theevarsikaa maNienakkuth thirumaalai kotuththaar
  uruvaaLar aruvaaki oLiyaaki veLiyaay
  oongkukinRaar ennutaiya uyirththuNaivar avartham
  peruvaaymaith thiRamsiRithum peesamuti yaathee
  peesuvathaar maRaikaLelaam kuusukinRa enRaal
  thuruvaamal ingkenakkuk kitaiththathaien solveen
  sollaLaval laathasukam thoonRuvathen thoozi.
 • 2. aruLaaLar poRpothuvil aRputhan-aa takanjsey
  aanantha vaNNarenai aaLutaiyaar siRiyeen
  theruLaatha paruvaththee theruttimaNam purintha
  siiraaLar avarperumaith thiRaththaievar pukalvaar
  maruLaatha aakamangkaL maamaRaikaL ellaam
  maruNtanavee ennatien manavaakkin aLavoo
  iruLaamai enRuRumoo anRusiRi thuraippeen
  ennavumn-aaN iirppathithaR kenpuriveen thoozi.
 • 3. sempavaLath thirumalaiyoo maaNikka viLakkoo
  sezunjsoothith thanippizampoo sevvaNNath thiraLoo
  ampathumath thiruviLangkum akalaththaan piraman
  aranmuthaloor aivarkaLum appaaln-in Roorum
  emparamen Remperumaan puRavaNNam ethuvoo
  enpaareel akavaNNam yaaruraikka vallaar
  thamparamen RennaianRu maNampurinthaar kanaka
  sapain-aathar avarperumai saaRRuvathen thoozi.
 • 4. theevarkaLoo siththarkaLoo siivanmuththar thaamoo
  siRanthamunith thalaivarkaLoo semporuLkaN tooroo
  muuvarkaLoo aRuvarkaLoo muthaRsaththi avaLoo
  munniyan-am perungkaNavar thamiyalai uNarnthoor
  yaavarkaLum allaenRaal yaanuNarnthu solla
  amaiyumoo orusiRithum amaiyaathu kaNtaay
  aavalotum anparthozak kanakasapai n-atippaar
  avarperumai evvithaththum avaraRivaar thoozi.
 • 5. pathiutaiyaar kanakasapaa pathienumpeer utaiyaar
  paNampariththa360 varaiyarennai maNampurintha kaNavar
  vithiyutaiyaar eeththan-inRa thuthiutaiyaar njaana
  viLakkanaiya meyutaiyaar veyyavinai aRuththa
  mathiutaiyaar thamakkaruLum vaNkaiperi thutaiyaar
  mangkaisiva kaamavalli maNavaaLar mutimeel
  n-athiutaiyaar avarperumai maRaikkumettaa thenRaal
  n-aanuraikka maattuvanoo n-avilaayen thoozi.
 • 6. vetiththaLintha mukkaniyin vatiththarasan- thanilee
  virumpuRan-in Roongkiyaseng karumpiratham kalanthu
  thatiththasezum paaRpeythu kooRReenvit tathanaith
  thaniththaparaa amuthaththil thaankalanthuN taaRpool
  itiththitiththen uLamuzuthum thiththikkum vaarththai
  inithuraiththu maNampurintha ennuyirn-aa yakarvaan
  potiththirumee niyarn-atanam purikinRaar avartham
  pukazuraikka valleenoo alleenkaaN thoozi.
 • 7. thirussiRRam palaththinpath thiruurukkoN taruLaam
  thirun-atanjsey tharuLukinRa thiruvatikaL iraNtum
  arussikkum peeranpar aRivinkaN aRivaay
  avvaRivil viLainthasivaa nanthaamu thaaki
  urussikkum paran-aathath thalangkatanthap paaRsith
  thuruvukatan- thirukkumena uNarnthoorsol vaareel
  perussiththel laamvalla n-ataraajap perumaan
  perumaiyaiyaam peesuvathen peesaayen thoozi.
 • 8. n-aathavarai senRumaRai ooranantham kooti
  n-aatiiLaith thirunthanaaa kamangkaL paran-aatha
  poothavarai poonthupala mukangkoNtu theetip
  puNarppaRiyaa thirunthanaen RaRinjarpukal vaareel
  paathavarai veN­Ru patinthilangkas soothip
  pativametuth thampalaththee parathan-atam puriyum
  poothavaraik kaaNpathalaal avarperumai ennaal
  pukalavasa maamoon-ii pukalaayen thoozi.
 • 9. paraiiruntha veLimuzuthum paraviappaal paraiyin
  paramaaki apparaththil paramparamaay viLangkith
  thiraikatantha thiruveLiyil aananthaa thiithath
  thirun-atanjsey yaathuseyum thiruvatikaL enRee
  puraikatanthoor pukalkinRaar keetkinRoom enRaal
  puNNiyaren thaniththalaivar punithan-ata raajar
  varaikatantha thiruththooLmeel thirun-iiRRar avartham
  vaaymaisola valleenoo alleenkaaN thoozi.
 • 10. eeyppanthi vaNNarenRum patikavaNNar enRum
  iNaiyiloLi uruvarenRum iyalaruvar enRum
  vaayppanthal ituthalanRi uNmaisola vallaar
  maNNitaththum viNNitaththum maRRitaththum ilaiyee
  kaayppantha maramenRu kaNtusolva thanRik
  kaayththavaNNam puuththavaNNam kaNtukoLa maattaath
  thaayppantha uNarvutaiyeen yaanoosiR sapaiyil
  thanimuthalvar thiruvaNNam saaRRavalleen thoozi.
 • 11. kalaikkatalaik katanthamunik kaNangkaLummum malamaam
  karisakanRa yookikaLum kaNtukoLa maattaa
  thalaikkatalil thurumpaaki alaikinRaar manRuL
  aatukinRaar enpathalaal avarvaNNam athuvum
  n-ilaikkuriya thirussapaiyin vaNNamumas sapaikkaN
  n-iruththaththin vaNNamumin- n-iirmaiyana enRee
  malaikkun-iRai kaNtaalum kaaNavoNaa thamma
  vaayppatharkaL thuuRRuvathil varumpayanen thoozi.
 • 12. sithamalaroo sukamalarum parimaLikka oongkum
  thirussiRRam palan-atuvee thirun-atanam puriyum
  pathamalaroo pathamalaril paathukaiyoo avaiyil
  patinthathirup potiyooap potipatintha patiyoo
  ithamalarum appatimeel irunthavaroo avarpeer
  isaiththavarum keettavarum ilangkumuththar enRaal
  n-ithamalarum n-ataraajap perumaanen kaNavar
  n-ilaiuraikka vallaaraar n-ikazththaayen thoozi.
 • 13. suththamuRRa aimpuutha veLikaraNa veLimeel
  thulangkuveLi thuriyaveLi sukaveLiyee muthalaam
  iththakaiya veLikaLuLLee evveLiyoo n-atanam
  iyaRRuveLi enkinRaar enRaalav veLiyil
  n-iththapari puuraNamaay aanantha mayamaay
  n-iruththamitum emperumaan n-ipuNan-ata raayar
  siththuruvaam thiruvatiyin uNmaivaNNam aRinthu
  seppuvathaar envasamoo seppaayen thoozi.
 • 14. kaaRRuruvoo kanaluruvoo katavuLuru enpaar
  kaaRRuruvum kanaluruvum kaNturaippiir enRaal
  veeRRuruvee pukalvarathai veeRonRaal maRuththaal
  viziththuvizith thempoolvaar mikavummaruL kinRaar
  thooRRumanthath thaththuvamum thooRRaaththath thuvamum
  thurisaaka avaikatantha sukasorupam aaki
  maaRRamanam uNarvusellaath thalaththaatum perumaan
  vativuraikka vallavaraar vazuththaayen thoozi.
 • 15. n-aathamattum senRanammeel sellavazi aRiyeem
  n-avinRapara vinthumattum n-aatinammeel aRiyeem
  eethamilaap paran-aatha ellaimattum senReem
  inissella vazikaaNeem ilangkuperuveLikkee
  aatharavil senRanammeel sellavazi theriyeem
  ammamma enRumaRai aakamangkaL ellaam
  oothan-inRa thirun-atanap perumaanaar vativin
  uNmaisola vallavaraar uraiyaaren thoozi.
 • 16. thoonRusaththi palakooti aLavusola oNNaath
  thooRRusaththi palakootith thokaiuraikka mutiyaa
  saanRulakam thooRRuvikkum saththipala kooti
  thanaiviLampal aakaaas saththikaLaik kuutti
  eenRavakai vitukkinRa saththipala kooti
  iththanaikkum athikaari enkaNavar enRaal
  aanRamaNi manRilinpa vativaaki n-atikkum
  avarperumai evaruraippaar aRiyaayen thoozi.
 • 17. thooRRamonRee vativonRu vaNNamonRu viLangkum
  soothionRu maRRathanil thulangkumiyal onRu
  aaRRaathil paramaaya aNuonRu pakuthi
  athuonRu pakuthikkuL amainthakaru onRu
  eeRRamikka akkaruvuL saththionRu saththik
  kiRaionRaam iththanaikkum enkaNavar allaal
  aaRRamaRRoor athikaari illaiyati manRil
  aatumavar perunthakaimai yaaruraippaar thoozi.
 • 18. orumaipeRu thooRRamonRu thaththuvampal veeRu
  onRiniyal onRitaththee uRRilaing kivaRRai
  irumaiyinum mummaimuthal ezumaiyinum kuutti
  ilangkiyasiR saththin-atu iraNtonRen naatha
  perumaipeRRu viLangkaathin n-atuaruLn-in Rilangkap
  periyaaruL n-atun-inRu thuriyan-atam puriyum
  arumaievar kaNtukoLvar avarperumai avaree
  aRiyaaree ennatin-ii aRainthavaNNam thoozi.
 • 19. pataiththapataip ponRathilee paramathiRkaa raNamaam
  pakuthiathil pakukkinRa paNikaLpala palavaam
  putaiththaavai pukunthulavum puramonRap puraththil
  puupathion RavarkkuNarththum puuraNasith thonRu
  mitaiththaivai ellaanjsiR Rampalaththee n-atikkum
  menpathaththoor siRRitaththu viLangkin-ilai peRavee
  ataiththumaRRing kivaikkellaam appuRaththee n-iRpaar
  avarperumai evaraRivaar aRiyaayn-ii thoozi.
 • 20. siruttionRu siRRaNuvil siRithathanil siRithu
  sinaiththakara Nakkaruas sinaikkaruvil siRithu
  veruttiyamaan ammaanil siRithumathi mathiyin
  mikassiRithu kaattukinRa viyansutaron Rathanil
  theruttukinRa saththimikas siRithathanil kootith
  thiRaththiniloor siRithaakum thirussiRRam palaththee
  aruttiRaththin n-atikkinRa ennutaiya thalaivar
  arutperumai evaruraippaar aRiyaayen thoozi.
 • 21. n-aanmukarkaL mikapperiyar aangkavaril periyar
  n-aaraNarkaL maRRavarin361 n-aatinmikap periyar
  vaanmukaththa uruththirarkaL maRRavaril periyar
  mayeessurarkaL sathaasivarkaL maRRavaril periyar
  miinmukaththa vinthathanil perithathanil n-aatham
  mikapperithu paraiathanil mikapperiyaL avaLin
  aanmukaththil paramparanthaan perithathanil perithaay
  aatukinRa seevatiyaar aRivaarkaaN thoozi.
 • 22. maNananthang kootiaLa vutaiyathun-iir athanil
  vayangkiyan-uuR Rorukooti meelathikam vanni
  eNNiyaaa yiramayutham kootiyinmeel ilakkam
  eNpaththu n-aankathinmeel athikamvaLi yotuvaan
  viNNaLavu muulamuyir maamaayai kutilai
  vinthaLavu solamutiyaa thinthavakai ellaam
  aNNalatis siRun-akaththil siRRakaththaam enRaal
  avarperumai evaruraippaar aRiyaayn-ii thoozi.
 • 23. maNNaathi aimpuutha vakaiiraNtin onRu
  vativuvaNNam iyaRkaioru vaalaNussath thiyalaayk
  kaNNennum uNarssiselaak kaatsiyavaayk n-iRpak
  karuthumavaik kutpuRangkiiz meeRpakkam n-atuvil
  n-aNNioru muunRainthu n-aalotumuun Rettaay
  n-avamaaki muulaththin n-avinRasaththik kellaam
  aNNuRumoor aathaara saththikotuth thaatum
  atipperumai yaaraRivaar avaraRivaar thoozi.
 • 24. maNpuutha muthaRsaththi vaalaNuvil aNuvaay
  mathiththaathan uLoLiyaay avvoLikkuL oLiyaay
  eNpuuthath thavvoLikkuL ilangkuveLi yaayav
  viyalveLikkuL oruveLiyaay irunthaveLi362 n-atuvee
  paNpuutha n-atampuriyum pathapperumai evarum
  pakuththuNara mutiyaatheel pathamalaren thalaimeel
  n-aNpuuRa vaiththaruLum n-ataraajap perumaan
  n-allaseyal vallapamaar solluvarkaaN thoozi.
 • 25. vaNkalappil santhiseyum saththiyuLee orumai
  vayangkoLimaa saththiatha nuLorukaa raNamaam
  viNkaraNa saththiatha nuLthalaimai yaaka
  viLangkukurus saththiathin meymmaivati vaana
  eNkuNamaa saththi inthas saththithanak kuLLee
  iRaiyaaki athuathuvaay ilangkin-atam puriyum
  thaNkaruNaith thiruvatiyin perumaiaRi varitheel
  saamithiru meeniyinsiir saaRRuvathen thoozi.
 • 26. periyaenap pukalkinRa puuthavakai ellaam
  peesukinRa pakuthiyilee viisukinRa siRumai
  uriyaperum pakuthiyumap pakuthimuthal kutilai
  uLangkoLparai muthalsaththi yookamelaam pothuvil
  thuriyan-atam purikinRa soothimalarth thaaLil
  thoonRiyathoor siRRasaivaal thoonRukinRa enRaal
  ariyaperum poruLaaka n-atikkinRa thalaivar
  arutperumai enaLavoo aRiyaay enthoozi.
 • 27. ponvaNNap puuthamuthal thanmaiuNmai akaththee
  poRpuRamaak karuviLakkam porunthaveNmai semmai
  thanvaNNap pasumaiyotu karumaikalap paakum
  thanmaiyinil thanmaiyathaayth thaniththathaRkoor muthalaay
  manavaNNath thoLiuruvam uyirppinotu thoonRa
  vaalaNukkuut tangkaLaiav vakain-iRuvi n-ataththum
  minvaNNath thirussapaiyil aatukinRa pathaththin
  meyvaNNam pukaluvathaar viLampaayen thoozi.
 • 28. poRputaiya aingkaruvuk kaathaara karaNam
  pukanRaaRu kootiavaik kaaRilakkam avaRRuk
  kaRpuRumoor aRupathinaa yiramavaRRuk kataiyaa
  Raayiramaang kavaRRukkoor aRun-uuRing kivaikkee
  viRpoliyum aRupathumaR RivaikkaaRing kintha
  viyankaraNa saththikaLai viriththuviLak kuvathaays
  siRparamaay maNimanRil thirun-atanam puriyum
  thiruvatiyin perumaievar seppuvarkaaN thoozi.
 • 29. eeRRamuRum aingkaruvuk kaathaara karaNam
  ezukooti iingkivaRRuk keezilakkam ivaikkee
  thooRRamuRum ezupathinaa yiramivaRRuk kezumai
  thunniyan-uu RivaRRinukkus sollum ezupathuthaan
  aaRRaluRum ivaithamakkoor eezaamik karaNam
  anaiththinaiyum thaniththaniyee thooRRin-ilai poruththis
  saaRRariya vativuvaNNam suvaippayanuN taakkum
  saamithiru vatipperumai saaRRuvathaar thoozi.
 • 30. viLangkiyaaing karussaththi oorananthang karuvil
  viLaikinRa saththikaLoor ananthamviLai vellaam
  vaLampeRavee tharukinRa saththikaLoor anantham
  maaNpataiyath tharuvikkum saththikaLoor anantham
  uLangkoLan-in Rathittikkum saththikaLoor anantham
  oongkiyais saththikaLaith thaniththaniyee iyakkith
  thaLangkoLaiiN tavvavaRRiR kutpuRamn-in RoLirum
  saamithiru vatipperumai saaRRuvathaar thoozi.
 • 31. kaaNikinRa aingkaruvin viththiniyal palavum
  karuthuRumang kuraththiniyal paRpalavum atiyin
  maaNukinRa iyalkaLpala palappalavum n-atuvil
  mannumiyal palapalavum palappalavum mutiyin
  puuNumiyal ananthavakai purinthapala palavum
  porunthuvathaay avvavaRRin puNarkkaiyunthaan aaki
  eeNukinRa avaikaLukkut paRRaamal n-atikkum
  eziRkaruNaip pathapperumai iyampuvathaar thoozi.
 • 32. viNNitaththee muthanmuppuu viriyaathil orupuu
  vaayangkusaththik kuuttaththaal vanthanaoor anantham
  paNNuRumath thanmaiyuLee thiNmai363 orukooti
  paliththasaththik kuuttaththaal paNiththanaoor anantham
  eNNuRumith thiNmaikaLum ivaRRinathu vikaRpam
  ellaamum thaniththanin-in Rilangkan-ilai purinthee
  viNNennum patiavaRRil kalanthukala vaathu
  viLaiyaatum atipperumai viLampuvathaar thoozi.
 • 33. viNNitaththee muthanmuppuu viriyaathil orupuu
  viriyaathin maRRorupuu virinthitaiv vaimpuuk
  kaNNitaththee piRithorupuu kaNmalara athilee
  kattaviza veeRorupuu vittaezu puuvum
  peNNitaththee n-aankaaki aaNitaththee muunRaayp
  pirivilavaayp pirivuLavaayp piRangkiyutal karaNam
  n-aNNitaththeern- thiyaRRiathin n-atun-inRu viLangkum
  n-allathiru vatipperumai solluvathaar thoozi.
 • 34. vaNpuuvil vativupala vaNNangkaL palameel
  mathikkumiyal palaoLiyin vaaymaipala oLikkuL
  n-aNpuuRum saththipala saththikaLuL vayangkum
  n-aathangkaL palan-aatha n-atuvaNaioor kalaiyil
  paNpaaya n-atangkaLpala palapeyarppum kaattum
  pathikaLpala ivaikkellaam pathiyaakip pothuvil
  kaNpaaya ivaRRinotu kalanthukala vaamal
  kaaNukinRa thiruvatissiir kazaRuvathaar thoozi.
 • 35. oongkiyaaim puuivaikkuL onRinonRu thiNmai
  uRRanamaR Rathuathuvum paRRuvana paRRath
  thaangkiyamaa saththikaLin perungkuuttam kalaiyaath
  thanmaipurin- thaangkaangkuth thaniththanin-in Rilangkith
  theengkiyapoo thavaikalaiyas seykaipala purinthu
  thikazoLiyaay aruLveLiyaayth thiRaviloLi364 veLiyil
  paangkuRan-eer viLangkukinRa thiruvatiyin perumai
  pakuththuraiththu vallavaraar pakaraayen thoozi.
 • 36. virinthitumaing karuvinilee vitayasaththi anantha
  vithamukangkoN tilakaavai vikithavikaR paakip
  pirinthitumaan ilakkaNangkaL palakooti piriyaap
  perunjsaththi ilakkaNangkaL paRpalakoo tikaLaayth
  therinthitun-aa nilakkuLLee irunthuveLip patavum
  seykaipala purikinRa thiRalutaiththaa rakameel
  erinthituthii n-atuveLikkaN irunthathiru vatiyin
  ellaiyaiyaar sollavallaar iyampaayen thoozi.
 • 37. thoonRiyaaing karuvinilee sollarumoor iyaRkaith
  thulangkumathil palakootik kulangkoLkuruth thuvikaL
  aanRuviLang kitumavaRRin asalaipala kooti
  amainthitummaR RavaikaLuLee amalaikaL ooranantham
  eenRun-iRain- thitumavaRRiR kaNippathanuk karithaay
  ilangkupira kaasikaLthaam irunthanamaR RivaRRil
  uunRiyathaa rakasaththi oongkumathin n-atuvee
  uRRathiru vatipperumai uraippavaraar thoozi.
 • 38. uRainthitumaing karuvinilee uruvasaththi vikaRpam
  unnuthaRkum uNarvathaRkum oNNaaeN Nilavee
  n-iRainthaavai thaniththaniyee n-ikaznthilangka avaikkuL
  n-eermaioNmai uRuviththan- n-eermaioNmai akaththee
  kuRainthilavaam palaveeRu kuNangkaLuRap purinthu
  kuNangkaLuLee kuRikaLpala kuuttuviththaang kamarnthee
  maRainthamaNam veLippatuththum malaratiyin perumai
  vakuththuraikka vallavaraar vazuththaayen thoozi.
 • 39. suuznthitumaing karuvinilee sorupasaththi peetham
  sollinotu manangkatantha ellaiyilaa thanavee
  thaaznthilavaay avaiavaiyum thaniththanin-in Rilangkath
  thakumavaikkuL n-avaviLakkam thariththantha viLakkam
  vaaznthitaoor saththin-ilai vayangkiyuRap purinthu
  mathikkumanthas saththithanil mannusaththar aaki
  aaznthitumoor paramparaththai asaiththun-inRu n-atikkum
  atipperumai uraippavaraar aRiyaayen thoozi.
 • 40. pasun-iRaththa aingkaruvil pakarnthasuvaith thanmai
  paRpalakoo tikaLaamav vuRpavasath thikaLil
  vasun-iRaththa vivithan-ava saththipala kooti
  vayangkumavaik kuLaathi vayangkuvaLav vaathi
  thasan-iRaththa vaakaathil thaniththanioong kaari
  saarnthituvaL avaLakaththee thanipparaisaarn- thituvaL
  thisain-iRaththap parain-atuvil thirun-atanam puriyum
  thiruvatiyin peruvatiyais seppuvathaar thoozi.
 • 41. puuththasutarp puuakaththee puRaththeesuuz itaththee
  puuththumikak kaayththumathi amuthozukap pazuththu
  maaththakaiya perunjjoothi maNimanRuL viLangkum
  vaNNamoru siRithaRiya maattaamal maRaikaL
  eeththuvathum eeRuvathum iRangkuvathum aaki
  irukkinRa enRuNarnthoor iyampitilis siRiyeen
  thooththiranjsey thammaikaNtu makiznthitaam manRil
  thulangkumatip perumaiyaien solluvathu thoozi.
 • 42. vaLampeRuvin aNukkuLLeeoru mathiiravi azalaay
  vayangkiyathaa rakaiyaayiv vakaianaiththum thooRRum
  thaLampeRusiR solithaparaa saththimayam aakith
  thaniththasaththi maanaakith thaththuvamel laampooy
  uLampukutha maNimanRil thirun-atamsey tharuLum
  oruthalaivan seevatissir uraippavarev vulakil
  aLanthaRiyum enamaRaikaL araRRumenil siRiya
  atissiyuraith thitappatumoo aRiyaayen thoozi.
 • 43. paraviyaaing karuvinilee paruvasaththi vayaththee
  paraiathittith thitan-aatha vinthumayak kaththee
  viraviyathath thuvaaNukkaL onRooton RaayonRi
  viLangkaavaR Ratin-atuvii RivaRRinilmuu vithamaay
  uraviyaluR Ruyiriyakki aRivaiaRi viththee
  oongkuthiru ampalaththil oLin-atanam puriyum
  tharaviyaliR Rithuenayaar therinthuraippaar siRiya
  thamiyaLuraith thituntharamoo saaRRaayen thoozi.
 • 44. soothimalai oruthalaiyil soothivati vaakis
  suuznthamaRRoor thalainjaana soruupamaya maaki
  oothiyavee Roruthalaiyil upayavaNNam aaki
  uraiththitumaing karuvakaikkoor mupporuLum uthavi
  aathin-atu anthamilaa aanantha uruvaay
  ampalaththee aatukinRa atiiNaiyin perumai
  veethiyanum thirumaalum uruththiraLum aRiyaar
  viLaivaRiyeen aRiveenoo viLampaayen thoozi.
 • 45. puuonRee muppuuaim puuezupuu n-avamaam
  puuirupath thaiaimpuuvaayp puuththumalarn- thitavum
  n-aanonRu maNamveeRu vaNamveeRu veeRaa
  n-aNNiviLang kuRavumathin n-aRpayanmaath thiraiyil
  meevonRaa iruppaathin n-atun-inRu njaana
  viyann-atanam purikinRa viraimalarssee vatiyin
  paaonRu perunthakaimai uraippavaraar siRiyeen
  pakarnthitaval lun-aL alleen paaraayen thoozi.

  • 360. paNampurintha - pi. iraa. pathippu.
  • 361. maRRavarkaL - sa. mu. ka. pathippu.
  • 362. inthaveLi - pi. iraa. pathippu.
  • 363. thiNmaiyuLee thiNmai - muthaRpathippu, po. su. pathippu.thaNmaiyuLee thiNmai - pi. iraa. pathippu.thiNmaiyuLee thaNmai - sa. mu. ka. pathippu.
  • 364. thiruviloLi - pi. iraa. thiruviloLi enRum paatam - sa. mu. ka. atikkuRippu.

திருவடிப் பெருமை // திருவடிப் பெருமை

No audios found!