திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
பத நம்புறு
pata nampuṟu
சத்திய வார்த்தை
sattiya vārttai
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

147. அனுபவ மாலை
aṉupava mālai