திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
anupava maalai
aṉupava mālai
saththiya aRivippu
sattiya aṟivippu
Sixth Thirumurai

148. saththiya vaarththai
sattiya vārttai

  aRusiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. sivame numpeyark kilakkiyam aakies seyalumthan samukaththee
  n-avan-i Rainthapeer iRaivarkaL iyaRRita njaanamaa maNimanRil
  thavan-i Rainthavar pooRRita aananthath thanin-atam purikinRaan
  evana vanthiru vaaNaiii thisaiththanan iniththuya rataiyeenee.

சத்திய வார்த்தை // சத்திய வார்த்தை

No audios found!