திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
सत्तिय वार्त्तै
sattiya vārttai
जोति जोति
jōti jōti
Sixth Thirumurai

149. सत्तिय अऱिविप्पु
sattiya aṟivippu

  ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. ऐयऩ्अरुळ् वरुकिऩ्ऱ तरुणम्इतु कण्टीर्
  ऐयमिलै ऐयमिलै ऐयऩ्अटि आणै
  मॆय्यऩ्ऎऩै आट्कॊण्ट वित्तकऩ्सिऱ् सपैयिल्
  विळङ्कुकिऩ्ऱ सित्तऩ्ऎलाम् वल्लऒरु विमलऩ्
  तुय्यऩ्अरुट् पॆरुञ्सोति तुरियनट नातऩ्
  सुकअमुतऩ् ऎऩ्ऩुटयै तुरैअमर्न्दिङ् किरुक्क
  वैयमिसैत् तिरुक्कोयिल् अलङ्करिमिऩ् विरैन्दे
  मणियालुम् पॊऩ्ऩालुम् मलरालुम् वियन्दे.
 • 2. तऩित्तलैमैप् पॆरुम्पतिऎऩ् तन्दैवरु किऩ्ऱ
  तरुणम्इतु सत्तियम्काण् सकतलत्तीर् केण्मिऩ्
  इऩित्तनऱुङ् कऩिपोऩ्ऱे ऎऩ्ऩुळम्तित् तिक्क
  इऩ्ऩमुतम् अळित्तॆऩ्ऩै एऴुलकुम् पोऱ्ऱ
  मऩित्तउटम् पितैअऴिया वाय्मैउटम् पाक्कि
  मऩ्ऩियसित् तॆल्लाम्सॆय् वल्लपमुम् कॊटुत्ते
  कऩित्तसिवा ऩन्दमॆऩुम् पॆरुम्पोकम् तऩिले
  कळित्तिटवैत् तिटुकिऩ्ऱ कालैयुम्इङ् कितुवे.
 • 3. सत्तियवाऩ् वार्त्तैइतु ताऩ्उरैत्तेऩ् कण्टाय्
  सन्देकम् इलैइतऩिल् सन्दोटम् उऱुवाय्
  इत्तिऩमे अरुट्सोति ऎय्तुकिऩ्ऱ तिऩमाम्
  इऩिवरुम्अत् तिऩङ्कळ्ऎलाम् इऩ्पम्उऱु तिऩङ्कळ्
  सुत्तसिव सऩ्मार्क्कम् तुलङ्कुम्ऎला उलकुम्
  तूय्मैउऱुम् नीउरैत्त सॊल्अऩैत्तुम् पलिक्कुम्
  सॆत्तवर्कळ् ऎऴुन्दुलकिल् तिरिन्दुमकिऴ्न् तिरुप्पार्
  तिरुवरुट्सॆङ् कोल्ऎङ्कुम् सॆल्लुकिऩ्ऱ तामे.
 • 4. ऎऩ्सामि ऎऩतुतुरै ऎऩ्उयिर्ना यकऩार्
  इऩ्ऱुवन्दु नाऩ्इरुक्कुम् इटत्तिल्अमर् किऩ्ऱार्
  पिऩ्सारुम् इरण्टरैना ऴिकैक्कुळ्ळे ऎऩतु
  पेरुटम्पिल् कलन्दुळत्ते पिरियामल् इरुप्पार्
  तऩ्साति उटैयपॆरुन् तवत्ताले नाऩ्ताऩ्
  साऱ्ऱुकिऩ्ऱेऩ् अऱिन्दितुताऩ् सत्तियम्सत् तियमे
  मिऩ्सारुम् इटैमटवाय् ऎऩ्मॊऴिनिऩ् तऩक्के
  वॆळियाकुम् इरण्टरैना ऴिकैकटन्द पोते.

  • 374. इत्तिरुप्पाट्टिऩ् कीऴ् "सत्तिय अऱिविप्पु, सत्तिय वार्त्तै" ऎऩ अटिकळाल्ऎऴुतप्पॆऱ्ऱुळ्ळतु.
  • 375. इत्तिरुप्पाट्टिऩ् कीऴ् "इङ्ङऩम् ऎल्लाम् वल्लवर् ओतुक ऎऩ्ऱपटि उरैत्तुळेऩ्"ऎऩ अटिकळाल् ऎऴुतप्पॆऱ्ऱुळ्ळतु.

சத்திய அறிவிப்பு // சத்திய அறிவிப்பு

No audios found!