திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
വേത ചികാമണിയേ
vēta sikāmaṇiyē
അനുപവ മാലൈ
aṉupava mālai
Sixth Thirumurai

146. പത നംപുറു
pata nampuṟu

பத நம்புறு // பத நம்புறு

No audios found!