திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
पोकम् सुकपोकम्
pōkam sukapōkam
नटु नाटि
naṭu nāṭi
Sixth Thirumurai

136. सूतुमऩ्ऩु मिन्दैये
sūtumaṉṉu mintaiyē

சூதுமன்னு மிந்தையே // சூதுமன்னு மிந்தையே

No audios found!