திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
செல்வச் சீர்த்தி மாலை
selvach sīrtti mālai
தேவ ஆசிரியம்
tēva āsiriyam
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

047. செவி அறிவுறுத்தல்
sevi aṟivuṟuttal

  கலி விருத்தம்
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. உலகியற் கடுஞ்சுரத் துழன்று நாள்தொறும்
  அலகில்வெந் துயர்கிளைத் தழுங்கு நெஞ்சமே
  இலகுசிற் பரகுக என்று நீறிடில்
  கலகமில் இன்பமாம் கதிகி டைக்குமே.
 • 2. மருளுறும் உலகிலாம் வாழ்க்கை வேண்டியே
  இருளுறு துயர்க்கடல் இழியும் நெஞ்சமே
  தெருளுறு நீற்றினைச் சிவஎன் றுட்கொளில்
  அருளுறு வாழ்க்கையில் அமர்தல் உண்மையே.
 • 3. வல்வினைப் பகுதியால் மயங்கி வஞ்சர்தம்
  கொல்வினைக் குழியிடைக் குதிக்கும் நெஞ்சமே
  இல்வினைச் சண்முக என்று நீறிடில்
  நல்வினை பழுக்கும்ஓர் நாடு வாய்க்குமே.
 • 4. கடும்புலைக் கருத்தர்தம் கருத்தின் வண்ணமே
  விடும்புனல் எனத்துயர் விளைக்கும் நெஞ்சமே
  இடும்புகழ்ச் சண்முக என்று நீறிடில்
  நடுங்கும்அச் சம்நினை நண்ணற் கென்றுமே.
 • 5. அன்பிலா வஞ்சர்தம் அவலச் சூழலில்
  என்பிலாப் புழுஎன இரங்கு நெஞ்சமே
  இன்பறாச் சண்முக என்று நீறிடில்
  துன்புறாத் தனிக்கதிச் சூழல் வாய்க்குமே.
 • 6. . செறிவிலா வஞ்சகச் செல்வர் வாயிலில்
  அறிவிலா துழலும்என் அவல நெஞ்சமே
  எறிவிலாச் சண்முக என்று நீறிடில்
  மறிவிலாச் சிவகதி வாயில் வாய்க்குமே.
 • 7. மறிதரு கண்ணினார் மயக்கத் தாழ்ந்துவீண்
  வெறியொடு மலைந்திடர் விளைக்கும் நெஞ்சமே
  நெறிசிவ சண்முக என்று நீறிடில்
  முறிகொளீஇ நின்றஉன் மூடம் தீருமே.
 • 8. காயமாம் கானலைக் கருதி நாள்தொறும்
  மாயமாம் கானிடை வருந்தும் நெஞ்சமே
  நேயமாம் சண்முக என்று நீறிடில்
  தோயமாம் பெரும்பிணித் துன்பம் நீங்குமே.
 • 9. சதிசெயும் மங்கையர் தமது கண்வலை
  மதிகெட அழுந்தியே வணங்கும் நெஞ்சமே
  நிதிசிவ சண்முக என்று நீறிடில்
  வதிதரும் உலகில்உன் வருத்தம் தீருமே.
 • 10. பசையறு வஞ்சகர் பாற்சென் றேங்கியே
  வசைபெற நாள்தொறும் வருந்து நெஞ்சமே
  இசைசிவ சண்முக என்று நீறிடில்
  திசைபெற மதிப்பர்உன் சிறுமை நீங்குமே.

செவி அறிவுறுத்தல் // செவி அறிவுறுத்தல்