திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ingkithap paththu
iṅkitap pattu
thanith thiruththotai
taṉit tiruttoṭai
Fifth Thirumurai

050. pooRRith thiruviruththam
pōṟṟit tiruviruttam

  aRusiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. kangkaiyanj sataiseer mukkat karumparuL maNiyee pooRRi
  angkaiyang kaniyee pooRRi arutperung katalee pooRRi
  pangkaiyan muthaloor pooRRum paramparanj sutaree pooRRi
  sangkaithiirth tharuLum theyvas saravaNa pavanee pooRRi.
 • 2. panippaRa aruLum mukkat paranjsutar oLiyee pooRRi
  inippuRu karuNai vaantheen enakkaruL purinthaay pooRRi
  thunipperum pavanthiirth thennais sukampeRa vaiththooy pooRRi
  thanipperun- thavamee pooRRi saNmukath tharasee pooRRi.
 • 3. maNapputhu malaree theyva vaansuvaik kaniyee pooRRi
  thaNappaRa atiyark kinpam tharumoru tharuvee pooRRi
  kaNapperun- thalaivar eeththum kazaRpathath tharasee pooRRi
  kuNapperung kunRee pooRRi kumarasaR kuruvee pooRRi.
 • 4. thavampeRu munivaruLLath thaamarai amarnthooy pooRRi
  pavampeRunj siRiyeen thannaip paathukaath thaLiththooy pooRRi
  n-avampeRu n-ilaikkum meelaam n-aNNiya n-alamee pooRRi
  sivampeRum payanee pooRRi sengkathir veelooy pooRRi.
 • 5. muuvati vaaki n-inRa muzumuthaR paramee pooRRi
  maavati amarntha mukkaN malaitharu maNiyee pooRRi
  seevati vazuththum thoNtar siRumaithiirth tharuLvooy pooRRi
  thuuvati veelkaik koNta sunthara vativee pooRRi
 • 6. viNNuRu sutaree ennuL viLangkiya viLakkee pooRRi
  kaNNuRu maNiyee ennaik kalanthan-aR kaLippee pooRRi
  paNNuRu payanee ennaip paNiviththa maNiyee pooRRi
  eNNuRum atiyaar thangkat kiniyatheL amuthee pooRRi.
 • 7. maRaielaam parava n-inRa maaNikka malaiyee pooRRi
  siRaielaam thavirnthu vaanoor thiruvuRas seythooy pooRRi
  kuRaielaam aRuththee inpam kotuththaen kuruvee pooRRi
  thuRaielaam viLangku njaanas soothiyee pooRRi pooRRi.
 • 8. thaarukap pathakan thannaith thatintharuL seythooy pooRRi
  veerukas suura maavai viittiya veelooy pooRRi
  aarukas samayak kaattai aziththaveng kanalee pooRRi
  poorukath thakarai uurntha puNNiya muurththi pooRRi.
 • 9. singkamaa mukanaik konRa thiRalutais simpuL pooRRi
  thungkavaa raNaththoon koNta thuyarthavirth thaLiththaay pooRRi
  sengkaNmaal maruka pooRRi sivapiraan selva pooRRi
  engkaLaar amuthee pooRRi yaavarkkum iRaiva pooRRi.
 • 10. muththiyin muthalva pooRRi muuviru mukaththa pooRRi
  saththiveeR karaththa pooRRi sangkari puthalva pooRRi
  siththithan- tharuLum theevar sikaamaNi pooRRi pooRRi
  paththiyin viLaintha inpap parampara pooRRi pooRRi.
 • 11. theruLutai yoorkku vaayththa sivaananthath theenee pooRRi
  poruLutai maRaiyoor uLLam pukunthapuN Niyamee pooRRi
  maruLutai manaththi neenai vaazviththa vaazvee pooRRi
  aruLutai arasee engkaL aRumukath thamuthee pooRRi.
 • 12. poyyaneen pizaikaL ellaam poRuththital veeNtum pooRRi
  kaiyaneen thannai innum kaaththital veeNtum pooRRi
  meyyanee meyyar uLLam meeviya viLaivee pooRRi
  aiyanee appa neeem arasanee pooRRi pooRRi
 • 13. murukan-in paatham pooRRi muLariyang kaNNaR kanpaam
  marukan-in kazalkaL pooRRi vaanavar muthalva pooRRi
  perukaruL vaari pooRRi perungkuNap poruppee pooRRi
  tharukan-in karuNai pooRRi saamin-in atikaL pooRRi.
 • 14. koothilaak kuNaththooy pooRRi kukeesan-in paatham pooRRi
  thiithilaas sinthai meevum sivaparanj soothi pooRRi
  poothiln-aan mukanum kaaNaap puuraNa vativa pooRRi
  aathin-in thaaLkaL pooRRi an-aathin-in atikaL pooRRi.
 • 15. veethamum kalaikaL yaavum viLampiya pulava pooRRi
  n-aathamum katanthu n-inRa n-aathan-in karuNai pooRRi
  poothamum poruLum aakum punithan-in paatham pooRRi
  aatharam aaki ennuL amarnthaen arasee pooRRi.

போற்றித் திருவிருத்தம் // போற்றித் திருவிருத்தம்