திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
திருமுல்லைவாயில் திருவிண்ணப்பம்
tirumullaivāyil tiruviṇṇappam
கொடைமடப் புகழ்ச்சி
koṭaimaṭap pukaḻchsi
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

014. காட்சிப் பெருமிதம்
kāṭsip perumitam

  திருவலிதாயம்
  கலிவிருத்தம்
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. திரைப டாதசெ ழுங்கட லேசற்றும்
  உரைப டாமல்ஒ ளிசெய்பொன் னேபுகழ்
  வரைப டாதுவ ளர்வல்லி கேசநீ
  தரைப டாக்கந்தை சாத்திய தென்கொலோ.
 • 2. சிந்தை நின்றசி வாநந்தச் செல்வமே
  எந்தை யேஎமை ஆட்கொண்ட தெய்வமே
  தந்தை யேவலி தாயத்த லைவநீ
  கந்தை சுற்றும்க ணக்கது என்கொலோ.
 • 3. வேலை கொண்ட விடம்உண்ட கண்டனே
  மாலை கொண்ட வளர்வல்லி கேசனே
  பாலை கொண்ட பராபர நீபழஞ்
  சேலை கொண்ட திறம்இது என்கொலோ.
 • 4. பன்னு வார்க்கரு ளும்பர மேட்டியே
  மன்னும் மாமணி யேவல்லி கேசனே
  உன்ன நீஇங்கு டுத்திய கந்தையைத்
  துன்னு வார்இல்லை யோபரஞ் சோதியே.
 • 5. கடுத்த தும்பிய கண்டஅ கண்டனே
  மடுத்த நற்புகழ் வாழ்வல்லி கேசநீ
  தொடுத்த கந்தையை நீக்கித்து ணிந்தொன்றை
  உடுத்து வார்இலை யோஇவ்வு லகிலே.
 • 6. ஆல்அ டுத்தஅ ரும்பொரு ளேதிரு
  மால்அ டுத்தும கிழ்வல்லி கேசநீ
  பால்உ டுத்தப ழங்கந்தை யைவிடத்
  தோல்உ டுப்பது வேமிகத் தூய்மையே.
 • 7. துன்னும் மாமருந் தேசுட ரேஅருள்
  மன்னும் மாணிக்க மேவல்லி கேசரே
  துன்னு கந்தையைச் சுற்றிநிற் பீர்எனில்
  என்ன நீர்எமக் கீயும்ப ரிசதே.
 • 8. மாசில் சோதிம ணிவிளக் கேமறை
  வாசி மேவிவ ரும்வல்லி கேசநீர்
  தூசில் கந்தையைச் சுற்றிஐ யோபர
  தேசி போல்இருந் தீர்என்கொல் செய்வனே.
 • 9. தேரும் நற்றவர் சிந்தைஎ னுந்தலம்
  சாரும் நற்பொரு ளாம்வலி தாயநீர்
  பாரும் மற்றிப்ப ழங்கந்தை சாத்தினீர்
  யாரும் அற்றவ ரோசொலும் ஐயரே.
 • 10. மெல்லி தாயவி ரைமலர்ப் பாதனே
  வல்லி தாயம ருவிய நாதனே
  புல்லி தாயஇக் கந்தையைப் போர்த்தினால்
  கல்லி தாயநெஞ் சம்கரை கின்றதே.

காட்சிப் பெருமிதம் // காட்சிப் பெருமிதம்

No audios found!