திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
அபராதத் தாற்றாமை
aparātat tāṟṟāmai
திருமுல்லைவாயில் திருவிண்ணப்பம்
tirumullaivāyil tiruviṇṇappam
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

012. அருளியல் வினாவல்
aruḷiyal viṉāval

  திருமுல்லைவாயில்
  எழுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. தேன்என இனிக்கும் திருவருட் கடலே
  தெள்ளிய அமுதமே சிவமே
  வான்என நிற்கும் தெய்வமே முல்லை
  வாயில்வாழ் மாசிலா மணியே
  ஊன்என நின்ற உணர்விலேன் எனினும்
  உன்திருக் கோயில்வந் தடைந்தால்
  ஏன்எனக் கேளா திருந்தனை ஐயா
  ஈதுநின் திருவருட் கியல்போ.
 • 2. பூங்கொடி இடையைப் புணர்ந்தசெந் தேனே
  புத்தமு தேமறைப் பொருளே
  வாங்கொடி விடைகொள் அண்ணலே முல்லை
  வாயில்வாழ் மாசிலா மணியே
  தீங்கொடி யாத வினையனேன் எனினும்
  செல்வநின் கோயில்வந் தடைந்தால்
  ஈங்கொடி யாத அருட்கணால் நோக்கி
  ஏன்எனா திருப்பதும் இயல்போ.
 • 3. துப்புநேர் இதழி மகிழ்ந்தகல் யாண
  சுந்தரா சுந்தரன் தூதா
  மைப்பொதி மிடற்றாய் வளர்திரு முல்லை
  வாயில்வாழ் மாசிலா மணியே
  அப்பனே உன்னை விடுவனோ அடியேன்
  அறிவிலேன் எனினுநின் கோயிற்
  கெய்ப்புடன் வந்தால் வாஎன உரையா
  திருப்பதுன் திருவருட் கியல்போ.
 • 4. கங்கைஅஞ் சடைகொண் டோங்குசெங் கனியே
  கண்கள்மூன் றோங்குசெங் கரும்பே
  மங்கல்இல் லாத வண்மையே முல்லை
  வாயில்வாழ் மாசிலா மணியே
  துங்கநின் அடியைத் துதித்திடேன் எனினும்
  தொண்டனேன் கோயில்வந் தடைந்தால்
  எங்குவந் தாய்நீ யார்என வேனும்
  இயம்பிடா திருப்பதும் இயல்போ.
 • 5. நன்றுவந் தருளும் நம்பனே யார்க்கும்
  நல்லவ னேதிருத் தில்லை
  மன்றுவந் தாடும் வள்ளலே முல்லை
  வாயில்வாழ் மாசிலா மணியே
  துன்றுநின் அடியைத் துதித்திடேன் எனினும்
  தொண்டனேன் கோயில்வந் தடைந்தால்
  என்றுவந் தாய்என் றொருசொலும் சொல்லா
  திருப்பதுன் திருவருட் கியல்போ.
 • 6. பண்ணினுள் இசையே பாலினுள் சுவையே
  பத்தர்கட் கருள்செயும் பரமே
  மண்ணினுள் ஓங்கி வளம்பெறும் முல்லை
  வாயில்வாழ் மாசிலா மணியே
  பெண்ணினும் பேதை மதியினேன் எனினும்
  பெருமநின் அருள்பெற லாம்என்
  றெண்ணிவந் தடைந்தால் கேள்வியில் லாமல்
  இருப்பதுன் திருவருட் கியல்போ.
 • 7. முன்னிய மறையின் முடிவின்உட் பொருளே
  முக்கணா மூவர்க்கும் முதல்வா
  மன்னிய கருணை வாரியே முல்லை
  வாயில்வாழ் மாசிலா மணியே
  அன்னியன் அல்லேன் தொண்டனேன் உன்தன்
  அருட்பெரும் கோயில்வந் தடைந்தால்
  என்இது சிவனே பகைவரைப் போல்பார்த்
  திருப்பதுன் திருவருட் கியல்போ.
 • 8. நல்லவர் பெறும்நற் செல்வமே மன்றுள்
  ஞானநா டகம்புரி நலமே
  வல்லவர் மதிக்கும் தெய்வமே முல்லை
  வாயில்வாழ் மாசிலா மணியே
  புல்லவன் எனினும் அடியனேன் ஐயா
  பொய்யல உலகறிந் ததுநீ
  இல்லையென் றாலும் விடுவனோ சும்மா
  இருப்பதுன் திருவருட் கியல்போ.
 • 9. பொதுவினின் றருளும் முதல்தனிப் பொருளே
  புண்ணியம் விளைகின்ற புலமே
  மதுவினின் றோங்கும் பொழில்திரு முல்லை
  வாயில்வாழ் மாசிலா மணியே
  புதுமையன் அல்லேன் தொன்றுதொட் டுனது
  பூங்கழற் கன்புபூண் டவன்காண்
  எதுநினைந் தடைந்தாய் என்றுகே ளாமல்
  இருப்பதுன் திருவருட் கியல்போ.
 • 10. பொன்னையுற் றவனும் அயனும்நின் றறியாப்
  புண்ணியா கண்ணுதல் கரும்பே
  மன்னனே மருந்தே வளர்திரு முல்லை
  வாயில்வாழ் மாசிலா மணியே
  உன்னைநான் கனவின் இடத்தும்விட் டொழியேன்
  உன்திரு அடித்துணை அறிய
  என்னைஈன் றவனே முகமறி யார்போல்
  இருப்பதுன் திருவருட் கியல்போ.

அருளியல் வினாவல் // அருளியல் வினாவல்

No audios found!