திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ఆఱ్ఱా విరకం
āṟṟā virakam
Third Thirumurai

019. కాతల్ మాట్సి
kātal māṭsi

  తిరువొఱ్ఱియూర్
  అఱుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. తిటనాన్ మఱైయార్ తిరుఒఱ్ఱిత్ తియాకర్ అవర్తం పవనితనై
  మటనా మకన్ఱు కాణవందాల్ మలర్క్కై వళైక ళినైక్కవర్ందు
  పటనా కణియర్ నమైత్తిరుంపిప్ పారా తోటు కిన్ఱార్నాం
  ఉటనా ఓటి నాలుంఅవర్ ఓట్టం పిటిక్క ఒణ్ణాతే.
 • 2. తక్క వళఞ్సేర్ ఒఱ్ఱియిల్వాళ్ తంపి రానార్ పవనితనైత్
  తుక్కం అకన్ఱు కాణవందాల్ తుకిలైక్ కవర్ందు తుణివుకొణ్టే
  పక్క మరువుం నమైత్తిరుంపిప్ పారా తోటు కిన్ఱార్నాం
  ఒక్క ఓటి నాలుంఅవర్ ఓట్టం పిటిక్క ఒణ్ణాతే.
 • 3. తాయాయ్ అళిక్కున్ తిరుఒఱ్ఱిత్ తలత్తార్ తమతు పవనితనై
  మాయా నలత్తిల్ కాణవందాల్ మరువుం నమతు మనఙ్కవర్ందు
  పాయా విరైవిల్ నమైత్తిరుంపిప్ పారా తోటు కిన్ఱార్నాం
  ఓయా తోటి నాలుంఅవర్ ఓట్టం పిటిక్క ఒణ్ణాతే.
 • 4. నిలవార్ సటైయార్ తిరుఒఱ్ఱి నిరుత్తర్ పవని తనైక్కాణ
  నలవా తరవిన్ వందునిన్ఱాల్ నఙ్కాయ్ ఎనతు నాణ్కవర్ందు
  పలవా తరవాల్ నమైత్తిరుంపిప్ పారా తోటు కిన్ఱార్నాం
  ఉలవా తోటి నాలుంఅవర్ ఓట్టం పిటిక్క ఒణ్ణాతే.
 • 5. నాటార్ వళఙ్కొళ్ ఒఱ్ఱినకర్ నాతర్ పవని తనైక్కాణ
  నీటా సైయినాల్ వందువందు నిన్ఱాల్ నమతు నిఱైకవర్ందు
  పాటార్ వలరాం నమైత్తిరుంపిప్ పారా తోటు కిన్ఱార్నాం
  ఓటా తోటి నాలుంఅవర్ ఓట్టం పిటిక్క ఒణ్ణాతే.
 • 6. అళియా వళత్తార్ తిరుఒఱ్ఱి ఐయర్ పవని తనైక్కాణ
  ఇళియా మకిళ్వి నొటుంవందాల్ ఎన్నే పెణ్ణే ఎళిల్కవర్ందు
  పళియా ఎళిలిన్ నమైత్తిరుంపిప్ పారా తోటు కిన్ఱార్నాం
  ఒళియా తోటి నాలుంఅవర్ ఓట్టం పిటిక్క ఒణ్ణాతే.
 • 7. తిరైయార్ ఓతై ఒఱ్ఱియిల్వాళ్ తియాక రవర్తం పవనితనైక్
  కరైయా మకిళ్విఱ్ కాణవందాల్ కఱ్పిన్ నలత్తైక్ కవర్ందుకొణ్టు
  పరైయా తరిక్క నమైత్తిరుంపిప్ పారా తోటు కిన్ఱార్నాం
  ఉరైయా తోటి నాలుంఅవర్ ఓట్టం పిటిక్క ఒణ్ణాతే.
 • 8. కటుక్కా తలిత్తార్ తిరుఒఱ్ఱిక్ కాళై అవర్తం పవనితనై
  విటుక్కా మకిళ్విఱ్ కాణవందాల్ విరియుం నమతు వినైకవర్ందు
  పటుక్కా మతిప్పిన్ నమైత్తిరుంపిప్ పారా తోటు కిన్ఱార్నాం
  ఉటుక్కా తోటి నాలుంఅవర్ ఓట్టం పిటిక్క ఒణ్ణాతే.
 • 9. తిల్లై ఉటైయార్ తిరుఒఱ్ఱిత్ తియాకర్ అవర్ పవనితనైక్
  కల్లై ఉరుక్కిక్ కాణవందాల్ కరణం నమతు కరందిరవి
  పల్లై ఇఱుత్తార్ నమైత్తిరుంపిప్ పారా తోటు కిన్ఱార్నాం
  ఒల్లై ఓటి నాలుంఅవర్ ఓట్టం పిటిక్క ఒణ్ణాతే.
 • 10. మటైయార్ వాళై వయల్ఒఱ్ఱి వళ్ళల్ పవని తనైక్కాణ
  అటైయా మకిళ్వి నొటుంవందాల్ అంమా నమతు విటయమెలాం
  పటైయాఱ్ కవర్ందు నమైత్తిరుంపిప్ పారా తోటు కిన్ఱార్నాం
  ఉటైయా తోటి నాలుంఅవర్ ఓట్టం పిటిక్క ఒణ్ణాతే.

காதல் மாட்சி // காதல் மாட்சி

No audios found!