திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
paangkiyark kaRivuRuththal
pāṅkiyark kaṟivuṟuttal
n-ateesar kommi
naṭēsar kommi
Second Thirumurai

104. veNNilaa
veṇṇilā

  sinthu
  thirussiRRampalam
 • 1. thannaiyaRin- thinpamuRa veNNilaa vee - oru
  thanthiran-ii sollaveeNtum veNNilaa vee.
 • 2. n-aathamuti meeliruntha veNNilaa vee - angkee
  n-aanumvara veeNtukinReen veNNilaa vee.
 • 3. sassithaanan- thakkatalil veNNilaa vee - n-aanun-
  thaaznthuviza veeNtukinReen veNNilaa vee.
 • 4. iraappakalil laavitaththee veNNilaa vee - n-aanum
  irukkaveNNi vaatukinReen veNNilaa vee.
 • 5. theesun-iRa maayn-iRaintha veNNilaa vee - n-aanunj
  sivamayama thaayvizaintheen veNNilaa vee.
 • 6. poothan-atu vuutiruntha veNNilaa vee - malap
  poothamaRa veeNtukinReen veNNilaa vee.
 • 7. aarumaRi yaamalingkee veNNilaa vee - aru
  LaaLarvaru vaaroosollaay veNNilaa vee.
 • 8. antharangka seevaiseyya veNNilaa vee - yengkaL
  aiyarvaru vaaroosollaay veNNilaa vee.
 • 9. veethamuti meeliruntha veNNilaa vee - mala
  veethaiyuLa veethusollaay veNNilaa vee.
 • 10. kuNtalippaal n-inRilangkum veNNilaa vee - anthak
  kuNtalippaal veeNtukinReen veNNilaa vee.
 • 11. aathiyantha menRuraiththaar veNNilaa vee - antha
  aathiyantha maavathenna veNNilaa vee.
 • 12. viththilaama leeviLaintha veNNilaa vee - n-iithaan
  viLainthavaNNa meethusollaay veNNilaa vee.
 • 13. mupporuLu monRathenpaar veNNilaa vee - antha
  muunRumonRaay mutinthathenna veNNilaa vee.
 • 14. n-aanathuvaay n-iRkumvaNNam veNNilaa vee - oru
  njaanan-eRi sollukaNtaay veNNilaa vee.
 • 15. njaanamaya maayviLangkum veNNilaa vee - ennai
  n-aanaRiyas sollukaNtaay veNNilaa vee.
 • 16. vaasivaasi yenRuraiththaar veNNilaa vee - antha
  vaasiyenna peesukaNtaay veNNilaa vee.
 • 17. ainthalaippaam paattukinRaar veNNilaa vee - avar
  ampalaththil n-inRathenna veNNilaa vee.
 • 18. oorezuththi lainthuNtenpaar veNNilaa vee - athu
  uumaiyezuth thaavathenna veNNilaa vee.
 • 19. ampalaththil aatukinRaar veNNilaa vee - avar
  aatukinRa vaNNamenna veNNilaa vee.
 • 20. antharaththil aatukinRaar veNNilaa vee - avar
  aatumvakai eppatiyoo veNNilaa vee.
 • 21. aNuvilaNu vaayirunthaar veNNilaa vee - engkum
  aakin-inRa vaNNamenna veNNilaa vee.
 • 22. aNtapaki raNtamellaam veNNilaa vee - aiyar
  aattamenRu solvathenna veNNilaa vee.
 • 23. amparaththi laatukinRaar veNNilaa vee - ennai
  aattukinRaar imparaththee veNNilaa vee.

வெண்ணிலாக் கண்ணி // வெண்ணிலா