திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
veNNilaa
veṇṇilā
silathaa Samvaatham
silatā shamvātam
Second Thirumurai

105. n-ateesar kommi
naṭēsar kommi

  sinthu
  thirussiRRampalam
  pallavi
 • 1. kommiya tippeNkaL kommi yati - iru
  kongkaiku lungkavee kommi yati.
 • pallavi etuppu
 • 2. n-ammai yaaLumpon nampala vaaNanai
  n-aatik kommiya tiyungka ti - patham
  paatik kommiya tiyungka ti. - kommi
 • kaNNikaL
 • 3. kaama makaRRiya thuuya nati - siva
  kaama savunthari n-eeya nati
  maamaRai yoothusev vaaya nati - maNi
  manRenu njaanavaa kaaya nati. - kommi
 • 4. aananthath thaaNtava raaja nati - n-amai
  aatkoN taruLiya theeja nati
  vaanantha maamalai mangkai makiz - vati
  vaaLana timaNa vaaLa nati. - kommi
 • 5. kallaik kanivikkunj suththa nati - muti
  kangkaik karuLiya karththa nati
  thillaissi thampara siththa nati - theeva
  singkama tiyuyar thangka mati. - kommi
 • 6. peNNoru paalvaiththa maththa nati - siRu
  piLLaik kaRikoNta piththa nati
  n-aNNi n-amakkaru Laththa nati - mika
  n-allana tiyellaam valla nati.. - kommi
 • 7. ampalath thaatalsey aiya nati - anpar
  anpuk keLitharu meyya nati
  thumpai mutikkaNi thuuya nati - suyanj
  soothiya tiparanj soothi yati. - kommi
 • 8. kommiya tippeNkaL kommi yati - iru
  kongkaiku lungkavee kommi yati.

நடேசர் கொம்மி // நடேசர் கொம்மி