திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
అరుట్పిరకాస మాలై
aruṭpirakāsa mālai
Fourth Thirumurai

001. అన్పు మాలై
aṉpu mālai

  ఎణ్సీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. అఱ్పుతప్పొన్ అంపలత్తే ఆకిన్ఱ అరసే
  ఆరముతే అటియేన్ఱన్ అన్పేఎన్ అఱివే
  కఱ్పుతవు పెరుఙ్కరుణైక్ కటలేఎన్ కణ్ణే
  కణ్ణుతలే ఆనందక్ కళిప్పేమెయ్క్ కతియే
  వెఱ్పుతవు పసుఙ్కొటియై మరువుపెరున్ తరువే
  వేతఆ కమముటియిన్ విళఙ్కుంఒళి విళక్కే
  పొఱ్పుఱవే ఇవ్వులకిల్ పొరుందుసిత్తన్ ఆనేన్
  పొరుత్తముం నిన్తిరువరుళిన్ పొరుత్తమతు తానే.
 • 2. నిఱైఅణింద సివకామి నేయనిఱై ఒళియే
  నిత్తపరి పూరణమాం సుత్తసివ వెళియే
  కఱైఅణింద కళత్తరసే కణ్ణుటైయ కరుంపే
  కఱ్కణ్టే కనియేఎన్ కణ్ణేకణ్ మణియే
  పిఱైఅణింద ముటిమలైయే పెరుఙ్కరుణైక్ కటలే
  పెరియవరెల్ లాంవణఙ్కుం పెరియపరం పొరుళే
  కుఱైఅణిందు తిరికిన్ఱేన్ కుఱైకళెలాన్ తవిర్త్తే
  కుఱ్ఱమెలాఙ్ కుణమాకక్ కొళ్వతునిన్ కుణమే.
 • 3. ఆణ్పనైపెణ్ పనైయాక్కి అఙ్కమతఙ్ కనైయాయ్
  ఆక్కిఅరుణ్ మణత్తిల్ఒళి అనైవరైయుం ఆక్కుం
  మాణ్పనైమిక కువందళిత్త మాకరుణై మలైయే
  వరుత్తమెలాన్ తవిర్త్తెనక్కు వాళ్వళిత్ వాళ్వే
  నాణ్పనైయున్ తందైయుంఎన్ నఱ్కురువుం ఆకి
  నాయటియేన్ ఉళ్ళకత్తు నణ్ణియనా యకనే
  వీణ్పనైపోన్ మికనీణ్టు విళఱ్కిఱైప్పేన్ ఎనినుం
  విరుప్పమెలాం నిన్అరుళిన్ విరుప్పంఅన్ఱి ఇలైయే.
 • 4. సిత్తమనే కంపురిందు తిరిందుళలుఞ్ సిఱియేన్
  సెయ్వకైఒన్ ఱఱియాతు తికైక్కిన్ఱేన్ అందో
  ఉత్తమనే ఉన్నైయలాల్ ఒరుతుణైమఱ్ ఱఱియేన్
  ఉన్నాణై ఉన్నాణై ఉణ్మైఇతు కణ్టాయ్
  ఇత్తమనే యస్సలనం ఇనిప్పొఱుక్క మాట్టేన్
  ఇరఙ్కిఅరుళ్ సెయల్వేణ్టుం ఇతుతరుణం ఎందాయ్
  సుత్తమనే యత్తవర్క్కుం ఎనైప్పోలు మవర్క్కుం
  తుయర్తవిప్పాన్ మణిమన్ఱిల్ తులఙ్కునటత్ తరసే.
 • 5. తుప్పాటు తిరుమేనిస్ సోతిమణిస్ సుటరే
  తురియవెళిక్ కుళ్ళిరుంద సుత్తసివ వెళియే
  అప్పాటు సటైముటిఎం ఆనంద మలైయే
  అరుట్కటలే కురువేఎన్ ఆణ్టవనే అరసే
  ఇప్పాటు పటఎనక్కు ముటియాతు తురైయే
  ఇరఙ్కిఅరుళ్ సెయల్వేణ్టుం ఇతుతరుణఙ్ కణ్టాయ్
  తప్పాటు వేన్ఎనినుం ఎన్నైవిటత్ తుణియేల్
  తనిమన్ఱుళ్ నటంపురియున్ తాణ్మలర్ఎన్ తాయే.
 • 6. కణ్ణోఙ్కు నుతఱ్కరుంపే కరుంపినిఱై అముతే
  కఱ్కణ్టే సర్క్కరైయే కతలినఱుఙ్ కనియే
  విణ్ణోఙ్కు వియన్సుటరే వియన్సుటర్క్కుట్ సుటరే
  విటైయవనే సటైయవనే వేతముటిప్ పొరుళే
  పెణ్ణోఙ్కుం ఒరుపాకం పిఱఙ్కుపెరున్ తకైయే
  పెరుమానై ఒరుకరఙ్కొళ్ పెరియపెరు మానే
  ఎణ్ణోఙ్కు సిఱియవనేన్ ఎన్నినుంనిన్ నటియేన్
  ఎన్నైవిటత్ తుణియేల్నిన్ ఇన్నరుళ్తన్ తరుళే.
 • 7. తిరునెఱిసేర్ మెయ్అటియర్ తిఱన్ఒన్ఱుం అఱియేన్
  సెఱివఱియేన్ అఱివఱియేన్ సెయ్వకైయై అఱియేన్
  కరునెఱిసేర్న్ తుళల్కిన్ఱ కటైయరినుఙ్ కటైయేన్
  కఱ్కిన్ఱేన్ సాకాత కల్వినిలై కాణేన్
  పెరునెఱిసేర్ మెయ్ఞ్ఞాన సిత్తినిలై పెఱువాన్
  పితఱ్ఱుకిన్ఱేన్ అతఱ్కురియ పెఱ్ఱియిలేన్ అందో
  వరునెఱియిల్ ఎన్నైవలిన్ తాట్కొణ్ట మణియే
  మన్ఱుటైయ పెరువాళ్వే వళఙ్కుకనిన్ అరుళే.
 • 8. కున్ఱాత కుణక్కున్ఱే కోవాత మణియే
  కురువేఎన్ కుటిముళుతాట్ కొణ్టసివక్ కొళుందే
  ఎన్ఱాతై యాకిఎనక్ కన్నైయుమాయ్ నిన్ఱే
  ఎళుమైయుంఎన్ ఱనై ఆణ్ట ఎన్ఉయిరిన్ తుణైయే
  పొన్ఱాత పొరుళేమెయ్ప్ పుణ్ణియత్తిన్ పయనే
  పొయ్యటియేన్ పిళైకళెలాం పొఱుత్తపెరున్ తకైయే
  అన్ఱాల నిళల్అమర్ంద అరుళ్ఇఱైయే ఎళియేన్
  ఆసైయెలాం నిన్నటిమేల్ అన్ఱిఒన్ఱుం ఇలైయే.
 • 9. పూణాత పూణ్కళెలాం పూణ్టపరం పొరుళే
  పొయ్యటియేన్ పిళైముళుతుం పొఱుత్తరుళి ఎన్ఱుం
  కాణాత కాట్సియెలాఙ్ కాట్టిఎనక్ కుళ్ళే
  కరుణైనటం పురికిన్ఱ కరుణైయైఎన్ పుకల్వేన్
  మాణాత కుణక్కొటియేన్ ఇతైనినైక్కున్ తోఱుం
  మనమురుకి ఇరుకణ్­ర్ వటిక్కిన్ఱేన్ కణ్టాయ్
  ఏణాతన్ ఎన్నినుంయాన్ అంమైయిన్నిన్ అటియేన్
  ఎనఅఱిందేన్ అఱిందపిన్నర్ ఇతయమలర్న్ తేనే.
 • 10. అందోఈ తతిసయంఈ తతిసయంఎన్ పుకల్వేన్
  అఱివఱియాస్ సిఱియేనై అఱివఱియస్ సెయ్తే
  ఇందోఙ్కు సటైమణినిన్ అటిముటియుఙ్ కాట్టి
  ఇతుకాట్టి అతుకాట్టి ఎన్నిలైయుఙ్ కాట్టిస్
  సందోట సిత్తర్కళ్తన్ తనిస్సూతుఙ్ కాట్టి
  సాకాత నిలైకాట్టిస్ సకసనిలై కాట్టి
  వందోటు184 నికర్మనంపోయ్క్ కరైంద ఇటఙ్ కాట్టి
  మకిళ్విత్తాయ్ నిన్అరుళిన్ వణ్మైఎవర్క్ కుళతే.
 • 11. అన్పర్ఉళక్ కోయిలిలే అమర్ందరుళుం పతియే
  అంపలత్తిల్ ఆటుకిన్ఱ ఆనంద నితియే
  వన్పర్ఉళత్ తేమఱైందు వళఙ్కుంఒళి మణియే
  మఱైముటిఆ కమముటియిన్ వయఙ్కునిఱై మతియే
  ఎన్పరువఙ్ కుఱియామల్ ఎన్నైవలిన్ తాట్కొణ్
  టిన్పనిలై తనైఅళిత్త ఎన్నఱివుక్ కఱివే
  మున్పరువం పిన్పరువఙ్ కణ్టరుళిస్ సెయ్యుం
  ముఱైమైనిన తరుళ్నెఱిక్కు మొళితల్అఱిన్ తిలనే.
 • 12. పాల్కాట్టుం ఒళివణ్ణప్ పటికమణి మలైయే
  పత్తిక్కు నిలైతనిలే తిత్తిక్కుం పళమే
  సేల్కాట్టుం విళిక్కటైయాల్ తిరువరుళైక్ కాట్టుం
  సివకామ వల్లిమకిళ్ తిరునటనా యకనే
  మాల్కాట్టి మఱైయాతెన్ మతిక్కుమతి యాకి
  వళికాట్టి వళఙ్కుకిన్ఱ వకైయతనైక్ కాట్టిక్
  కాల్కాట్టిక్ కాలాలే కాణ్పతువుం ఎనక్కే
  కాట్టియనిన్ కరుణైక్కుక్ కైంమాఱొన్ ఱిలనే.
 • 13. ఎన్నైఒన్ఱుం అఱియాత ఇళంపవరువన్ తనిలే
  ఎన్ఉళత్తే అమర్ందరుళి యాన్మయఙ్కున్ తోఱుం
  అన్నైఎనప్ పరిందరుళి అప్పోతైక్ కప్పో
  తప్పన్ఎనత్ తెళివిత్తే అఱివుఱుత్తి నిన్ఱాయ్
  నిన్నైఎనక్ కెన్ఎన్పేన్ ఎన్ఉయిర్ ఎన్పేనో
  నీటియఎన్ ఉయిర్త్తుణైయాం నేయమతెన్ పేనో
  ఇన్నల్అఱుత్ తరుళ్కిన్ఱ ఎన్కురువెన్ పేనో
  ఎన్ఎన్పేన్ ఎన్నుటైయ ఇన్పమతెన్ పేనే.
 • 14. పాటుంవకై అణుత్తుణైయుం పరిందఱియాస్ సిఱియ
  పరువత్తే అణిందణిందతు పాటుంవకై పురిందు
  నాటుంవకై ఉటైయోర్కళ్ నన్కుమతిత్ తిటవే
  నల్లఱివు సిఱితళిత్తుప్ పుల్లఱివు పోక్కి
  నీటుంవకై సన్మార్క్క సుత్తసివ నెఱియిల్
  నిఱుత్తినైఇస్ సిఱియేనై నిన్అరుళ్ఎన్ ఎన్పేన్
  కూటుంవకై ఉటైయరెలాఙ్ కుఱిప్పెతిర్పార్క్ కిన్ఱార్
  కుఱ్ఱమెలాఙ్ కుణమాకక్ కొణ్టకుణక్ కున్ఱే.
 • 15. సఱ్ఱుంఅఱి విల్లాత ఎనైయుంవలిన్ తాణ్టు
  తమియేన్సెయ్ కుఱ్ఱమెలాఞ్ సంమతమాక్ కొణ్టు
  కఱ్ఱుమఱిన్ తుఙ్కేట్టున్ తెళిందపెరి యవరుఙ్
  కణ్టుమకి ళప్పురిందు పణ్టైవినై అకఱ్ఱి
  మఱ్ఱుంఅఱి వనవెల్లాం అఱివిత్తెన్ ఉళత్తే
  మన్నుకిన్ఱ మెయ్ఇన్ప వాళ్క్కైముతఱ్ పొరుళే
  పెఱ్ఱుమఱి విల్లాత పేతైఎన్మేల్ ఉనక్కుప్
  పెరుఙ్కరుణై వందవకై ఎందవకై పేసే.
 • 16. సుఱ్ఱతుమఱ్ ఱవ్వళియా సూతతుఎన్ ఱెణ్ణాత్
  తొణ్టరెలాఙ్ కఱ్కిన్ఱార్ పణ్టుమిన్ఱుఙ్ కాణార్
  ఎఱ్ఱతుంపు మణిమన్ఱిల్ ఇన్పనటం పురియుం
  ఎన్నుటైయ తురైయేనాన్ నిన్నుటైయ అరుళాల్
  కఱ్ఱతునిన్ నిటత్తేపిన్ కేట్టతునిన్ నిటత్తే
  కణ్టతునిన్ నిటత్తేఉట్ కొణ్టతునిన్ నిటత్తే
  పెఱ్ఱతునిన్ నిటత్తేఇన్ పుఱ్ఱతునిన్ నిటత్తే
  పెరియతవం పురిందేన్ఎన్ పెఱ్ఱిఅతి సయమే.
 • 17. ఏఱియనాన్ ఒరునిలైయిల్ ఏఱఅఱి యాతే
  ఇళైక్కిన్ఱ కాలత్తెన్ ఇళైప్పెల్లాం ఒళియ
  వీఱియఓర్ పరువసత్తి కైకొటుత్తుత్ తూక్కి
  మేలేఱ్ఱస్ సెయ్తవళై మేవుఱవుఞ్ సెయ్తు
  తేఱియనీర్ పోల్ఎనతు సిత్తమికత్ తేఱిత్
  తెళిందిటవుఞ్ సెయ్తనైఇస్ సెయ్కైఎవర్ సెయ్వార్
  ఊఱియమెయ్ అన్పుటైయార్ ఉళ్ళంఎనుం పొతువిల్
  ఉవందునటం పురికిన్ఱ ఒరుపెరియ పొరుళే.
 • 18. తరునితియక్ కురువియఱ్ఱస్ సఞ్సలిక్కు మనత్తాల్
  తళర్ందసిఱి యేన్తనతు తళర్వెల్లాన్ తవిర్త్తు
  ఇరునితియత్ తిరుమకళిర్ ఇరువర్ఎనై వణఙ్కి
  ఇసైందిటువన్ తనంఅప్పా ఎన్ఱుమకిళ్న్ తిసైత్తుప్
  పెరునితివాయ్త్ తిటఎనతు మున్పాటి ఆటుం
  పెఱ్ఱిఅఱిత్ తనైఇందప్ పేతమైయేన్ తనక్కే
  ఒరునితినిన్ అరుళ్నితియుం ఉవందళిత్తల్ వేణ్టుం
  ఉయర్పొతువిల్ ఇనపనటం ఉటైయపరం పొరుళే.
 • 19. అఞ్సాతే ఎన్మకనే అనుక్కిరకం పురిందాం
  ఆటుకనీ వేణ్టియవా ఱాటుకఇవ్ వులకిల్
  సెఞ్సొలి వయలోఙ్కు తిల్లైమన్ఱిల్ ఆటున్
  తిరునటఙ్కణ్ టన్పురువాయ్స్ సిత్తసుత్త నాకి
  ఎఞ్సాత నెటుఙ్కాలం ఇన్పవెళ్ళన్ తిళైత్తే
  ఇనితుమిక వాళియవెన్ ఱెనక్కరుళిస్ సెయ్తాయ్
  తుఞ్సాతి యందమిలాస్ సుత్తనటత్ తరసే
  తురియనటు వేఇరుంద సుయఞ్సోతి మణియే.
 • 20. నాన్కేట్కిన్ ఱవైయెల్లాం అళిక్కిన్ఱాయ్ ఎనక్కు
  నల్లవనే ఎల్లాముం వల్లసివ సిత్తా
  తాన్కేట్కిన్ ఱవైయిన్ఱి ముళుతొరుఙ్కే ఉణర్ందాయ్
  తత్తువనే మతిఅణింద సటైముటిఎం ఇఱైవా
  తేన్కేట్కుం మొళిమఙ్కై ఒరుపఙ్కిల్ ఉటైయాయ్
  సివనేఎం పెరుమానే తేవర్పెరు మానే
  వాన్కేట్కుం పుకళ్త్తిల్లై మన్ఱిల్నటం పురివాయ్
  మణిమిటఱ్ఱుప్ పెరుఙ్కరుణై వళ్ళల్ఎన్కణ్ మణియే.
 • 21. ఆనంద వెళియినిటై ఆనంద వటివాయ్
  ఆనంద నటంపురియుం ఆనంద అముతే
  వానంద ముతల్ఎల్లా అందముఙ్కణ్ టఱిందోర్
  మతిక్కిన్ఱ పొరుళేవెణ్ మతిముటిస్సెఙ్ కనియే
  ఊనందఙ్ కియమాయై ఉటలినిటత్ తిరుందుం
  ఊనమిలా తిరుక్కిన్ఱ ఉళవరుళిస్ సెయ్తాయ్
  నానంద ఉళవుకణ్టు నటత్తుకిన్ఱ వకైయుం
  నల్లవనే నీమకిళ్ందు సొల్లవరు వాయే.
 • 22. ఆరణముం ఆకమముం ఎతుతుణింద తతువే
  అంపలత్తిల్ ఆటుకిన్ఱ ఆట్టమెన ఎనక్కుక్
  కారణముఙ్ కారియముం పులప్పటవే తెరిత్తాయ్
  కణ్ణుతలే ఇఙ్కితఱ్కుక్ కైంమాఱొన్ ఱఱియేన్
  పూరణనిన్ అటిత్తొణ్టు పురికిన్ఱ సిఱియేన్
  పోఱ్ఱిసివ పోఱ్ఱిఎనప్ పోఱ్ఱిమకిళ్ కిన్ఱేన్
  నారణనాన్ ముకన్ముతలోర్ కాణ్పరుంఅన్ నటత్తై
  నాయటియేన్ ఇతయత్తిల్ నవిఱ్ఱియరుళ్ వాయే.
 • 23. ఇఱైవనిన తరుళాలే ఎనైక్కణ్టు కొణ్టేన్
  ఎనక్కుళ్ఉనైక్ కణ్టేన్పిన్ ఇరువరుంఒన్ ఱాక
  ఉఱైవతుకణ్ టతిసయిత్తేన్ అతిసయత్తై ఒళిక్కుం
  ఉళవఱియేన్ అవ్వుళవొన్ ఱురైత్తరుళల్ వేణ్టుం
  మఱైవతిలా మణిమన్ఱుళ్ నటంపురియుం వాళ్వే
  వాళ్ముతలే పరమసుక వారిఎన్కణ్ మణియే
  కుఱైవతిలాక్ కుళిర్మతియే సివకామవల్లిక్
  కొళుందుపటర్న్ తోఙ్కుకిన్ఱ కుణనిమలక్ కున్ఱే.
 • 24. సత్తియమెయ్ అఱివిన్ప వటివాకిప్ పొతువిల్
  తనినటఞ్సెయ్ తరుళుకిన్ఱ సఱ్కురువే ఎనక్కుప్
  పుత్తియొటు సిత్తియుంనల్ లఱివుంఅళిత్ తళియాప్
  పునితనిలై తనిలిరుక్కప్ పురిందపరం పొరుళే
  పత్తిఅఱి యాస్సిఱియేన్ మయక్కంఇన్నున్ తవిర్త్తుప్
  పరమసుక మయమాక్కిప్ పటిఱ్ఱుళత్తైప్ పోక్కిత్
  తత్తువనీ నాన్ఎన్నుం పోతమతు నీక్కిత్
  తనిత్తసుకా తీతముంనీ తందరుళ్క మకిళ్ందే.
 • 25. ఏతుంఅఱి యాతిరుళిల్ ఇరుందసిఱ యేనై
  ఎటుత్తువిటుత్ తఱివుసిఱి తేయ్ందిటవుం పురిందు
  ఓతుమఱై ముతఱ్కలైకళ్ ఓతామల్ ఉణర
  ఉణర్విలిరున్ తుణర్త్తిఅరుళ్ ఉణ్మైనిలై కాట్టిత్
  తీతుసెఱి సమయనెఱి సెల్లుతలైత్ తవిర్త్తుత్
  తిరుఅరుణ్మెయ్ప్ పొతునెఱియిల్ సెలుత్తియుం నాన్మరుళుం
  పోతుమయఙ్ కేల్మకనే ఎన్ఱుమయక్ కెల్లాం
  పోక్కిఎనక్ కుళ్ళిరుంద పునితపరం పొరుళే.
 • 26. మున్నఱియేన్ పిన్నఱియేన్ ముటిపతొన్ఱు మఱియేన్
  మున్నియుమున్ నాతుంఇఙ్కే మొళిందమొళి ముళుతుం
  పన్నిలైయిల్ సెఱికిన్ఱోర్ పలరుంమనం ఉవప్పప్
  పళుతుపటా వణ్ణంఅరుళ్ పరిందళిత్త పతియే
  తన్నిలైయిల్ కుఱైవుపటాత్ తత్తువప్పేర్ ఒళియే
  తనిమన్ఱుళ్ నటంపురియఞ్ సత్తియతఱ్ పరమే
  ఇన్నిలైయిల్ ఇన్నుంఎన్ఱన్ మయక్కమెలాన్ తవిర్త్తే
  ఎనైఅటిమై కొళల్వేణ్టుం ఇతుసమయఙ్ కాణే.
 • 27. ఐయవిఱ్ సిఱితుంఅఱిన్ తనుపవిక్కక్ తెరియా
  తళుతుకళిత్ తాటుకిన్ఱ అప్పరువత్ తెళియేన్
  మెయ్యఱివిఱ్ సిఱందవరుఙ్ కళిక్కఉనైప్ పాటి
  విరుంపిఅరుళ్ నెఱినటకక విటుత్తనైనీ యన్ఱో
  పొయ్యఱివిఱ్ పులైమనత్తుక్ కొటియేన్మున్ పిఱప్పిల్
  పురిందవం యాతతనైప్ పుకన్ఱరుళ వేణ్టుం
  తుయ్యఱివుక్ కఱివాకి మణిమన్ఱిల్ నటఞ్సెయ్
  సుత్తపరి పూరణమాఞ్ సుకరూపప్ పొరుళే.
 • 28. అరుళ్నిఱైంద పెరుందకైయే ఆనంద అముతే
  అఱ్పుతప్పొన్ అంపలత్తే ఆటుకిన్ఱ అరసే
  తెరుళ్నిఱైంద సిందైయిలే తిత్తిక్కున్ తేనే
  సెఙ్కనియే మతిఅణింద సెఞ్సటైఎం పెరుమాన్
  మరుళ్నిఱైంద మనక్కొటియేన్ వఞ్సమెలాఙ్ కణ్టు
  మకిళ్ందినియ వాళ్వళిత్త మాకరుణైక్ కటలే
  ఇరుళ్నిఱైంద మయక్కంఇన్నున్ తీర్త్తరుళల్ వేణ్టుం
  ఎన్నుటైయ నాయకనే ఇతుతరుణఙ్ కాణే.
 • 29. మన్నియపొన్ నంపలత్తే ఆనంద నటఞ్సెయ్
  మామణియే ఎన్నిరుకణ్ వయఙ్కుంఒళి మణియే
  తన్నియల్పిన్ నిఱైందరుళుఞ్ సత్తువపూ రణమే
  తఱ్పరమే సిఱ్పరమే తత్తువప్పే రొళియే
  అన్నియమిల్ లాతసుత్త అత్తువిత నిలైయే
  ఆతియంద మేతుమిన్ఱి అమర్ందపరం పొరుళే
  ఎన్నియల్పిన్ ఎనక్కరుళి మయక్కంఇన్నున్ తవిర్త్తే
  ఎనైఆణ్టు కొళల్వేణ్టుం ఇతుతరుణఙ్ కాణే.
 • 30. పూతనిలై ముతఱ్పరమే నాతనిలై అళవుం
  పోందవఱ్ఱిన్ ఇయఱ్కైముతఱ్ పుణర్ప్పెల్లాం విళఙ్క
  వేతనిలై ఆకమత్తిన్ నిలైకళెలాం విళఙ్క
  వినైయేన్ఱన్ ఉళత్తిరుందు విళక్కియమెయ్ విళక్కే
  పోతనిలై యాయ్అతువుఙ్ కటందఇన్ప నిలైయాయ్ప్
  పొతువినిన్మెయ్ అఱివిన్ప నటంపురియుం పొరుళే
  ఏతనిలై యావకైఎన్ మయక్కంఇన్నున్ తవిర్త్తే
  ఎనైక్కాత్తల్ వేణ్టుకిన్ఱేన్ ఇతుతరుణఙ్ కాణే.
 • 31. సెవ్వణ్ణత్ తిరుమేని కొణ్టొరుపాఱ్ పసందు
  తికళ్పటిక వణ్ణమొటు తిత్తిక్కుఙ్ కనియే
  ఇవ్వణ్ణం ఎనమఱైక్కుం ఎట్టామెయ్ప్ పొరుళే
  ఎన్నుయిరే ఎన్నుయిర్క్కుళ్ ఇరుందరుళుం పతియే
  అవ్వణ్ణప్ పెరుందకైయే అంపలత్తే నటఞ్సెయ్
  ఆరముతే అటియేనిఙ్ కకమకిళ్ందు పురితల్
  ఎవ్వణ్ణం అతువణ్ణం ఇసైత్తరుళల్ వేణ్టుం
  ఎన్నుటైయ నాయకనే ఇతుతరుణఙ్ కాణే.

அன்பு மாலை // அன்பு மாலை