திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
అపరాత మన్నిప్పు మాలై
aparāta maṉṉippu mālai
ఆళుటైయ అరసుకళ్ అరుణ్మాలై
āḷuṭaiya arasukaḷ aruṇmālai
Fourth Thirumurai

009. ఆళుటైయ పిళ్ళైయార్ అరుణ్మాలై
āḷuṭaiya piḷḷaiyār aruṇmālai

  ఎణ్సీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. ఉలకియల్ ఉణర్వోర్ అణుత్తుణై మేలుం ఉఱ్ఱిలాస్ సిఱియఓర్ పరువత్
  తిలకియ ఎనక్కుళ్ ఇరుందరుళ్ నెఱియిల్ ఏఱ్ఱవున్ తరమిలా మైయినాన్
  విలకుఱఙ్ కాలత్ తటిక్కటి ఏఱ విటుత్తుప్పిన్ విలకుఱా తళిత్తాయ్
  తిలకనన్ కాళి ఞానసం పందత్ తెళ్ళము తాఞ్సివ కురువే.
 • 2. ఉయిర్అను పవంఉఱ్ఱిటిల్ అతవిటత్తే ఓఙ్కరుళ్ అనుపవం ఉఱుంఅస్
  సెయిరిల్నల్ అనుప వత్తిలే సుత్త సివఅను పవంఉఱుం ఎన్ఱాయ్
  పయిలుమూ వాణ్టిల్ సివైతరు ఞానప్ పాల్మకిళ్న్ తుణ్టుమెయ్న్ నెఱియాం
  పయిర్తళైన్ తుఱవైత్ తరుళియ ఞాన పందన్ఎన్ ఱోఙ్కుసఱ్ కురువే.
 • 3. తత్తువనిలైకళ్ తనిత్తని ఏఱిత్ తనిప్పర నాతమాన్ తలత్తే
  ఒత్తాన్ మయమాం నిన్నైనీ ఇన్ఱి ఉఱ్ఱిటల్ ఉయిరను పవంఎన్
  ఱిత్తుణై వెళియిన్ ఎన్నైఎన్ నిటత్తే ఇరుందవా ఱళిత్తనై అన్ఱో
  సిత్తనఱ్ కాళి ఞానసం పందస్ సెల్వమే ఎనతుసఱ్ కురువే.
 • 4. తనిప్పర నాత వెళియిన్మేల్ నినతు తన్మయన్ ఆక్కిప్
  పనిప్పిలా తెన్ఱుం ఉళ్ళతాయ్ విళఙ్కిప్ పరంపరత్ తుట్పుఱ మాకి
  ఇనిప్పుఱ ఒన్ఱుం ఇయంపుఱా ఇయల్పాయ్ ఇరుందే అరుళను పవంఎన్
  ఱెనక్కరుళ్ పురిందాయ్ ఞానసం పందన్ ఎన్నుంఎన్ సఱ్కురు మణియే.
 • 5. ఉళ్ళతాయ్ విళఙ్కుం ఒరుపెరు వెళిమేల్ ఉళ్ళతాయ్ ముఱ్ఱుంఉళ్ ళతువాయ్
  నళ్ళతాయ్ ఎనతాయ్ నానతాయ్త్ తళతాయ్ నవిఱ్ఱరున్ తానతాయ్ ఇన్న
  విళ్ళొణా అప్పాల్ అప్పటిక్ కప్పాల్ వెఱువెళి సివఅను పవంఎన్
  ఱుళ్ళుఱ అళిత్త ఞానసం పంద ఉత్తమ సుత్తసఱ్ కురువే.
 • 6. పొత్తియ మూల మలప్పిణి తవిర్క్కుం పొరుళ్అరు ళనుపవం అతఱ్కుప్
  పత్తియం ఉయిరిన్ అనుపవం ఇతనైప్ పఱ్ఱఱప్ పఱ్ఱుతి ఇతువే
  సత్తియం ఎనఎన్ తనక్కరుళ్ పురింద తనిప్పెరుఙ్ కరుణైఎన్ పుకల్వేన్
  ముత్తియఱ్ సివికై ఇవర్ందరుళ్ నెఱియిన్ ముతలర సియఱ్ఱియ తురైయే.
 • 7. అటియెనల్ ఎతువో ముటియెనల్ ఎతువో అరుట్సివ మతఱ్కెనప్ పలకాల్
  పటియుఱ వరుంది ఇరుందఎన్ వరుత్తం పార్త్తరు ళాల్ఎళున్ తరుళి
  మిటియఱ ఎనైత్తాన్ కటైక్కణిత్ తునక్కుళ్ విళఙ్కువ అటిముటి ఎన్ఱాయ్
  వటివిలాక్ కరుణై వారియే మూన్ఱు వయతినిల్ అరుళ్పెఱ్ఱ మణియే.
 • 8. సెవ్వకై ఒరుకాల్ పటుమతి అళవే సెఱిపొఱి మనంఅతన్ ముటివిల్
  ఎవ్వకై నిలైయుం తోఱ్ఱుంనీ నినక్కుళ్ ఎణ్ణియ పటిఎలాం ఎయ్తుం
  ఇవ్వకై ఒన్ఱే వరుత్తమిల్ వకైఎన్ ఱెనక్కరుళ్ పురిందసఱ్ కురువే
  తెవ్వకై అమణ ఇరుళఱ ఎళుంద తీపమే సంపందత్ తేవే.
 • 9. మున్పుఱు నిలైయుం పిన్పుఱు నిలైయుం మున్నినిన్ ఱుళమయక్ కుఱుఙ్కాల్
  అన్పుఱు నిలైయాల్ తిరునెఱిత్ తమిళ్కొణ్ టైయనీత్ తరుళియ అరసే
  ఎన్పుపెణ్ ణురువో టిన్నుయి రతుకొణ్ టెళుందిటప్ పురిందుల కెల్లాం
  ఇన్పుఱప్ పురింద మఱైత్తనిక్ కొళుందే ఎన్నుయిర్క్ కుయిర్ఎనుఙ్ కురువే.
 • 10. వరుపకఱ్ కఱ్పం పలముయన్ ఱాలుం వరలరున్ తిఱనెలాం ఎనక్కే
  ఒరుపకఱ్ పొళుతిల్ ఉఱఅళిత్ తనైనిన్ ఉఱుపెరుఙ్ కరుణైఎన్ ఉరైప్పేన్
  పెరుమణ నల్లూర్త్ తిరుమణఙ్ కాణప్ పెఱ్ఱవర్ తమైయెలాం ఞాన
  ఉరువటైన్ తోఙ్కక్ కరుణైసెయ్ తళిత్త ఉయర్తనిక్ కవుణియ మణియే.
 • పన్నిరుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
 • 11. సీరార్ సణ్పైక్ కవుణియర్తం తెయ్వ మరపిల్ తికళ్విళక్కే
  తెవిట్టా తుళత్తిల్ తిత్తిక్కుం తేనే అళియాస్ సెల్వమే
  కారార్ మిటఱ్ఱుప్ పవళమలైక్ కణ్ణిన్ ముళైత్త కఱ్పకమే
  కరుంపే కనియే ఎన్ఇరణ్టు కణ్ణే కణ్ణిఱ్ కరుమణియే
  ఏరార్ పరువం మూన్ఱిల్ఉమై ఇనియ ములైప్పాల్ ఎటుత్తూట్టుం
  ఇన్పక్ కుతలైమొళిక్కురుందే ఎన్ఆ రుయిరుక్ కొరుతుణైయే
  పేరార్ ఞాన సంపందప్ పెరుమా నేనిన్ తిరుప్పుకళైప్
  పేసు కిన్ఱోర్ మేన్మేలుం పెరుఞ్సెల్ వత్తిల్ పిఱఙ్కువరే.1

  • 189. ఉలకియల్ ఉణర్వోర్ అణుత్తుణై యేనుం ఉఱ్ఱిలాస్ సిఱియఓర్ పరువత్తిలకియ ఎనక్కుళ్ ఇరుందరుళ్ నెఱియిల్ ఏఱ్ఱవున్ తరమిలా మైయినాన్విలకుఱుఙ్ కాలత్ తటిక్కటి ఏఱ విటుత్తుప్పిన్ విలకుఱా వణ్ణంఅలకిలా ఉణర్స్సి అళిత్తనై ఉన్ఱన్ అరుట్కటఱ్ పెరుమైఎన్ పుకల్వేన్తిలకనఱ్ కాళి ఞానసం పందత్ తెళ్ళము తాఞ్సివ కురువే.పెరుమానిన్ కైయెళుత్తు మూలత్తిల్ ఇవ్విరుత్తం ఇవ్వాఱు ఐందు అటికళుటన్కాణప్పెఱువతాక ఆ.పా.కూఱి ఇఙ్ఙనమే పతిప్పిత్తుళ్ళార్. తొ. వే.ముతఱ్పతిప్పిలుం పిన్ పతిప్పుకళిలుం `అలకిలా ఉణర్స్సి అళిత్తనై' ఎన్నుంనాన్కాం అటి ఇల్లై. `తిలకనఱ్కాళి' ఎన్పతనై నాన్కాం అటియాక అవర్కళ్ కొణ్టనర్. ఆసిరియవిరుత్తం నాన్కటియిన్ మిక్కు వరాతు. పెరుమానతుకైయెళుత్తు మూలఙ్కళిల్ అటిత్తల్ తిరుత్తల్కళ్ ఉణ్టు. పాటుం వేకత్తిల్ ఐందటియాక అమైంద ఇతనైప్ పెరుమాన్ తిరుత్తియమైక్కాతువిట్టార్కళ్ పోలుం.
  • 190. ఇః¤తోర్ తనిప్పాటల్. ఇతనై ఇవ్విటత్తిల్ సేర్త్తుత్ తొ.వే. పతిప్పిత్తుళ్ళార్.

ஆளுடைய பிள்ளையார் அருண்மாலை // ஆளுடைய பிள்ளையார் அருண்மாலை