திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ఆళుటైయ పిళ్ళైయార్ అరుణ్మాలై
āḷuṭaiya piḷḷaiyār aruṇmālai
ఆళుటైయ నంపికళ్ అరుణ్మాలై
āḷuṭaiya nampikaḷ aruṇmālai
Fourth Thirumurai

010. ఆళుటైయ అరసుకళ్ అరుణ్మాలై
āḷuṭaiya arasukaḷ aruṇmālai

  ఎణ్సీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. తిరుత్తకుసీర్ అతికైఅరుళ్ తలత్తిన్ ఓఙ్కుం
  సివక్కొళుందిన్ అరుట్పెరుమైత్ తిఱత్తాల్ వాయ్మై
  ఉరుత్తకుమెయ్ ఉణర్స్సివటి వాకిస్ సైవ
  ఒళివిళఙ్క నావరసెన్ ఱొరుపేర్ పెఱ్ఱుప్
  పొరుత్తముఱ ఉళవారప్ పటైకైక్ కొణ్ట
  పుణ్ణియనే నణ్ణియసీర్ప్ పునిత నేఎన్
  కరుత్తమర్ంద కలైమతియే కరుణై ఞానక్
  కటలేనిన్ కళల్కరుతక్ కరుతు వాయే.
 • 2. వాయ్మైయిలాస్ సమణాతర్ పలకాఱ్ సెయ్త
  వఞ్సమెలాం తిరువరుట్పేర్ వలత్తాల్ నీందిత్
  తూయ్మైపెఱుం సివనెఱియే విళఙ్క ఓఙ్కుం
  సోతిమణి విళక్కేఎన్ తుణైయే ఎంమైస్
  సేంమైవిటా తణిమైవిటత్ తాళ వంద
  సెల్వమే ఎల్లైయిలాస్ సిఱప్పు వాయ్ందుళ్
  ఆయ్మైయుఱు పెరుందకైయే అముతే సైవ
  అణియేసొల్ లరసెనుంపేర్ అమైంద తేవే.
 • 3. తేవరెలాం తొళుందలైమైత్ తేవర్ పాతత్
  తిరుమలరై ముటిక్కణిందు తికళ్ందు నిన్ఱ
  నావరసే నాన్ముకనుం విరుంపుం ఞాన
  నాయకనే నల్లవర్క్కు నణ్ప నేఎం
  పావమెలాం అకఱ్ఱిఅరుట్ పాన్మై నల్కుం
  పణ్పుటైయ పెరుమానే పణిందు నిన్పాల్
  మేవవిరుప్ పుఱుంఅటియర్క్ కన్పు సెయ్య
  వేణ్టినేన్ అవ్వకైనీ వితిత్తి టాయే.
 • 4. వితివిలక్కీ తెన్ఱఱియుం విళైవొన్ ఱిల్లా
  వినైయినేన్ ఎనినుంఎన్నై విరుంపి ఎన్నుళ్
  మతివిళక్కై ఏఱ్ఱిఅరుళ్ మనైయిన్ ఞాన
  వాళ్వటైయస్ సెయల్వేణ్టుం వళ్ళ లేనఱ్
  పతిమలర్త్తాళ్ నిళలటైంద తవత్తోర్క్ కెల్లాం
  పతియేసొల్ లరసెనుంపేర్ పటైత్త తేవే
  కతితరుకఱ్ పకమేముక్ కనియే ఞానక్
  కటలేఎన్ కరుత్తేఎన్ కణ్ణు ళానే.
 • 5. కణ్ణుళే విళఙ్కుకిన్ఱ మణియే సైవక్
  కనియేనా వరసేసెఙ్ కరుంపే వేతప్
  పణ్ణుళే విళైందఅరుట్ పయనే ఉణ్మైప్
  పతియోఙ్కు నితియేనిన్ పాతం అన్ఱి
  విణ్ణుళే అటైకిన్ఱ పోకం ఒన్ఱుం
  విరుంపేన్ఎన్ ఱనైయాళ వేణ్టుఙ్ కణ్టాయ్
  ఒణ్ణుళే ఒన్పతువాయ్ వైత్తాయ్ ఎన్ఱ
  ఉత్తమనే191 సిత్తమకిళ్న్ తుతవు వోనే.
 • 6. ఓఙ్కారత్ తనిమొళియిన్ పయనైస్ సఱ్ఱుం
  ఓర్కిలేన్ సిఱియేన్ఇవ్ వులక వాళ్విల్
  ఆఙ్కారప్ పెరుమతమాల్ యానై పోల
  అకంపావ మయనాకి అలైకిన్ ఱేన్ఉన్
  పాఙ్కాయ మెయ్యటియర్ తంమైస్ సఱ్ఱుం
  పరిందిలేన్ అరుళటైయుం పరిసొన్ ఱుణ్టో
  తీఙ్కాయ సెయలనైత్తుం ఉటైయేన్ ఎన్న
  సెయ్వేన్సొల్ లరసేఎన్ సెయ్కు వేనే.
 • 7. సెయ్వకైఒన్ ఱఱియాత సిఱియేన్ ఇందస్
  సిఱ్ఱులక వాళ్క్కైయిటైస్ సిక్కి అందో
  పొయ్వకైయే పురికిన్ఱేన్ పుణ్ణి యానిన్
  పొన్నటియైప్ పోఱ్ఱిలేన్ పునిత నేనాన్
  ఉయ్వకైఎవ్ వకైయాతు సెయ్వేన్ నీయే
  ఉఱుతుణైఎన్ ఱిరుక్కిన్ఱేన్ ఉణర్వి లేనై
  మెయ్వకైయిఱ్ సెలుత్తనినైత్ తిటుతి యోసొల్
  వేందేఎన్ ఉయిర్త్తుణైయాయ్ విళఙ్కుఙ్ కోవే.
 • 8. విళఙ్కుమణి విళక్కెననాల్ వేతత్ తుస్సి
  మేవియమెయ్ప్ పొరుళై ఉళ్ళే విరుంపి వైత్తుక్
  కళఙ్కఱుమెయ్ యన్పరెల్లాఙ్ కళిప్ప అన్ఱోర్
  కఱ్ఱుణైయాఱ్ కటల్కటందు కరైయిఱ్ పోందు
  తుళఙ్కుపెరుఞ్ సివనెఱియైస్ సార్ంద ఞానత్
  తుణైయేనన్ తురైయేనఱ్ సుకమే ఎన్ఱుం
  వళఙ్కెళుంఆ కననెఱియై వళర్క్క వంద
  వళ్ళలే నిన్నరుళై వళఙ్కు వాయే.
 • 9. అరుళ్వళఙ్కున్ తిలకవతి అంమై యార్పిన్
  అవతరిత్త మణియెసొల్ లరసే ఞానత్
  తెరుళ్వళఙ్కుం సివనెఱియై విళక్క వంద
  సెళుఞ్సుటర్మా మణివిళక్కే సిఱియ నేనై
  ఇరుళ్వళఙ్కుం ఉలకియల్నిన్ ఱెటుత్తు ఞాన
  ఇన్నరుళ్తన్ తాణ్టరుళ్వాయ్ ఇన్ఱేల్ అందో
  మరుళ్వళఙ్కుం పవనెఱియిఱ్ సుళల్వేన్ ఉయ్యుం
  వకైఅఱియేన్ నిన్నరుట్కు మరపన్ ఱీతే.
 • 10. తేర్ందఉళత్ తిటైమికవుం తిత్తిత్ తూఱుం
  సెళుందేనే సొల్లరసాం తేవే మెయ్ంమై
  సార్ందుతికళ్ అప్పూతి అటికట్ కిన్పం
  తందపెరున్ తకైయేఎం తందై యేఉళ్
  కూర్ందమతి నిఱైవేఎన్ కురువే ఎఙ్కళ్
  కులతెయ్వ మేసైవక్ కొళుందే తున్పం
  తీర్ందపెరు నెఱిత్తుణైయే ఒప్పి లాత
  సెల్వమే అప్పనెనత్ తికళ్కిన్ ఱోనే.

  • 191. ఎణ్ణుకేన్ ఎన్సొల్లి ఎణ్ణుకేనోఎంపెరుమాన్ తిరువటియే ఎణ్ణినల్లాల్కణ్ణిలేన్ మఱ్ఱోర్కళైకణ్ ఇల్లేన్కళలటియే కైతొళుతు కాణిన్అల్లాల్ఒణ్ణుళే ఒన్పతు వాసల్వైత్తాయ్ఒక్క అటైక్కుంపో తుణరమాట్టేన్పుణ్ణియా ఉన్నటిక్కే పోతుకిన్ఱేన్పూంపుకలూర్ మేవియ పుణ్ణియనే.- 7215 (6-99-1) తిరునావుక్కరసర్. తిరుప్పుకలూర్త్ తిరుత్తాణ్టకం.

ஆளுடைய அரசுகள் அருண்மாலை // ஆளுடைய அரசுகள் அருண்மாலை