திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ఆళుటైయ అరసుకళ్ అరుణ్మాలై
āḷuṭaiya arasukaḷ aruṇmālai
ఆళుటైయ అటికళ్ అరుణ్మాలై
āḷuṭaiya aṭikaḷ aruṇmālai
Fourth Thirumurai

011. ఆళుటైయ నంపికళ్ అరుణ్మాలై
āḷuṭaiya nampikaḷ aruṇmālai

  కొస్సకక్ కలిప్పా
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. మతియణిసెఞ్ సటైక్కనియై మన్ఱుళ్నటం పురిమరుందైత్
  తుతియణిసెఞ్ సువైప్పొరుళిల్ సొన్మాలై తొటుత్తరుళి
  వితియణిమా మఱైనెఱియుం మెయ్న్నిలైఆ కమనెఱియుం
  వతియణిందు విళఙ్కవైత్త వన్తొణ్టప్ పెరుందకైయే.
 • 2. నీఱ్ఱిలిట్ట నిలైయాప్పున్ నెఱియుటైయార్ తమైక్కూటిస్
  సేఱ్ఱిలిట్ట కంపమెనత్ తియఙ్కుఱ్ఱేన్ తనైఆళాయ్
  ఏఱ్ఱలిట్ట తిరువటియై ఎణ్ణిఅరుం పొన్నైయెలాం
  ఆఱ్ఱిల్ఇట్టుక్ కుళత్తెటుత్త అరుట్టలైమైప్ పెరుందకైయే.
 • 3. ఇలైక్కుళనీ రళైత్తనిల్ ఇటఙ్కర్ఉఱ అళైత్తతన్వాయ్త్
  తలైక్కుతలై మతలైఉయిర్ తళైప్పఅళైత్ తరుళియనిన్
  కలైక్కుంవట కలైయిన్ముతఱ్ కలైక్కుంఉఱు కణక్కుయర్పొన్
  మలైక్కుంఅణు నిలైక్కుంఉఱా వన్తొణ్టప్ పెరుందకైయే.
 • 4. వేతముతఱ్ కలైకళెలాం విరైందువిరైన్ తనందముఱై
  ఓతఅవైక్ కణుత్తుణైయుం ఉణర్వరితాం ఎంపెరుమాన్
  పాతమలర్ నినతుతిరుప్ పణిముటిమేఱ్ పటప్పురింద
  మాతవంయా తురైత్తరుళాయ్ వన్తొణ్టప్ పెరుందకైయే.
 • 5. ఏళిసైయాయ్ ఇసైప్పయనాయ్ ఇన్నముతాయ్ ఎన్నుటైయ
  తోళనుమాయ్ ఎన్ఱుమున్నీ సొన్నపెరుఞ్ సొఱ్పొరుళై
  ఆళ్నినైత్ తిటిల్అటియేన్ అరుఙ్కరణం కరైందుకరైన్
  తూళియల్ఇన్ పుఱువతుకాణ్ ఉయర్కరుణైప్ పెరుందనైయే.
 • 6. వాన్కాణ ఇందిరనుం మాలైయనుం మాతవరుం
  తాన్కాణ ఇఱైఅరుళాల్ తనిత్తవళ యానైయిన్మేల్
  కోన్కాణ ఎళుందరుళిక్ కులవియనిన్ కోలమతై
  నాన్కాణప్ పెఱ్ఱిలనే నావలూర్ప్ పెరుందకైయే.
 • 7. తేన్పటిక్కుం అముతాంఉన్ తిరుప్పాట్టైత్193 తినందోఱుం
  నాన్పటిక్కుం పోతెన్నై నానఱియేన్ నాఒన్ఱో
  ఊన్పటిక్కుం ఉళంపటిక్కుం ఉయిర్పటిక్కుం ఉయిర్క్కుయిరుం
  తాన్పటిక్కుం అనుపవఙ్కాణ్ తనిక్కరుణైప్ పెరుందనైయే.
 • 8. ఇన్పాట్టుత్ తొళిఱ్పొతువిల్ ఇయఱ్ఱుకిన్ఱ ఎంపెరుమాన్
  ఉన్పాట్టుక్ కువప్పుఱల్పోల్ ఊర్పాట్టుక్ కువందిలర్ఎన్
  ఱెన్పాట్టుక్ కిసైప్పినుంఎన్ ఇటుంపాట్టుక్ కరణమెలాం
  అన్పాట్టుక్ కిసైవతుకాణ్ అరుట్పాట్టుప్ పెరుందకైయే.
 • 9. పరంపరమాం తురియమెనుం పతత్తిరుంద పరంపొరుళై
  ఉరంపెఱత్తో ళమైకొణ్ట ఉన్పెరుమై తనైమతిత్తు
  వరంపెఱనఱ్ ఱెయ్వమెలాం వందిక్కుం ఎన్ఱాల్ఎన్
  తరంపెఱఎన్ పుకల్వేన్నాన్ తనిత్తలైమైప్ పెరుందకైయే.
 • 10. పేరూరుం పరవైమనప్ పిణక్కఱఎం పెరుమానై
  ఊరూరుం పలపుకల ఓరిరవిల్ తూతన్ఎన్త
  తేరూరుం తిరువారూర్త్ తెరువుతొఱుం నటప్పిత్తాయ్
  ఆరూర నిన్పెరుమై అయన్మాలుం అళప్పరితే.

  • 192. ఏళిసైయాయ్ ఇసైప్పయనాయ్ ఇన్నముతాయ్ ఎన్నుటైయతోనుమాయ్ యాన్సెయ్యుం తురిసుకళుక్ కుటనాకిమాళైఒణ్కణ్ పరవైయైత్తన్ తాణ్టానై మతికిల్లాఏళైయేన్ పిరిందిరుక్కేన్ ఎన్ఆరూర్ ఇఱైవనైయే.- 7751 (7-51-10) సుందరర్, తిరువారూర్పప్తికం.
  • 193. తిరుఞానసంపందర్ తేవారత్తైత్ తిరుక్కటైక్కాప్పు ఎన్పతుం, తిరునావుక్కరసర్ తేవారత్తైత్ తేవారం ఎన్పతుం, సుందరమూర్త్తికళ్ తేవారత్తైత్ తిరుప్పాట్టు ఎన్పతుం ఒరువకై వళక్కు.

ஆளுடைய நம்பிகள் அருண்மாலை // ஆளுடைய நம்பிகள் அருண்மாலை