திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
thanith thiruththotai
taṉit tiruttoṭai
kanthar saraNappaththu
kantar saraṇappattu
Fifth Thirumurai

052. theyvamaNi maalai
teyvamaṇi mālai

  sennaik kanthakoottam
  panniru siirk kazin-etilati aasiriya viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. thiruoongku puNNiyas seyaloongki anparuL
  thiRaloongku selvamoongkas
  seRivoongka aRivoongki n-iRaivaana inpam
  thikaznthoongka aruLkotuththu
  maruoongku sengkamala malaroongku vaNamoongka
  vaLarkaruNai mayamoongkioor
  varamoongku theLamutha vayamoongki aanantha
  vativaaki oongkinjaana
  uruoongkum uNarvinn-iRai oLioongki oongkummayil
  uurnthoongki evvuyirkkum
  uRavoongkum n-inpathamen uLamoongki vaLamoongka
  uykinRa n-aaLenthan-aaL
  tharuoongku sennaiyil kanthakoot taththuLvaLar
  thalamoongku kanthaveeLee
  thaNmukath thuyyamaNi uNmukas saivamaNi
  saNmukath theyvamaNiyee.
 • 2. parameethu vinaiseyum payaneethu pathieethu
  pasueethu paasameethu
  paththiee thataikinRa muththira tharuLeethu
  paavapuN yangkaLeethu
  varameethu thavameethu virathamee thonRumilai
  manamvirum puNavuNtun-al
  vaththiram aNinthumata maatharthamai n-aatin-aRu
  malarsuuti viLaiyaatimeel
  karameeva vittumulai thottuvaazn- thavarotu
  kalanthumakiz kinRasukamee
  kaNkaNta sukamithee kaikaNta palanenum
  kayavaraik kuutaatharuL
  tharameevu sennaiyil kanthakoot taththuLvaLar
  thalamoongku kanthaveeLee
  thaNmukath thuyyamaNi uNmukas saivamaNi
  saNmukath theyvamaNiyee.
 • 3. thutiennum itaianam pitiennum n-ataimukil
  thuNaienum piNaiyalaLakam
  suuthennum mulaisezun- thaathennum alaipunal
  suzienna moziseyunthi
  vatiennum vizin-iRaiyum mathiennum vathanamena
  mangkaiyartham angkamuRRee
  manamennum orupaavi mayalennum athumeevi
  maazkan-aan vaazkainthap
  patiennum aasaiyaik katienna ensolip
  patienna aRiyaathun-in
  patienna enmozip patiinna viththain-ii
  patiennum enseykuveen
  thatithunnum mathilsennai kanthakoot taththuLvaLar
  thalamoongku kanthaveeLee
  thaNmukath thuyyamaNi uNmukas saivamaNi
  saNmukath theyvamaNiyee.
 • 4. vaLLalunai uLLapati vaazththukin Roorthamai
  mathiththituva thanRimaRRai
  vaanavarai mathiennil n-aanavarai orukanavin
  maattinum maRanthummathiyeen
  kaLLamaRum uLLamuRum n-inpathama laalveeRu
  katavuLar pathaththaiavaren
  kaNethir atuththaiya n-aNena aLippinum
  katuena veRuththun-iRpeen
  eLLaLavum immoziyi leesumozi anRuNmai
  ennai aaN taruLpurikuvaay
  enthanthai yeeenathu thaayeeen inpamee
  enRanaRi veeenanpee
  thaLLariya sennaiyil kanthakoot taththuLvaLar
  thalamoongku kanthaveeLee
  thaNmukath thuyyamaNi uNmukas saivamaNi
  saNmukath theyvamaNiyee.
 • 5. pathipuusai muthalan-aR kiriyaiyaal manamenum
  pasukaraNam iingkasuththa
  paavanai aRassuththa paavanaiyil n-iRkummeyp
  pathiyooka n-ilaimaiathanaan
  mathipaasam aRRathin atangkitum atangkavee
  malaivilmeynj njaanamayamaay
  varavupook kaRRan-ilai kuutumena enathuLee
  vanthuNarvu thanthakuruvee
  thuthivaaymai peRusaantha pathammeevu mathiyamee
  thurisaRu suyanjsoothiyee
  thookaivaa kanamii thilangkavaru thoonRalee
  sollariya n-allathuNaiyee
  thathipeRum sennaiyila• kanthakoot taththuLvaLar
  thalamoongku kanthaveeLee
  thaNmukath thuyyamaNi uNmukas saivamaNi
  saNmukath theyvamaNiyee.
 • 6. kaamaut pakaivanum koopaveng kotiyanum
  kanaloopa muzumuutanum
  katumooka viiNanum kotumatham enunthutta
  kaNketta aangkaariyum
  eemamaRu maassariya vizalanum kolaien
  Riyampupaa thakanumaamiv
  vezuvarum ivarkkuRRa uRavaana peerkaLum
  enaippaRRi taamalaruLvaay
  seemamiku maamaRaiyin oomenum arutpathath
  thiRanaruLi malayamunivan
  sinthanaiyin vanthanaiu vanthameynj njaanasiva
  theesika sikaarathnamee
  thaamamoLir sennaiyil kanthakoot taththuLvaLar
  thalamoongku kanthaveeLee
  thaNmukath thuyyamaNi uNmukar saivamaNi
  saNmukath theyvamaNiyee.
 • 7. n-ilaiuRum n-iraasaiyaam uyarkulap peNtirotu
  n-ikazsaantha maamputhalvanum
  n-eRipeRum uthaarakuNam ennumn-aR poruLummaruL
  n-iikkumaRi vaamthuNaivanum
  malaivaRu n-iraangkaara n-aNpanum suththamuRu
  manamennum n-aleevalum
  varusakala keevalami laathaita mumpeRRu
  vaazkinRa vaazvaruLuvaay
  alaiilaas sivanjaana vaariyee aanantha
  amuthamee kumuthamalarvaay
  aNikoLpoR kotipasung kotiiru puRampatarn-
  thazakupeRa varuponmalaiyee
  thalaivarpukaz sennaiyil kanthakoot taththuLvaLar
  thalamoongku kanthaveeLee
  thaNmukath thuyyamaNi uNmukas saivamaNi
  saNmukath theyvamaNiyee.
 • 8. orumaiyutan n-inathuthiru malarati n-inaikkinRa
  uththamartham uRavuveeNtum
  uLonRu vaiththup puRamponRu peesuvaar
  uRavukala vaamaiveeNtum
  perumaipeRu n-inathupukaz peesaveeN tumpoymai
  peesaa thirukkveeNtum
  perun-eRi pitiththozuka veeNtummatha maanapeey
  pitiyaa thirukkaveeNtum
  maruvupeN aasaiyai maRakkavee veeNtumunai
  maRavaa thirukkaveeNtum
  mathiveeNtum n-inkaruNai n-ithiveeNtum n-ooyaRRa
  vaazviln-aan vaazaveeNtum
  tharumamiku sennaiyil kanthakoot taththuLvaLar
  thalamoongku kanthaveeLee
  thaNmukath thuyyamaNi uNmukas saivamaNi
  saNmukath theyvamaNiyee.
 • 9. iienRu n-aanoruvar itamn-inRu keeLaatha
  iyalpumen nitamoruvarii
  thituenRa poothavark kilaienRu sollaamal
  itukinRa thiRamumiRaiyaam
  n-iienRum enaivitaa n-ilaiyumn-aan enRumuLa
  n-inaivitaa n-eRiyumayalaar
  n-ithionRum n-ayavaatha manamummeyn- n-ilain-inRu
  n-ekizaatha thitamumulakil
  siienRu peeyenRu n-aayenRu piRar thamaith
  thiingkusol laathatheLivum
  thiramonRu vaaymaiyum thu‘ymaiyum thanthun-in
  thiruvatik kaaLaakkuvaay
  thaayonRu sennaiyil kanthakoot taththuLvaLar
  thalamoongku kanthaveeLee
  thaNmukath thuyyamaNi uNmukas saivamaNi
  saNmukath theyvamaNiyee.
 • 10. karaiyilviiN kathaielaam uthirkarung kaakkaipool
  kathaRuvaar kaLLuNtathiik
  kanthamn-aa Ritauuththai kaathamn-aa RitauRu
  katumpoyiru kaathamn-aaRa
  varaiyilvaay kotutharkka vaathamitu vaarsiva
  maNangkamaz malarpponvaaykku
  mavunamitu vaarivarai muutarena oothuRu
  vazakkun-al vazakkeninumn-aan
  uraiyilavar thamaiyuRaa thunathupukaz peesumava
  rootuRavu peRaaruLuvaay
  uyartheyva yaanaiyotu kuRavarmata maanumuL
  uvappuRu kuNakkunRamee
  tharaiyiluyar sennaiyil kanthakoot taththuLvaLar
  thalamoongku kanthaveeLee
  thaNmukath thuyyamaNi uNmukas saivamaNi
  saNmukath theyvamaNiyee.
 • 11. n-aampiramam n-amaianRi aampiramam veeRillai
  n-anmaithii maikaLum illai
  n-avilkinRa vaakiaan- tharamiraNtinumonRa
  n-atun-inRa thenRuviiNaaL
  poompirama n-iithikeet poorpiramai yaakavee
  poothippar saathipparthaam
  punmain-eRi kaivitaar thampiramam vinaionRu
  poonthitil pookavituvaar
  saampirama maamivarkaL thaampiramam enumaRivu
  thaampupaam penumaRivukaaN
  saththuva akaNtaparipuraNa kaaraupa
  saanthasiva siRpirama n-ii
  thaampirivil sennaiyil kanthakoot taththuLvaLar
  thalamoongku kanthaveeLee
  thaNmukath thuyyamaNi uNmukas saivamaNi
  saNmukath theyvamaNiyee.
 • 12. paarkoNta n-ataiyilvan pasikoNtu vanthirap
  paarmukam paarththirangkum
  paNpumn-in thiruvatik kanpumn-iRai aayuLum
  pathiyumn-al n-ithiyumuNarvum
  siirkoNta n-iRaiyumut poRaiyummeyp pukazumn-ooyth
  thiimaioru saRRumaNukaath
  thiRamummeyth thitamumn-al itamumn-in atiyarpukaz
  seppukin RoorataivarkaaN
  kuurkoNta n-ettilaik kathirveelum mayilumoru
  þk‘ziyang kotiyumviNNoor
  koomaanthan makaLumoru maamaanthan makaLummaal
  koNtan-in koolamaRaveen
  thaarkoNta sennaiyil kanthakoot taththuLvaLar
  thalamoongku kanthaveeLee
  thaNmukath thuyyamaNi uNmukas saivamaNi
  saNmukath theyvamaNiyee.
 • 13. vanperu n-eruppinaip punpuzup paRRumoo
  vaanaioru maanthaavumoo
  valiyuLLa puliyaioor elisiiRu mooperiya
  malaiyaioor iissiRakinaal
  thunpuRa asaikkumoo vassirath thu‘Noru
  thurumpinaal thuNtamaamoo
  suuriyanai iruLvanthu suuzumoo kaaRRilmazai
  thooyumoo illaiathupool
  anputaiya n-inatiyar ponatiyai unnumavar
  atimalar mutikkaNinthoork
  kavalamuRu mookaamam vekuLiuRu moomanath
  thaRpamumvi kaRpamuRumoo
  thanpukazsey sennaiyil kanthakoot taththuLvaLar
  thalamoongku kanthaveeLee
  thanmukath thuyyamaNi unmukas saivamaNi
  saNmukath theyvamaNiyee.
 • 14. kaaNalitai n-iirumoru kattaiyil kaLvanum
  kaaNuRu kayiRRil aRavum
  katitharu kiLinjsilitai veLLiyum ponnaik
  kathiththapith thaLaiyinitaiyum
  maanalil kaNtuLa mayangkalpool kaRpanaiyai
  maayaiyil kaNtuviNee
  manaienRum makavenRum uRavenRum n-ithienRum
  vaaLvenRum maanamenRum
  uunalin utampenRum uyirenRum uLamenRum
  uLenRum veLienRumvaan
  ulakenRum aLavuRuvi kaaramuRa n-inRaenai
  uNmaiaRi viththakuruvee
  thaanamiku sennaiyil kanthakoot taththuLvaLar
  thalamoongku kanthaveeLee
  thanmukath thuyyamaNi unmukas saivamaNi
  saNmukath theyvamaNiyee.
 • 15. kaRRoLikoL uNarvinoor veeNtaatha ipperung
  kanmavuta lilparuvamn-eer
  kaNtaziyum iLamaithaan pakalveeta moopuraik
  kataln-iirko lookapatamoo
  uRRoLiyin veyilitta manjsaLoo vaanitta
  oruviloo n-iirkkumiziyoo
  uraianal peRakkaaRRuL uuthum thuraththiyoo
  unRumaRi yeen ithanain-aan
  paRRuRuthi yaakkoNtu vanithayairkaN valaiyinil
  pattumathi kettuzanRee
  paavamee payilkinRa thallaathu n-inatip
  paRRaNuvum uRRaRikileen
  saRRaiakal sennaiyil kanthakoot taththuLvaLar
  thalamoongku kanthaveeLee
  thanmukath thuyyamaNi unmukas saivamaNi
  saNmukath theyvamaNiyee.
 • 16. satamaaki inpam tharaathaaki mikuperunj
  sanjsalaa kaaramaakis
  saRRaaki veLimayal paRRaaki ootumith
  thanmaipeRu selvamnthoo
  vitamaaki orukapata n-atamaaki yaaRRitai
  virainthuselum veLLamaaki
  veelaialai yaakiaang kaaravalai yaakimuthir
  veeniluRu meekamaakik
  katamaaya sakatamuRu kaalaaki n-iituvaayk
  kaalootum n-iiraakiyee
  kaRvilaa makaLirpool poRpilaa thuzalumithu
  karuthaatha vakaiaruLuvaay
  thatameevu sennaiyil kanthakoot taththuLvaLar
  thalamoongku kanthaveeLee
  thaNmukath thuyyamaNi uNmukas saivamaNi
  saNmukath theyvamaNiyee.
 • 17. uppuRRa paaNtamena onpathu thuvaaraththuL
  uRRasum pozukumutalai
  uyarkinRa vaanitai eRinthakal enRummalai
  uRRiziyum aruvienRum
  veppuRRa kaaRRitai viLakkenRum meekamuRu
  minenRum viisukaaRRin
  meeRpatta panjsenRum manjsenRum vinaithantha
  veRumaaya veetamenRum
  kappuRRa paRavaik kutampaien Rumpoyththa
  kanavenRum n-iirilezuthum
  kaiezuth thenRumut kaNtukoN tathilaakai
  kaiviteen enseykuveen
  thappaRRa sennaiyil kanthakoot taththuLvaLaa•
  thalamoongku kanthaveeLee
  thaNmukath thuyyamaNi uNmukas saivamaNi
  saNmukath theyvamaNiyee.
 • 18. enthain-inai vaazththaatha peeyarvaay kuuzukkum
  eekkaRRi rukkumveRuvaay
  engkaLperu maanunai vaNangkaatha muutarthalai
  ikazviRa ketukkumthalai
  kanthamiku n-inmeeni kaaNaatha kayavarkaN
  kalan-iir sorinthaazukaN
  katavuLn-in pukazthanaik keeLaatha viiNarsevi
  kaiththizavu keetkumsevi
  panthamaRa n-inaieNaap paavikaL thamn-enjsam
  pakiirena n-atungkumn-enjsam
  paraman-in thirumunnar kuviyaatha vanjsarkai
  palieeRka n-iiLkotungkai
  santhamiku sennaiyil kanthakoot taththuLvaLaa•
  thalamoongku kanthaveeLee
  thaNmukath thuyyamaNi uNmukas saivamaNi
  saNmukath theyvamaNiyee.
 • 19. aiyan-in siirpeesu selvarvaay n-allatheL
  azuthuN tuvanthathiruvaay
  appan-in thiruvati vaNangkinoor thalaimuti
  aNinthoongki vaazunthalai
  meyyan-in thirumeeni kaNtapuN NiyarkaNkaL
  mikkaoLi meevukaNkaL
  veelan-in pukazkeetta viththakar thirussevi
  vizaassupam keetkumsevi
  thuyyan-in pathameNNum meeloorkan n-enjsammeys
  sukaruupa maanan-enjsam
  thoonRalun thirumun kuviththaperi yoo‘rkaikan
  suvarnnamitu kinRakaikaL
  saiyamuyar sennaiyil kanthakoot taththuLvaLar
  thalamoongku kanthaveeLee
  thaNmukath thuyyamaNi uNmukas saivamaNi
  saNmukath theyvamaNiyee.
 • 20. uzaluRRa uzavumuthal uRuthozil iyaRRimalam
  oththapala poruLiittiviiN
  uRuvayiRu n-iRaiyaveN sooRataith thivvutalai
  othipool vaLarththun-aaLum
  vizaluRRa vaazkkaiyai virumpineen aiyaiv
  veyyautal poyenkileen
  veLimayak koomaaya vitamayak kooenathu
  vithimayak kooaRikileen
  kazaluRRa n-inthuNaik kaalmalar vaNangkin-in
  karuNaiyai vizainthukoNtem
  kaLaikaNee iiraaRu kaNkoNta enRaniru
  kaNNeee nappukazkileen
  thazaivuRRa sennaiyil kanthakoot taththuLvaLar
  thalamoongku kanthaveeLee
  thaNmukath thuyyamaNi uNmukas saivamaNi
  saNmukath theyvamaNiyee.
 • 21. vaanameng keeamutha paanamengkee amarar
  vaazkkaiapi maanamengkee
  maatsieng keeavarkaL suuzssieng keetheeva
  mannanara saatsiengkee
  njaanameng keemunivar moonameng keeantha
  n-aanmukan seykaiengkee
  n-aaraNan kaaththalai n-ataththaleng keemaRai
  n-avinRitum ozukkamengkee
  iinamang keeseytha thaarukanai aayira
  ilakkamuRu singkamukanai
  eNariya thiRalpeRRa suuranai maRakkaruNai
  iinthupaNi koNtilaienil
  thaanaming keersennai kanthakoot taththuLvaLar
  thalamoongku kanthaveeLee
  thaNmukath thuyyamaNi uNmukas saivamaNi
  saNmukath theyvamaNiyee.
 • 22. manamaana orusiRuvan mathiyaana kuruvaiyum
  mathiththitaan n-in atissiir
  makizkalvi kaRRitaan summaai raankaama
  matuvinitai viiznthusuzalvaan
  sinamaana venjsurath thuzaluvan uloopamaam
  siRukukaiyi nuutupukuvaan
  seRumooka iruLitais selkuvaan mathamenum
  seykunRil eeRivizuvaan
  inamaana maassariya vengkuziyin uLLee
  iRangkuvaan siRithumanthoo
  ensolkee Laanenathu kaippataan maRRithaR
  keezaiyeen enseykuveen
  thanan-iitu sennaiyil kanthakoot taththuLvaLar
  thalamoongku kanthaveeLee
  thaNmukath thuyyamaNi uNmukas saivamaNi
  saNmukath theyvamaNiyee.
 • 23. vaaykoN turaiththalari thenseykeen enseykeen
  vaLLalun seevatikkaN
  mannaathu ponnaasai maNNaasai peNNaasai
  vaaynthuzalum enathumanathu
  peeykoNtu kaLuNtu koolinaal moththuNtu
  piththuNta vankurangkoo
  peesuRu kulaalanaaR suzalkinRa thikiriyoo
  peethaiviLai yaatupanthoo
  kaaykoNtu paaykinRa vevvilang kooperung
  kaaRRinaaR suzalkaRangkoo
  kaalavati voointha்ra jaalavati vooenathu
  karmavati vooaRikileen
  thaaykoNta sennaiyil kanthakoot taththuLvaLar
  thalamoongku kanthaveeLee
  thaNmukath thuyyamaNi uNmukas saivamaNi
  saNmukath theyvamaNiyee.
 • 24. kaRRmee lavarotum kuutin-il leenkalvi
  kaRkumn-eRi theernthukalleen
  kanivukoN tuvathuthiru atiyaioru kanavinum
  karuthileen n-allanalleen
  kuRRamee seyvathen kuNamaakum apperung
  kuRRamel laamkuNamenak
  koLLuvathu n-inarutkuNamaakum ennilen
  kuRaithavirth tharuLpurikuvaay
  peRRameel varumoru perunthakaiyin aruLurup
  peRRezun- thoongkusutaree
  piraNavaa kaaraarin mayavimala soruupamee
  peethamil parappiramamee
  thaRRakaiya sennaiyil kanthakoot taththuLvaLar
  thalamoongku kanthaveeLee
  thaNmukath thuyyamaNi uNmukas saivamaNi
  saNmukath theyvamaNiyee.
 • 25. paayppatta pulianna n-aayppatta kayavartham
  paazpatta manaiyiln-etun-aaL
  paNpatta kazun-iirum viNpatta innamuthu
  pattapaa taakumanRip
  pooyppatta pullumaNi puuppatta paatumn-aR
  puuNpatta paatuthavitum
  punpatta umiyumuyar ponpatta paatavarkaL
  pookamoru pookamaamoo
  aayppatta maRaimutis seeyppatta n-inatik
  kaatpatta peruvaazvilee
  aruLpatta n-eRiyummeyp poruLpatta n-ilaiyumuRa
  amarpooka meepookamaam
  thaayppatta sennaiyil kanthakoot taththuLvaLar
  thalamoongku kanthaveeLee
  thaNmukath thuyyamaNi uNmukas saivamaNi
  saNmukath theyvamaNiyee.
 • 26. seevalam kotikoNta n-inaianRi veeRusiRu
  theevarais sinthaiseyvoor
  sengkaniyai vittuveep pangkaniyai uNNumoru
  siRukarung kaakkain-ikarvaar
  n-aavalang kaaramaRa veeRupukaz peesin-in
  n-aRpukaz vazuththaathapeer
  n-aayppaal virumpiaan thu‘yppaalai n-ayavaatha
  n-avaiyutaip peeyar aavaar
  n-iivalan- tharan-inathu kuRReeval puriyaathu
  n-inRumaR Reevalpurivoor
  n-elluk kiRaikkaathu pulluk kiRaikkinRa
  n-etiyaveRu viiNaraavaar
  thaavalam sennaiyil kanthakoot taththuLvaLar
  thalamoongku kanthaveeLee
  thaNmukath thuyyamaNi uNmukas saivamaNi
  saNmukath theyvamaNiyee.
 • 27. piramanini ennaip piRappikka vallanoo
  peysiRaiyil innumorukaal
  pinpattu n-iRkumoo munpatta suuttil
  peRunthuyar maRanthuvitumoo
  iravun-iRam utaiayaman inienaik kanavinum
  iRappikka eNNamuRumoo
  eNNuRaan uthaiuNtu sithaiuNta thanutal
  irunthavatu eNNuRaanoo
  karavupeRu vinaivanthu n-aliyumoo athanaioru
  kaasukkum mathiyeenelaam
  kaRRavarkaL paRRumn-in thiruaruLai yaanum
  kalanthitap peRRun-inReen
  tharamaruvu sennaiyil kanthakoot taththuLvaLar
  thalamoongku kanthaveeLee
  thaNmukath thuyyamaNi uNmukas saivamaNi
  saNmukath theyvamaNiyee.
 • 28. n-iiruNtu pozikinRa kaaruNtu viLaikinRa
  n-ilanuNtu palanumuNtu
  n-ithiuNtu thuthiuNtu mathiuNtu kathikoNta
  n-eRiuNtu n-ilaiyum uNtu
  uuruNtu peeruNtu maNiuNtu paNiuNtu
  utaiuNtu kotaiyumuNtu
  uNtuNtu makizavee uNavuNtu saanthamuRum
  uLamuNtu vaLamumuNtu
  theeruNtu kariuNtu pariuNtu maRRuLLa
  selvangkaL yaavumuNtu
  theenuNtu vaNtuRu katampaNiyum n-inpathath
  thiyaanamuN taayilarasee
  thaaruNta sennaiyil kanthakoot taththuLvaLar
  thalamoongku kanthaveeLee
  thaNmukath thuyyamaNi uNmukas saivamaNi
  saNmukath theyvamaNiyee.
 • 29. uLamenathu vasamn-inRa thillaien thollaivinai
  ollaivit titavumillai
  unpathath thanpillai enRanak kuRRathuNai
  unaianRi veeRumillai
  iLaiyanava nukkaruLa veeNtumen Runpaal
  isaikkinRa peerumillai
  eezaiyava nukkaruLva theenenRun ethirn-in
  Riyampukin Roorumillai
  vaLamaruvum unathuthiru aruLkuRaiva thillaimeel
  maRRoru vazakkumillai
  vanthirap poorkaLuk kilaienpa thillain-ii
  vanmanath thavanumallai
  thaLarvilaas sennaiyil kanthakoot taththuLvaLar
  thalamoongku kanthaveeLee
  thaNmukath thuyyamaNi uNmukas saivamaNi
  saNmukath theyvamaNiyee.
 • 30. eththikkum enuLam thiththikkum inpamee
  enuyirk kuyiraakumoor
  eekamee aanantha pookamee yookamee
  enperunj selvameen-an
  muththikku muthalaana muthalvanee meynjnjaana
  muurththiyee mutivilaatha
  murukanee n-etiyamaal marukanee sivapiraan
  muththaatum arumaimakanee
  paththik kuvantharuL parintharuLum n-inatip
  paRRaruLi ennaiinthap
  patiyilee uzalkinRa kutiyilee oruvanaap
  paNNaamal aaNtaruLuvaay
  saththikkum n-iirssennai kanthakoot taththuLvaLar
  thalamoongku kanthaveeLee
  thaNmukath thuyyamaNi uNmukas saivamaNi
  saNmukath theyvamaNiyee.
 • 31. n-aankoNta virathamn-in atialaal piRarthammai
  n-aataamai aakumintha
  n-alviratha maamkaniyai inmaienum oruthutta
  n-aayvanthu kavvianthoo
  thaankoNtu poovathini enseyveen enseyveen
  thaLaraamai ennumorukaith
  thatikoN tatikkavoo valiyileen siRiyaneen
  thanmukam paarththaruLuvaay
  vaankoNta theLamutha vaariyee mikukarunai
  mazaiyee mazaikkoNtalee
  vaLLalee enirukaN maNiyeeen inpamee
  mayileeRu maaNikkamee
  thaankoNta sennaiyil kanthakoot taththuLvaLar
  thalamoongku kanthaveeLee
  thaNmukath thuyyamaNi uNmukas saivamaNi
  saNmukath theyvamaNiyee.

தெய்வமணி மாலை // தெய்வமணி மாலை

 1. 5-052-0001-A-Kandhakottam Deivamanimaalai.mp3 Download
 2. [5-52, 0001]SDSG--Thiruoongku PuNNiyas.mp3 Download
 3. 5-052-0001-A-Thiru_Ohngu.mp3 Download
 4. [5-52, 0002]SDS--Parameethu Vinaiseyum.mp3 Download
 5. [5-52, 0002]SDS--Parameethu Vinaiseyum-v1.mp3 Download
 6. 5-052-0001-B-Thiru_Ohngu.mp3 Download
 7. 5-052-0002-A-Paramedhu_Vinaiseyum.mp3 Download
 8. [5-52, 0003]KAR--Thutiennum Itaianam.mp3 Download
 9. [5-52, 0004]SDS--VaLLalunai ULLapati.mp3 Download
 10. 5-052-0002-B-Paramedhu_Vinaiseyum.mp3 Download
 11. 5-052-0003-Thutiennum_Itaianam.mp3 Download
 12. [5-52, 0005]KAR--Pathipuusai MuthalanaR.mp3 Download
 13. [5-52, 0006]SDS--Kaamaut Pakaivanum.mp3 Download
 14. 5-052-0004-Vallalunai_Ullapati.mp3 Download
 15. 5-052-0005-Padhipoosai_Mudhala.mp3 Download
 16. [5-52, 0006]MSS--Kaamaut Pakaivanum.mp3 Download
 17. [5-52, 0007]KAR--NilaiuRum Niraasaiyaam.mp3 Download
 18. 5-052-0006-Kaamaut_Pakaivanum.mp3 Download
 19. 5-052-0007-A-Nilaiurum_Niraasaiyaam.mp3 Download
 20. [5-52, 0007]SDS--NilaiuRum Niraasaiyaam.mp3 Download
 21. [5-52, 0008]SDS--Orumaiyutan Ninathuthiru.mp3 Download
 22. 5-052-0007-B-Nilaiurum_Niraasaiyaam.mp3 Download
 23. 5-052-0008-A-Orumaiyudan_Ninadhu.mp3 Download
 24. [5-52, 0008]SDS--Orumaiyutan Ninathuthiru-v1.mp3 Download
 25. [5-52, 0008]SDS--Orumaiyutan Ninathuthiru-v2.mp3 Download
 26. 5-052-0008-B-Orumaiyudan_Ninadhu.mp3 Download
 27. 5-052-0008-C-Orumaiyudan_Ninadhu.mp3 Download
 28. [5-52, 0009]SDS--IienRu Naanoruvar.mp3 Download
 29. [5-52, 0010]SDS--KaraiyilviiN Kathaielaam.mp3 Download
 30. 5-052-0009-Eeendru_Naanoruvar.mp3 Download
 31. 5-052-0010-Karaiyilveen_Kadhaielaam.mp3 Download
 32. [5-52, 0011]JSS--Naampiramam NamaianRi.mp3 Download
 33. [5-52, 0012]SDS--PaarkoNta Nataiyilvan.mp3 Download
 34. 5-052-0011-Naampiramam_Namaiandri.mp3 Download
 35. 5-052-0012-Paarkonta_Nataiyilvan.mp3 Download
 36. [5-52, 0013]SDS--Vanperu Neruppinaip.mp3 Download
 37. [5-52, 0014]SDS--KaaNalitai Niirumoru.mp3 Download
 38. 5-052-0013-Van_Peru_Neruppinai.mp3 Download
 39. 5-052-0014-Kaanal_Yidai_Neerum.mp3 Download
 40. [5-52, 0015]SDS--KaRRoLikoL UNarvinoor.mp3 Download
 41. [5-52, 0015]SDS--KaRRoLikoL UNarvinoor-v1.mp3 Download
 42. 5-052-0015-A-Katrolikol_Unarvinor.mp3 Download
 43. 5-052-0015-B-Katrolikol_Unarvinor.mp3 Download
 44. [5-52, 0016]SDS--Satamaaki Inpam.mp3 Download
 45. [5-52, 0017]SDS--UppuRRa PaaNtamena.mp3 Download
 46. 5-052-0016-Sadamaagi_Yinbam.mp3 Download
 47. 5-052-0017-A-Upputra_Paandam.mp3 Download
 48. [5-52, 0017]SDS--UppuRRa PaaNtamena-v1.mp3 Download
 49. [5-52, 0018]SDS--Enthaininai Vaazththaatha.mp3 Download
 50. 5-052-0017-B-Upputra_Paandam.mp3 Download
 51. 5-052-0018-A-Endhai_Ninai.mp3 Download
 52. [5-52, 0018]SDS--Enthaininai Vaazththaatha-v1.mp3 Download
 53. [5-52, 0018]SDS--Enthaininai Vaazththaatha-v2.mp3 Download
 54. 5-052-0018-B-Endhai_Ninai.mp3 Download
 55. 5-052-0018-C-Endhai_Ninai.mp3 Download
 56. [5-52, 0018]SDS--Enthaininai Vaazththaatha-v3.mp3 Download
 57. [5-52, 0019]SDS--Aiyanin Siirpeesu.mp3 Download
 58. 5-052-0018-D-Endhai_Ninai.mp3 Download
 59. 5-052-0019-Aiya_Nin.mp3 Download
 60. [5-52, 0020]SDS--UzaluRRa Uzavumuthal.mp3 Download
 61. [5-52, 0021]SDS--Vaanameng Keeamutha.mp3 Download
 62. 5-052-0020-Uzhalutra_Uzhavumudhal.mp3 Download
 63. 5-052-0021-Vaanam_Engay.mp3 Download
 64. [5-52, 0022]SDS--Manamaana OrusiRuvan.mp3 Download
 65. [5-52, 0023]SDS--VaaykoN Turaiththalari.mp3 Download
 66. 5-052-0022-Manamaana_Oru.mp3 Download
 67. 5-052-0023-Vaai_Kondu.mp3 Download
 68. [5-52, 0024]SDS--KaRRmee Lavarotum.mp3 Download
 69. [5-52, 0025]JSS--Paayppatta Pulianna.mp3 Download
 70. 5-052-0024-Katra_Maylavarodum.mp3 Download
 71. 5-052-0025-Paaippatta_Pulianna.mp3 Download
 72. [5-52, 0026]SDS--Seevalam KotikoNta.mp3 Download
 73. [5-52, 0027]SDS--Piramanini Ennaip.mp3 Download
 74. 5-052-0026-Sevalam_Kotikonta.mp3 Download
 75. 5-052-0027-Piramanini_Ennaip.mp3 Download
 76. [5-52, 0028]JSS--NiiruNtu PozikinRa.mp3 Download
 77. [5-52, 0028]SDS--NiiruNtu PozikinRa.mp3 Download
 78. 5-052-0028-A-Neer_Undu_Poligindra.mp3 Download
 79. 5-052-0028-B-Neer_Undu_Poligindra.mp3 Download
 80. [5-52, 0029]SDS--ULamenathu VasamninRa.mp3 Download
 81. [5-52, 0029]MSS--ULamenathu VasamninRa.mp3 Download
 82. 5-052-0029-Ulamenadhu_Vasamnindra.mp3 Download
 83. 5-052-0030-Eththikkum_Enulam.mp3 Download
 84. [5-52, 0030]SDS--Eththikkum EnuLam.mp3 Download
 85. [5-52, 0031]SDS--NaankoNta Virathamnin.mp3 Download
 86. 5-052-0031-Naankonta_Viradhamnin.mp3 Download
 87. [5-52, 0001]KAR--Thiruoongku PuNNiyas.mp3 Download
 88. [5-52, 0001]SDSG--Thiruoongku PuNNiyas-v1.mp3 Download
 89. [5-52, 0002]SDS--Parameethu Vinaiseyum-v2.mp3 Download
 90. [5-52, 0002]SDS--Parameethu Vinaiseyum-v3.mp3 Download
 91. [5-52, 0001]KAR--Thiruoongku PuNNiyas-v1.mp3 Download