திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
theyvamaNi maalai
teyvamaṇi mālai
thiruppaLLiththaamam thaangkal
tiruppaḷḷittāmam tāṅkal
Fifth Thirumurai

053. kanthar saraNappaththu
kantar saraṇappattu

    sennaik kanthakoottam
    eNsiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
    thirussiRRampalam
  • 1. aruLaar amuthee saraNam saraNam
    azakaa amalaa saraNam saraNam
    poruLaa enaiaaL punithaa saraNam
    ponnee maNiyee saraNam saraNam
    maruLvaark kariyaay saraNam saraNam
    mayilvaa kananee saraNam saraNam
    karuNaa layanee saraNam saraNam
    kanthaa saraNam saraNam saraNam
  • 2. paNNeer maRaiyin payanee saraNam
    pathiyee paramee saraNam saraNam
    viNNeer oLiyee veLiyee saraNam
    veLiyin viLaivee saraNam saraNam
    uNNeer uyiree uNarvee saraNam
    uruvee aruvee uRavee saraNam
    kaNNee maNiyee saraNam saraNam
    kanthaa saraNam saraNam saraNam
  • 3. mutiyaa muthalee saraNam saraNam
    murukaa kumaraa saraNam saraNam
    vativeel arasee saraNam saraNam
    mayiluur maNiyee saraNam saraNam
    atiyaark keLiyaay saraNam saraNam
    ariyaay periyaay saraNam saraNam
    katiyaak kathiyee saraNam saraNam
    kanthaa saraNam saraNam saraNam
  • 4. puuvee maNamee saraNam saraNam
    poruLee aruLee saraNam saraNam
    koovee kukanee saraNam saraNam
    kuruvee thiruvee saraNam saraNam
    theevee theLivee saraNam saraNam
    sivasaN mukanee saraNam saraNam
    kaaveer tharuvee saraNam saraNam
    kanthaa saraNam saraNam saraNam
  • 5. n-atavum thanimaa mayilooy saraNam
    n-allaar pukazum vallooy saraNam
    thitamum thiruvum tharuvooy saraNam
    theevark kariyaay saraNam saraNam
    thatavaN puyanee saraNam saraNam
    thanimaa muthalee saraNam saraNam
    katavuL maNiyee saraNam saraNam
    kanthaa saraNam saraNam saraNam
  • 6. koolak kuRamaan kaNavaa saraNam
    kulamaa maNiyee saraNam saraNam
    siilath thavaruk karuLvooysaraNam
    sivanaar puthalvaa saraNam saraNam
    njaalath thuyarthiir n-alanee saraNam
    n-atuvaa kiyan-al oLiyee saraNam
    kaalan theRuvooy saraNam saraNam
    kanthaa saraNam saraNam saraNam
  • 7. n-angkat kiLiyaay saraNam saraNam
    n-anthaa uyarsam panthaa saraNam
    thingkat sataiyaan makanee saraNam
    sivaithan- tharuLum puthalvaa saraNam
    thungkas sukamn-an RaruLvooy saraNam
    surarvaazth thitun-am thuraiyee saraNam
    kangkaik korumaa mathalaay saraNam
    kanthaa saraNam saraNam saraNam
  • 8. oLiyuL oLiyee saraNam saraNam
    onRee palavee saraNam saraNam
    theLiyum theruLee saraNam saraNam
    sivamee thavamee saraNam saraNam
    aLiyum kaniyee saraNam saraNam
    amuthee aRivee saraNam saraNam
    kaLiyon RaruLvooy saraNam saraNam
    kanthaa saraNam saraNam saraNam
  • 9. mannee enaiaaL varathaa saraNam
    mathiyee atiyeen vaazvee saraNam
    ponnee punithaa saraNam saraNam
    pukazvaar ithayam pukuvaay saraNam
    annee vativeel arasee saraNam
    aRumaa mukanee saraNam saraNam
    kanneer puyanee saraNam saraNam
    kanthaa saraNam saraNam saraNam
  • 10. veethap poruLee saraNam saraNam
    viNNoor perumaaL saraNam saraNam
    poothath thiRanee saraNam saraNam
    punaimaa mayilooy saraNam saraNam
    n-aathath tholiyee saraNam saraNam
    n-avaiil lavanee saraNam saraNam
    kaathuk kinithaam pukazooy saraNam
    kanthaa saraNam saraNam saraNam

கந்தர் சரணப்பத்து // கந்தர் சரணப்பத்து