திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ഇരന്ത വിണ്‍ണപ്പം
iranta viṇṇappam
മരുണ്‍മാലൈ വിണ്‍ണപ്പം
maruṇmālai viṇṇappam
Fifth Thirumurai

012. കരുണൈ മാലൈ
karuṇai mālai

  കലിവിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. ചങ്ക പാണിയൈച് ചതുമു കത്തനൈച്
  ചെങ്കണ്‍ ആയിരത് തേവര്‍ നാതനൈ
  മങ്ക ലംപെറ വൈത്ത വള്‍ളലേ
  തങ്ക രുള്‍തിരുത് തണികൈ ഐയനേ.
 • 2. ഐയ നേനിനൈ അന്‍റി എങ്കണും
  പൊയ്യ നേറ്കൊരു പുകല്‍ഇ ലാമൈയാല്‍
  വെയ്യ നേന്‍എന വെറുത്തു വിട്ടിടേല്‍
  മെയ്യ നേതിരുത് തണികൈ വേലനേ.
 • 3. വേലന്‍ മാതവന്‍ വേതന്‍ ഏത്തിടും
  മേലന്‍ മാമയില്‍ മേലന്‍ അന്‍പര്‍ഉള്‍
  ചാല നിന്‍റവന്‍ തണികൈ നായകന്‍
  വാല നറ്പതം വൈപ്പെന്‍ നെഞ്ചമേ.
 • 4. നെഞ്ച മേഇഃ¤ തെന്‍നൈ നിന്‍മതി
  വഞ്ച വാഴ്വിനില്‍ മയങ്കു കിന്‍റനൈ
  തഞ്ചം എന്‍റരുള്‍ തണികൈ ചാര്‍ത്തിയേല്‍
  കഞ്ച മാമലര്‍ക് കഴല്‍കി ടൈക്കുമേ.
 • 5. കിടൈക്കുള്‍ മാഴ്കിയേ കിലംചെയ് അന്തകന്‍
  പടൈക്കുള്‍ പട്ടിടും പാന്‍മൈ എയ്തിടേന്‍
  തടൈക്കുള്‍ പട്ടിടാത് തണികൈ യാന്‍പതത്
  തടൈക്ക ലംപുകുന്‍ തരുള്‍ചെ ഴിപ്പനേ.
 • 6. ചെഴിക്കും ചീര്‍തിരുത് തണികൈത് തേവനിന്‍
  കൊഴിക്കും നല്‍ലരുള്‍ കൊള്‍ളൈ കൊള്‍ളവേ
  തഴിക്കൊണ്‍ ടന്‍പരൈച് ചാര്‍ന്തി ലേന്‍ഇവണ്‍
  പഴിക്കുള്‍ ആകുംഎന്‍ പാന്‍മൈ എന്‍നൈയോ.
 • 7. എന്‍നൈ എന്‍നൈഈ തെന്‍റന്‍ മാതവം
  മുന്‍നൈ നന്‍നെറി മുയന്‍റി ലേനൈനിന്‍
  പൊന്‍നൈ അന്‍നതാള്‍ പോറ്റ വൈത്തനൈ
  അന്‍നൈ എന്‍നുംനല്‍ തണികൈ അണ്‍ണലേ.
 • 8. അണ്‍ണി ലേന്‍നിനൈ ഐയ നിന്‍അടി
  എണ്‍ണി ലേന്‍ഇതറ് കിയാതു ചെയ്കുവേന്‍
  പുണ്‍ണി നേന്‍പിഴൈ പൊറുത്തുക് കോടിയാല്‍
  തണ്‍ണിന്‍ നീള്‍പൊഴില്‍ തണികൈ അപ്പനേ.
 • 9. അപ്പന്‍ എന്‍നുടൈ അന്‍നൈ തേചികന്‍
  ചെപ്പന്‍ എന്‍കുലത് തെയ്വം ആനവന്‍
  തുപ്പന്‍ എന്‍ഉയിര്‍ത് തുണൈവന്‍ യാതുംഓര്‍
  തപ്പില്‍ അന്‍പര്‍ചേര്‍ തണികൈ വള്‍ളലേ.
 • 10. വള്‍ളല്‍ ഉന്‍അടി വണങ്കിപ് പോറ്റഎന്‍
  ഉള്‍ളം എന്‍വചത് തുറ്റ തില്‍ലൈയാല്‍
  എള്‍ളല്‍ ഐയവോ ഏഴൈഎന്‍ ചെയ്കേന്‍
  തള്‍ള രുംപൊഴില്‍ തണികൈ വെറ്പനേ.
 • 11. വെറ്പ നേതിരുത് തണികൈ വേലനേ
  പൊറ്പ നേതിരുപ് പോരി നാതനേ
  കറ്പ മേല്‍പല കാലം ചെല്‍ലുമാല്‍
  അറ്പ നേന്‍തുയര്‍ക് കളവു ചാറ്റവേ.
 • 12. ചാറു ചേര്‍തിരുത് തണികൈ എന്തൈനിന്‍
  ആറു മാമുകത് തഴകൈ മൊണ്‍ടുകൊണ്‍
  ടൂറില്‍ കണ്‍കളാല്‍ ഉണ്‍ണ എണ്‍ണിനേന്‍
  ഈറില്‍ എന്‍നുടൈ എണ്‍ണം മുറ്റുമോ.
 • 13. മുറ്റു മോമനം മുന്‍നി നിന്‍പതം
  പറ്റു മോവിനൈപ് പകുതി എന്‍പവൈ
  വറ്റു മോചുക വാഴ്വു വായ്ക്കുമോ
  ചറ്റും ഓര്‍കിലേന്‍ തണികൈ അത്തനേ.
 • 14. അത്ത നേതണി കാച ലത്തരുള്‍
  വിത്ത നേമയില്‍ മേറ്കൊള്‍ വേലനേ
  പിത്ത നേന്‍പെരും പിഴൈപൊ റുത്തിടില്‍
  ചുത്ത അന്‍പര്‍കള്‍ ചൊല്‍വര്‍ ഏതമേ.
 • 15. ഏതി ലാര്‍എന എണ്‍ണിക് കൈവിടില്‍
  നീതി യോഎനൈ നിലൈക്ക വൈത്തവാ
  ചാതി വാന്‍പൊഴില്‍ തണികൈ നാതനേ
  ഈതി നിന്‍അരുള്‍ എന്‍നും പിച്ചൈയേ.
 • 16. പിച്ചൈ ഏറ്റവന്‍ പിള്‍ളൈ നീഎനില്‍
  ഇച്ചൈ ഏറ്റവര്‍ക് കിയാതു ചെയ്കുവായ്
  പച്ചൈ മാമയില്‍ പരമ നാതനേ
  കച്ചി നേര്‍തണി കൈക്ക ടംപനേ.
 • 17. കടപ്പ മാമലര്‍ക് കണ്‍ണി മാര്‍പനേ
  തടപ്പെ രുംപൊഴില്‍ തണികൈത് തേവനേ
  ഇടപ്പ ടാച്ചിറി യേനൈ അന്‍പര്‍കള്‍
  തൊടപ്പ ടാതെനില്‍ ചൊല്‍വ തെന്‍കൊലോ.
 • 18. പിച്ചൈ ഏറ്റവന്‍ പിള്‍ളൈ നീഎനില്‍
  ഇച്ചൈ ഏറ്റവര്‍ക് കിയാതു ചെയ്കുവായ്
  പച്ചൈ മാമയില്‍ പരമ നാതനേ
  കച്ചി നേര്‍തണി കൈക്ക ടംപനേ.
 • 19. കടപ്പ മാമലര്‍ക് കണ്‍ണി മാര്‍പനേ
  തടപ്പെ രുംപൊഴില്‍ തണികൈത് തേവനേ
  ഇടപ്പ ടാച്ചിറി യേനൈ അന്‍പര്‍കള്‍
  തൊടപ്പ ടാതെനില്‍ ചൊല്‍വ തെന്‍കൊലോ.
 • 20. എന്‍ചൊല്‍ കേന്‍ഇതൈ എണ്‍ണില്‍ അറ്പുതം
  വന്‍ചൊ ലേന്‍പിഴൈ മതിത്തി ടാതുവന്‍
  തിന്‍ചൊ ലാല്‍ഇവണ്‍ ഇരുത്തി എന്‍റനന്‍
  തന്‍ചൊല്‍ ചെപ്പരും തണികൈത് തേവനേ.
 • 21. തേവ നേചനേ ചിറക്കും ഈചനേ
  പാവ നാചനേ പരമ തേചനേ
  ചാവ കാചനേ തണികൈ വാചനേ
  കോവ പാചനേ കുറിക്കൊള്‍ എന്‍നൈയേ.
 • 22. കുറിക്കൊള്‍ അന്‍പരൈക് കൂടു റാതഇവ്
  വെറിക്കൊള്‍ നായിനൈ വേണ്‍ടി ഐയനീ
  മുറിക്കൊള്‍ വായ്കൊലോ മുനികൊള്‍ വായ്കൊലോ
  നെറിക്കൊള്‍ വോര്‍പുകഴ് തണികൈ നിത്തനേ.
 • 23. തണികൈ മേവിയ ചാമി യേനിനൈ
  എണികൈ വിട്ടിടേല്‍ എന്‍റു തോത്തിരം
  അണികൈ നിന്‍അടിക് കയര്‍ന്തു നിന്‍റുവീണ്‍
  കണികൈ പോല്‍എനൈക് കലക്കിറ് റുള്‍ളമേ.
 • 24. ഉള്‍ളം നെക്കുവിട് ടുരുകും അന്‍പര്‍തം
  നള്‍അ കത്തിനില്‍ നടിക്കും ചോതിയേ
  തള്‍അ രുന്തിറല്‍ തണികൈ ആനന്ത
  വെള്‍ള മേമനം വിള്‍ളച് ചെയ്വൈയേ.
 • 25. ചെയ്വ തന്‍റവന്‍ ചിറിയ നേന്‍റനൈ
  വൈവര്‍ അന്‍പര്‍കള്‍ എന്‍നില്‍ മത്തനേന്‍
  ഉയ്വ തെവ്വണം ഉരൈചെയ് അത്തനേ
  ചൈവ നാതനേ തണികൈ മന്‍നനേ.
 • 26. മന്‍നും നിന്‍അരുള്‍ വായ്പ്പ തിന്‍റിയേ
  ഇന്‍നും ഇത്തുയര്‍ ഏയ്ക്കില്‍ എന്‍ചെയ്കേന്‍
  പൊന്‍നിന്‍ അംപുയന്‍ പോറ്റും പാതനേ
  തന്‍നില്‍ നിന്‍റിടും തണികൈ മേലനേ.
 • 27. മേലൈ വാനവര്‍ വേണ്‍ടും നിന്‍തിരുക്
  കാലൈ എന്‍ചിരം കളിക്ക വൈപ്പൈയോ
  ചാലൈ ഓങ്കിയ തണികൈ വെറ്പനേ
  വേലൈ ഏന്തുകൈ വിമല നാതനേ.
 • 28. വേത മാമുടി വിളങ്കും നിന്‍തിരുപ്
  പാതം ഏത്തിടാപ് പാവി യേന്‍തനക്
  കീതല്‍ ഇന്‍റുപോ എന്‍നില്‍ എന്‍ചെയ്കേന്‍
  ചാതല്‍ പോക്കുംനല്‍ തണികൈ നേയനേ.
 • 29. നേയം നിന്‍പുടൈ നിന്‍റി ടാതഎന്‍
  മായ നെഞ്ചിനുള്‍ വന്തി രുപ്പൈയോ
  പേയ നേന്‍പെരും പിഴൈപൊ റുത്തിടത്
  തായ നിന്‍കടന്‍ തണികൈ വാണനേ.
 • 30. വാണു തല്‍പെരു മാട്ടി മാരൊടു
  കാണു തറ്കുനൈക് കാതല്‍ കൊണ്‍ടനന്‍
  ഏണു തറ്കെന തെണ്‍ണം മുറ്റുമോ
  മാണു തറ്പുകഴ്ത് തണികൈ വണ്‍ണനേ.
 • 31. വണ്‍ണ നേഅരുള്‍ വഴങ്കും പന്‍നിരു
  കണ്‍ണ നേഅയില്‍ കരങ്കൊള്‍ ഐയനേ
  തണ്‍ണ നേര്‍തിരുത് തണികൈ വേലനേ
  തിണ്‍ണം ഈതരുള്‍ ചെയ്യും കാലമേ.
 • 32. കാല്‍കു റിത്തഎന്‍ കരുത്തു മുറ്റിയേ
  ചാല്‍വ ളത്തിരുത് തണികൈ ചാര്‍വന്‍എന്‍
  മാല്‍പ കൈപ്പിണി മാറി ഓടവേ
  മേല്‍കു റിപ്പനാല്‍ വെറ്റിച് ചങ്കമേ.

கருணை மாலை // கருணை மாலை