திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
കരുണൈ മാലൈ
karuṇai mālai
പൊറുക്കാപ് പത്തു
poṟukkāp pattu
Fifth Thirumurai

013. മരുണ്‍മാലൈ വിണ്‍ണപ്പം
maruṇmālai viṇṇappam

  അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. ചൊല്‍ലും പൊരുളു മായ്നിറൈന്ത ചുകമേ അന്‍പര്‍ തുതിതുണൈയേ
  പുല്‍ലും പുകഴ്ചേര്‍ നല്‍തണികൈപ് പൊരുപ്പിന്‍ മരുന്തേ പൂരണമേ
  അല്‍ലും പകലും നിന്‍നാമം അന്തോ നിനൈന്തുന്‍ ആളാകേന്‍
  കല്‍ലും പൊരുവാ വന്‍മനത്താല്‍ കലങ്കാ നിന്‍റേന്‍ കടൈയേനേ.
 • 2. കടൈയേന്‍ വഞ്ച നെഞ്ചകത്താല്‍ കലുഴ്കിന്‍ റേന്‍നിന്‍ തിരുക്കരുണൈ
  അടൈയേന്‍ അവമേ തിരികിന്‍റേന്‍ അന്തോ ചിറിതും അറിവില്‍ലേന്‍
  വിടൈയേ റീചന്‍ പുയംപടുംഉന്‍ വിരൈത്താള്‍ കമലം പെറുവേനോ
  കൊടൈഏര്‍ അരുളൈത് തരുമുകിലേ കോവേ തണികൈക് കുലമണിയേ.
 • 3. മണിയേ അടിയേന്‍ കണ്‍മണിയേ മരുന്തേ അന്‍പര്‍ മകിഴ്ന്തണിയും
  അണിയേ തണികൈ അരചേതെള്‍ അമുതേ എന്‍റന്‍ ആരുയിരേ
  പിണിഏയ് തുയരാല്‍ വരുന്തിമനപ് പേയാല്‍ അലൈന്തു പിറഴ്കിന്‍റേന്‍
  തണിയേന്‍ താകം നിന്‍അരുളൈത് തരുതല്‍ ഇലൈയേല്‍ താഴ്വേനേ.
 • 4. താഴ്വേന്‍ വഞ്ച നെഞ്ചകര്‍പാല്‍ ചാര്‍വേന്‍ തനക്കുന്‍ അരുള്‍തന്താല്‍
  വാഴ്വേന്‍ ഇലൈയേല്‍ എന്‍ചെയ്കേന്‍ വരുത്തം പൊറുക്ക മാട്ടേനേ
  ഏഴ്വേ തനൈയും കടന്തവര്‍തം ഇന്‍പപ് പെരുക്കേ എന്‍ഉയിരേ
  പോഴ്വേല്‍ കരങ്കൊള്‍ പുണ്‍ണിയനേ പുകഴ്ചേര്‍ തണികൈപ് പൊരുപ്പരചേ.
 • 5. അരൈചേ അടിയര്‍ക് കരുള്‍കുകനേ അണ്‍ണാ തണികൈ ഐയാവേ
  വിരൈചേര്‍ കടംപ മലര്‍പ്പുയനേ വേലാ യുതക്കൈ മേലോനേ
  പുരൈചേര്‍ മനത്താല്‍ വരുന്തിഉന്‍റന്‍ പൂംപൊറ് പതത്തൈപ് പുകഴ്കില്‍ലേന്‍
  തരൈചേര്‍ വാഴ്വില്‍ തയങ്കുകിന്‍റേന്‍ അന്തോ നിന്‍റു തനിയേനേ.
 • 6. തനിയേ തുയരില്‍ വരുന്തിമനം ചാംപി വാഴ്ക്കൈത് തളൈപ്പട്ടിങ്
  കിനിഏ തുറുമോ എന്‍ചെയ്കേന്‍ എന്‍റേ നിന്‍റേറ് കിരങ്കായോ
  കനിയേ പാകേ കരുംപേഎന്‍ കണ്‍ണേ തണികൈക് കറ്പകമേ
  തുനിഏയ് പിറവി തനൈഅകറ്റും തുണൈയേ ചോതിച് ചുകക്കുന്‍റേ.
 • 7. കുന്‍റേ മകിഴ്ന്ത കുണക്കുന്‍റേ കോവേ തണികൈക് കുരുപരനേ
  നന്‍റേ തെയ്വ നായകമേ നവിലറ് കരിയ നല്‍ഉറവേ
  എന്‍റേ വരുവായ് അരുള്‍തരുവായ് എന്‍റേ പുലംപി ഏങ്കുറ്റേന്‍
  ഇന്‍റേ കാണപ് പെറില്‍എന്തായ് ഇറവേന്‍ പിറവേന്‍ ഇരുപ്പേനേ.
 • 8. ഇരുപ്പേന്‍ തുയര്‍വാഴ് വിനില്‍എനിനും എന്തായ് നിനതു പതങ്കാണും
  വിരുപ്പേന്‍ അയന്‍മാല്‍ മുതലോരൈ വേണ്‍ടേന്‍ അരുള വേണ്‍ടായോ
  തിരുപ്പേര്‍ ഒളിയേ അരുട്കടലേ തെള്‍ളാര്‍ അമുതേ തിരുത്തണികൈപ്
  പൊരുപ്പേ മകിഴ്ന്ത പുണ്‍ണിയമേ പുനിത ഞാന പോതകമേ.
 • 9. പോതാ നന്ത അരുട്കനിയേ പുകലറ് കരിയ പൊരുളേഎന്‍
  നാതാ തണികൈ മലൈഅരചേ നല്‍ലോര്‍ പുകഴും നായകനേ
  ഓതാ തവമേ വരുന്തുയരാല്‍ ഉഴന്‍റേ പിണിയില്‍ ഉലൈകിന്‍റേന്‍
  ഏതാം ഉനതിന്‍ അരുള്‍ഈയാ തിരുന്താല്‍ അന്തോ എളിയേറ്കേ.
 • 10. എളിയേന്‍ നിനതു തിരുവരുളുക് കെതിര്‍നോക് കുറ്റേ ഇരങ്കുകിന്‍റ
  കളിയേന്‍ എനൈനീ കൈവിട്ടാല്‍ കരുണൈക് കിയല്‍പോ കറ്പകമേ
  അളിയേ തണികൈ അരുട്ചുടരേ അടിയര്‍ ഉറവേ അരുള്‍ഞാനത്
  തുളിയേ അമൈയും എനക്കെന്തായ് വാഎന്‍ റൊരുചൊല്‍ ചൊല്‍ലായേ.

மருண்மாலை விண்ணப்பம் // மருண்மாலை விண்ணப்பம்