திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
நாடக விண்ணப்பம்
nāṭaka viṇṇappam
மருட்கை விண்ணப்பம்
maruṭkai viṇṇappam
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

056. திருவண்ண விண்ணப்பம்
tiruvaṇṇa viṇṇappam

No audios found!