திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
तिरुवण्ण विण्णप्पम्
tiruvaṇṇa viṇṇappam
कॊटैमट विण्णप्पम्
koṭaimaṭa viṇṇappam
Second Thirumurai

057. मरुट्कै विण्णप्पम्
maruṭkai viṇṇappam

  तिरुवॊऱ्ऱियूर्
  ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. यातु सॆय्कुवऩ् पोतुपो किऩ्ऱ
  तण्ण लेउम तऩ्परुक् कटियेऩ्
  कोतु सॆय्यिऩुम् पॊऱुत्तरुळ् पुरियुम्
  कॊळ्कै यीर्ऎऩैक् कुऱुकिय कुऱुम्पर्
  वातु सॆय्किऩ्ऱार् मऩन्दळर् किऩ्ऱेऩ्
  वलियि लेऩ्सॆयुम् वकैऒऩ्ऱुम् अऱियेऩ्
  मातर् सॆय्पॊऴिल् ऒऱ्ऱियूर् उटैयीर्
  वण्कै यीर्ऎऩ्कण् मणिअऩै यीरे.
 • 2. ऎऩक्कु नीर् इङ्कोर् आण्टैअल् लीरो
  ऎऩ्ऩै वञ्सकर् यावरुङ् कूटिक्
  कऩक्कुम् वऩ्पवक् कटलिटै वीऴ्त्तक्
  कण्टि रुत्तलो कटऩ्उमक् कॆळियेऩ्
  तऩक्कु मऱ्ऱॊरु सार्पिरुन् तिटुमेल्
  तयवु सॆय्तिटत् तक्कतऩ् ऱिलैकाण्
  मऩक्कु नल्लवर् वाऴ्ऒऱ्ऱि उटैयीर्
  वण्कै यीर्ऎऩ्कण् मणिअऩै यीरे.
 • 3. ऎञ्सल् इल्लतोर् काममाम् कटल्आऴ्न्
  तिळैक्किऩ् ऱेऩ्इऩि ऎऩ्सॆय्वऩ् अटियेऩ्
  तञ्सम् ऎऩ्ऱुम तिणैमलर् अटिक्के
  सरण्पु कुन्दऩऩ् तयवुसॆय् यीरेल्
  वञ्स वाऴ्क्कैयाम् तिमिङ्किलम् ऎऩुमीऩ्
  वारिक् कॊण्टॆऩै वाय्मटुत् तिटुङ्काण्
  मञ्स ळाविय पॊऴिल्ऒऱ्ऱि उटैयीर्
  वण्कै यीर्ऎऩ्कण् मणिअऩै यीरे.
 • 4. ऎऩ्पि ऱप्पिऩै यार्क्कॆटुत् तुरैप्पेऩ्
  ऎऩ्सॆय् वेऩ्ऎऩै ऎऩ्सॆय निऩैक्केऩ्
  मुऩ्पि ऱप्पिटै इरुन्दसे टत्ताल्
  मूट वाऴ्क्कैयाम् काटकत् तटैन्दे
  अऩ्पि ऱन्दवॆङ् कामवेट् टुवऩाल्
  अलैप्पुण् टेऩ्उम तरुळ्पॆऱ विऴैन्देऩ्
  वऩ्पि ऱन्दवर् पुकऴ्ऒऱ्ऱि उटैयीर्
  वण्कै यीर्ऎऩ्कण् मणिअऩै यीरे.
 • 5. कामम् ऎऩ्ऩुम्ओर् कावलिल् उऴऩ्ऱे
  कलुऴ्किऩ् ऱेऩ्ऒरु कळैकणुम् अऱियेऩ्
  सेम नल्लरुट् पतम्पॆऱुन् तॊण्टर्
  सेर्न्द नाट्टकम् सेर्वुऱ विऴैन्देऩ्
  एमम् उऱ्ऱिटुम् ऎऩैविटु विप्पार्
  इल्लै ऎऩ्सॆय्वऩ् यारिऩुम् सिऱियेऩ्
  वाम मातराळ् मरुवॊऱ्ऱि उटैयीर्
  वण्कै यीर्ऎऩ्कण् मणिअऩै यीरे.
 • 6. इऩ्पम् ऎऩ्पतु विऴैन्दिटर् उऴन्देऩ्
  ऎऩ्ऩै ऒत्तओर् एऴैइङ् कऱियेऩ्
  तुऩ्पम् ऎऩ्पतु पॆरुञ्सुमै आकस्
  सुमक्किऩ् ऱेऩ्अरुळ् तुणैसिऱि तिल्लेऩ्
  अऩ्पर् उळ्ळकत् तमर्न्दिटुन् तेवर्
  अटिक्कुऱ् ऱेवलुक् काट्पटु वेऩो
  वऩ्पर् नाटुऱा ऒऱ्ऱियूर् उटैयीर्
  वण्कै यीर्ऎऩ्कण् मणिअऩै यीरे.
 • 7. ऊऴ्वि ऩैप्पटि ऎप्पटि अऱियेऩ्
  उञऱ्ऱु किऩ्ऱऩऩ् उमतरुळ् पॆऱवे
  ताऴ्वि ऩैत्तरुम् काममो ऎऩैक्कीऴ्त्
  तळ्ळु किऩ्ऱते उळ्ळुकिऩ् ऱतुकाण्
  पाऴ्वि ऩैक्कॊळुम् पावियेऩ् सॆय्युम्
  पाङ्क ऱिन्दिलेऩ् एङ्कुकिऩ् ऱऩऩाल्
  वाऴ्वि ऩैत्तरुम् ऒऱ्ऱियूर् उटैयीर्
  वण्कै यीर्ऎऩ्कण् मणिअऩै यीरे.
 • 8. इऱप्पि लार्तॊऴुम् तेवरीर् पतत्तै
  ऎव्वम् नीक्किये ऎव्वितत् ताऩुम्
  मऱप्पि लातुळम् निऩैत्तिटिल् कामम्
  वऴिम ऱित्ततै मयक्कुकिऩ् ऱतुकाण्
  कुऱिप्पि लातॆऩ्ऩाल् कूटिय मट्टुम्
  कुऱैत्तुम् अङ्कतु कुऱैकिल तन्दो
  वऱिप्पि लावयल् ऒऱ्ऱियूर् उटैयीर्
  वण्कै यीर्ऎऩ्कण् मणिअऩै यीरे.
 • 9. सञ्सि तन्दरुम् कामम्ऎऩ् ऱिटुम्ओर्
  सलति वीऴ्न्दतिल् तलैमयक् कुऱ्ऱे
  अञ्सि अञ्सिनाऩ् अलैकिऩ्ऱेऩ् ऎऩ्ऩै
  अञ्सल् ऎऩ्पवर् यारैयुम् अऱियेऩ्
  तुञ्सि ऩाल्पिऩ्पु सुकम्पलित् तिटुमो
  तुणैयि लार्क्कॊरु तुणैऎऩ इरुप्पीर्
  मञ्सिऩ् नीळ्पॊऴिल् ऒऱ्ऱियूर् उटैयीर्
  वण्कै यीर्ऎऩ्कण् मणिअऩै यीरे.
 • 10. अल्ल ओतियर् इटैप्पटुम् कमरुक्
  कासै वैत्तऎऩ् अऱिविऩ्मै अळवैस्
  सॊल्ल वोमुटि यातॆऩै आळत्
  तुणिवु कॊळ्विरो तूयरै आळल्
  अल्ल वोउम तियऱ्कैआ यिऩुम्नल्
  अरुट्कणीर्ऎऩै आळलुम् तकुङ्काण्
  मल्लल् ओङ्किय ऒऱ्ऱियूर् उटैयीर्
  वण्कै यीर्ऎऩ्कण् मणिअऩै यीरे.

மருட்கை விண்ணப்பம் // மருட்கை விண்ணப்பம்

No audios found!