திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
नाटक विण्णप्पम्
nāṭaka viṇṇappam
मरुट्कै विण्णप्पम्
maruṭkai viṇṇappam
Second Thirumurai

056. तिरुवण्ण विण्णप्पम्
tiruvaṇṇa viṇṇappam

  तिरुवॊऱ्ऱियूर्
  कॊस्सकक् कलिप्पा
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. कण्णप्पा ऎऩ्ऱरुळुम् काळत्ति यप्पामुऩ्
  वण्णप्पाल् वेण्टुम् मतलैयैप्पाल् वारितियै
  उण्णप्पा ऎऩ्ऱुरैत्त ऒऱ्ऱियप्पा वन्दरुळ
  ऎण्णप्पा ऎऩ्ऱऴुम्इव् एऴैमुकम् पारायो.
 • 2. मञ्सुपटुम् सॆञ्सटिल वळ्ळले उळ्ळुकिऩ्ऱोर्
  उञ्सुपटुम् वण्णम्अरुळ् ऒऱ्ऱियूर् उत्तमऩे
  नञ्सुपटुम् कण्टम्उटै नम्परऩे वऩ्तुयराल्
  पञ्सुपटुम् पाटुपटुम् पाविमुकम् पारायो.
 • 3. कण्णार् अमुते करुम्पेऎऩ् कण्णेऎऩ्
  अण्णाउऩ् पॊऩ्ऩरुळ्ताऩ् आर्न्दिटुमो अल्लतॆऩ्ऱुम्
  नण्णातो यातु नणुकुमो ऎऩ्ऱुरुकि
  ऎण्णातुम् ऎण्णुम्इन्द ऎऴैमुकम् पारायो.
 • 4. नाटियसीर् ऒऱ्ऱि नकर्उटैयाय् निऩ्कोयिल्
  नीटियनऱ् सन्नितियिल् निऩ्ऱुनिऩ्ऱु माल्अयऩुम्
  तेटिअऱि ऒण्णात् तिरुउरुवैक् कण्टुरुकिप्
  पाटिअऴु तेङ्कुम्इन्दप् पाविमुकम् पारायो.
 • 5. वाङ्किमलै विल्लाक्कुम् मऩ्ऩवऩे ऎऩ्अरसे
  ओङ्कि वळन्दऴुवुम् ऒऱ्ऱियूर् उत्तमऩे
  तूङ्किय तुऩ्पस् सुमैसुमक्क माट्टातु
  एङ्किअऴु किऩ्ऱइन्द एऴैमुकम् पारायो.
 • 6. तॊण्टर्क् करुळुम् तुणैये इणैयिल्विटम्
  उण्टस् सुतऱ्करुळुम् ऒऱ्ऱियूर् उत्तमऩे
  सण्टप् पवनोयाल् तायिलाप् पिळ्ळैयॆऩप्
  पण्टैत् तुयर्कॊळुम्इप् पाविमुकम् पारायो.
 • 7. उट्टिकऴ्न्द मेलवऩे ऒऱ्ऱियूर् उत्तमऩे
  मट्टिलङ्कुम् उऩ्ऱऩ् मलरटियैप् पोऱ्ऱातु
  तट्टिलङ्कु नॆञ्सत्ताल् सञ्सलित्तुऩ् सन्नितिक्कण्
  ऎट्टिनिऩ्ऱु पार्क्कुम्इन्द एऴैमुकम् पारायो.
 • 8. नस्सै मिटऱ्ऱणिन्द नायकऩे ओर्पाकम्
  पस्सैनिऱम् कॊण्ट पवळत् तऩिमलैये
  मिस्सै तविर्क्कुम्ऒऱ्ऱि वित्तकऩे निऩ्अरुट्के
  इस्सैकॊटु वाटुम्इन्द एऴैमुकम् पारायो.
 • 9. माल्अयर्न्दुम् काणा मलरटियाय् वञ्सविऩैक्
  काल्अयर्न्दु वाटअरुट् कण्णुटैयाय् विण्णुटैयाय्
  सेल्अयर्न्द कण्णार् तियक्कत्ति ऩाल्उऩ्अरुट्
  पाल्अयर्न्दु वाटुम्इन्दप् पाविमुकम् पारायो.
 • 10. सॊन्दमुऱ ऎण्णित् तॊऴुकिऩ्ऱ मॆय्यटियर्
  सन्दमुऱुम् नॆञ्सत् तलत्तमर्न्द तत्तुवऩे
  नन्दवऩञ् सूऴ्ऒऱ्ऱि नायकऩे वाऴ्क्कैऎऩुम्
  पन्दमतिल् वाटुम्इन्दप् पाविमुकम् पारायो.
 • 11. तिल्लैयिटै मेवुम्ऎङ्कळ् सॆल्वप् पॆरुवाऴ्वे
  ऒल्लैअटि यार्क्करुळुम् ऒऱ्ऱियूर् उत्तमऩे
  अल्लै निकर्क्कुम् अळकत्तार् आसैतऩक्
  कॆल्लैअऱि यातइन्द एऴैमुकम् पारायो.
 • 12. वितिइऴन्द वॆण्तलैकॊळ् वित्तकऩे वेतियऩे
  मतिइऴन्दोर्क् केला वळर्ऒऱ्ऱि वाऩवऩे
  नितिइऴन्दोर् पोल्अयर्न्दु निऩ्ऩुटैय वाऴ्क्कैप्
  पतिविरुम्पि वाटुम्इन्दप् पाविमुकम् पारायो.

திருவண்ண விண்ணப்பம் // திருவண்ண விண்ணப்பம்

No audios found!