திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
திரு அருட் கிரங்கல்
tiru aruṭ kiraṅkal
நெஞ்சு நிலைக் கிரங்கல்
neñsu nilaik kiraṅkal
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

063. எண்ணத் திரங்கல்
eṇṇat tiraṅkal

No audios found!