திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
எண்ணத் திரங்கல்
eṇṇat tiraṅkal
தனிமைக் கிரங்கல்
taṉimaik kiraṅkal
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

064. நெஞ்சு நிலைக் கிரங்கல்
neñsu nilaik kiraṅkal

No audios found!