திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
நெஞ்சு நிலைக் கிரங்கல்
neñsu nilaik kiraṅkal
கழிபகற் கிரங்கல்
kaḻipakaṟ kiraṅkal
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

065. தனிமைக் கிரங்கல்
taṉimaik kiraṅkal

No audios found!