திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
మరుణ్మాలై విణ్ణప్పం
maruṇmālai viṇṇappam
వేట్కై విణ్ణప్పం
vēṭkai viṇṇappam
Fifth Thirumurai

014. పొఱుక్కాప్ పత్తు
poṟukkāp pattu

  ఎళుసీర్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. మెయ్యర్ఉళ్ ళకత్తిన్ విళఙ్కుంనిన్ పతమాం
  విరైమలర్త్ తుణైతమై విరుంపాప్
  పొయ్యర్ తం ఇటత్తివ్ వటియనేన్ పుకుతల్
  పొఱుక్కిలన్ పొఱుక్కిలన్ కణ్టాయ్
  ఐయరుం ఇటప్పాల్ అంమైయుం వరుంది
  అళిత్తిటుం తెళ్ళియ అముతే
  తైయలార్ మయక్కఱ్ ఱవర్క్కరుళ్ పొరుళే
  తణికైవాళ్ సరవణ పవనే.
 • 2. నన్మైయ ఎల్లాం అళిత్తిటుం ఉనతు
  నళినమా మలర్అటి వళుత్తాప్
  పున్మైయర్ ఇటత్తివ్ వటియనేన్ పుకుతల్
  పొఱుక్కిలన్ పొఱుక్కిలన్ కణ్టాయ్
  సిన్మయప్ పొరుళ్నిన్ తొణ్టర్పాల్ నాయేన్
  సేర్ందిటత్ తిరువరుళ్ పురియాయ్
  తన్మయక్ కఱ్ఱోర్క్ కరుళ్తరుం పొరుళే
  తణికైవాళ్ సరవణ పవనే.
 • 3. మరుళ్ఇలా తవర్కళ్ వళుత్తుంనిన్ అటియై
  మనముఱ నినైందకత్ తన్పాం
  పొరుళ్ఇలా తవర్పాల్ ఏళైయేన్ పుకుతల్
  పొఱుక్కిలన్ పొఱుక్కిలన్ కణ్టాయ్
  అరుళ్ఎలాం తిరణ్ట ఆనంద ఉరువే
  అన్పర్పాల్ ఇరుందిట అరుళాయ్
  తరళవాన్ మళైపెయ్ తిటుంతిరుప్ పొళిల్సూళ్
  తణికైవాళ్ సరవణ పవనే.
 • 4. నిలైఅరుళ్ నినతు మలర్అటిక్ కన్పు
  నికళ్ందిట నాళ్తొఱుం నినైయాప్
  పులైయర్తం ఇటంఇప్ పున్మైయేన్ పుకుతల్
  పొఱుక్కిలన్ పొఱుక్కిలన్ కణ్టాయ్
  మలైఅర సళిత్త మరకతక్ కొంపర్
  వరుందిఈన్ ఱెటుత్తమా మణియే
  తలైఅర సళిక్క ఇందిరన్ పుకళుం
  తణికైవాళ్ సరవణ పవనే.
 • 5. వల్ఇరుళ్ పవంతీర్ మరుందెనుం నినతు
  మలర్అటి మనంఉఱ వళుత్తాప్
  పుల్లర్తం ఇటంఇప్ పొయ్యనేన్ పుకుతల్
  పొఱుక్కిలన్ పొఱుక్కిలన్ కణ్టాయ్
  ఒల్లైయిన్ ఎనైమీట్ టున్అటి యవర్పాల్
  ఉఱ్ఱువాళ్న్ తిటస్సెయిన్ ఉయ్వేన్
  సల్లమఱ్ ఱవర్కట్ కరుళ్తరుం పొరుళే
  తణికైవాళ్ సరవణ పవనే.
 • 6. కఱ్పిలార్ ఎనినుం నినైందిటిల్ అరుళ్నిన్
  కరుణైఅం కళల్అటిక్ కన్పాం
  పొఱ్పిలా తవర్పాల్ ఏళైయేన్ పుకుతల్
  పొఱుక్కిలన్ పొఱుక్కిలన్ కణ్టాయ్
  అఱ్పిలేన్ ఎనినుం ఎన్పిళై పొఱుత్తున్
  అటియర్పాల్ సేర్త్తిటిల్ ఉయ్వేన్
  తఱ్పరా పరమే సఱ్కుణ మలైయే
  తణికైవాళ్ సరవణ పవనే.
 • 7. పత్తికొణ్ టవరుళ్ పరవియ ఒళియాం
  పరఞ్సుటర్ నిన్అటి పణియుం
  పుత్తికొళ్ ళలర్పాల్ ఎళియనేన్ పుకుతల్
  పొఱుక్కిలన్ పొఱుక్కిలన్ కణ్టాయ్
  నిత్తియ అటియర్ తంముటన్ కూట్ట
  నినైందిటిల్ ఉయ్కువన్ అరసే
  సత్తిసెఙ్ కరత్తిల్ తరిత్తిటుం అముతే
  తణికైవాళ్ సరవణ పవనే.
 • 8. నీఱ్ఱణి విళఙ్కుం అవర్క్కరుళ్ పురియుం
  నిన్అటిక్ కమలఙ్కళ్ నినైందే
  పోఱ్ఱిటా తవర్పాల్ పొయ్యనేన్ పుకుతల్
  పొఱుక్కిలన్ పొఱుక్కిలన్ కణ్టాయ్
  ఆఱ్ఱల్కొళ్ నిన్పొన్ అటియరుక్ కటియన్
  ఆస్సెయిల్ ఉయ్కువన్ అముతే
  సాఱ్ఱిటుం పెరుమైక్ కళవిలా తోఙ్కుం
  తణికైవాళ్ సరవణ పవనే.
 • 9. పరిందిటుం మనత్తోర్క్ కరుళ్సెయుం నినతు
  పాతతా మరైకళుక్ కన్పు
  పురిందిటా తవర్పాల్ ఎళియనేన్ పుకుతల్
  పొఱుక్కిలన్ పొఱుక్కిలన్ కణ్టాయ్
  తెరిందిటుం అన్పర్ ఇటంఉఱిల్ ఉయ్వేన్
  తిరువుళం అఱికిలన్ తేనే
  సరిందిటుం కరుత్తోర్క్ కరియనఱ్ పుకళ్కొళ్
  తణికైవాళ్ సరవణ పవనే.
 • 10. ఎణ్ఉఱుం అవర్కట్ కరుళుంనిన్ అటియై
  ఏత్తిటా తళితరుం సెల్వప్
  పుణ్ఉఱుం అవర్పాల్ ఎళియనేన్ పుకుతల్
  పొఱుక్కిలన్ పొఱుక్కిలన్ కణ్టాయ్
  కణ్ఉఱు మణియాం నిన్అటి యవర్పాల్
  కలందిటిల్ ఉయ్కువన్ కరుంపే
  తణ్ఉఱుం కరుణైత్ తనిప్పెరుఙ్ కటలే.
  తణికైవాళ్ సరవణ పవనే.

பொறுக்காப் பத்து // பொறுக்காப் பத்து