திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
కరుణై మాలై
karuṇai mālai
పొఱుక్కాప్ పత్తు
poṟukkāp pattu
Fifth Thirumurai

013. మరుణ్మాలై విణ్ణప్పం
maruṇmālai viṇṇappam

  అఱుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. సొల్లుం పొరుళు మాయ్నిఱైంద సుకమే అన్పర్ తుతితుణైయే
  పుల్లుం పుకళ్సేర్ నల్తణికైప్ పొరుప్పిన్ మరుందే పూరణమే
  అల్లుం పకలుం నిన్నామం అందో నినైందున్ ఆళాకేన్
  కల్లుం పొరువా వన్మనత్తాల్ కలఙ్కా నిన్ఱేన్ కటైయేనే.
 • 2. కటైయేన్ వఞ్స నెఞ్సకత్తాల్ కలుళ్కిన్ ఱేన్నిన్ తిరుక్కరుణై
  అటైయేన్ అవమే తిరికిన్ఱేన్ అందో సిఱితుం అఱివిల్లేన్
  విటైయే ఱీసన్ పుయంపటుంఉన్ విరైత్తాళ్ కమలం పెఱువేనో
  కొటైఏర్ అరుళైత్ తరుముకిలే కోవే తణికైక్ కులమణియే.
 • 3. మణియే అటియేన్ కణ్మణియే మరుందే అన్పర్ మకిళ్ందణియుం
  అణియే తణికై అరసేతెళ్ అముతే ఎన్ఱన్ ఆరుయిరే
  పిణిఏయ్ తుయరాల్ వరుందిమనప్ పేయాల్ అలైందు పిఱళ్కిన్ఱేన్
  తణియేన్ తాకం నిన్అరుళైత్ తరుతల్ ఇలైయేల్ తాళ్వేనే.
 • 4. తాళ్వేన్ వఞ్స నెఞ్సకర్పాల్ సార్వేన్ తనక్కున్ అరుళ్తందాల్
  వాళ్వేన్ ఇలైయేల్ ఎన్సెయ్కేన్ వరుత్తం పొఱుక్క మాట్టేనే
  ఏళ్వే తనైయుం కటందవర్తం ఇన్పప్ పెరుక్కే ఎన్ఉయిరే
  పోళ్వేల్ కరఙ్కొళ్ పుణ్ణియనే పుకళ్సేర్ తణికైప్ పొరుప్పరసే.
 • 5. అరైసే అటియర్క్ కరుళ్కుకనే అణ్ణా తణికై ఐయావే
  విరైసేర్ కటంప మలర్ప్పుయనే వేలా యుతక్కై మేలోనే
  పురైసేర్ మనత్తాల్ వరుందిఉన్ఱన్ పూంపొఱ్ పతత్తైప్ పుకళ్కిల్లేన్
  తరైసేర్ వాళ్విల్ తయఙ్కుకిన్ఱేన్ అందో నిన్ఱు తనియేనే.
 • 6. తనియే తుయరిల్ వరుందిమనం సాంపి వాళ్క్కైత్ తళైప్పట్టిఙ్
  కినిఏ తుఱుమో ఎన్సెయ్కేన్ ఎన్ఱే నిన్ఱేఱ్ కిరఙ్కాయో
  కనియే పాకే కరుంపేఎన్ కణ్ణే తణికైక్ కఱ్పకమే
  తునిఏయ్ పిఱవి తనైఅకఱ్ఱుం తుణైయే సోతిస్ సుకక్కున్ఱే.
 • 7. కున్ఱే మకిళ్ంద కుణక్కున్ఱే కోవే తణికైక్ కురుపరనే
  నన్ఱే తెయ్వ నాయకమే నవిలఱ్ కరియ నల్ఉఱవే
  ఎన్ఱే వరువాయ్ అరుళ్తరువాయ్ ఎన్ఱే పులంపి ఏఙ్కుఱ్ఱేన్
  ఇన్ఱే కాణప్ పెఱిల్ఎందాయ్ ఇఱవేన్ పిఱవేన్ ఇరుప్పేనే.
 • 8. ఇరుప్పేన్ తుయర్వాళ్ వినిల్ఎనినుం ఎందాయ్ నినతు పతఙ్కాణుం
  విరుప్పేన్ అయన్మాల్ ముతలోరై వేణ్టేన్ అరుళ వేణ్టాయో
  తిరుప్పేర్ ఒళియే అరుట్కటలే తెళ్ళార్ అముతే తిరుత్తణికైప్
  పొరుప్పే మకిళ్ంద పుణ్ణియమే పునిత ఞాన పోతకమే.
 • 9. పోతా నంద అరుట్కనియే పుకలఱ్ కరియ పొరుళేఎన్
  నాతా తణికై మలైఅరసే నల్లోర్ పుకళుం నాయకనే
  ఓతా తవమే వరుందుయరాల్ ఉళన్ఱే పిణియిల్ ఉలైకిన్ఱేన్
  ఏతాం ఉనతిన్ అరుళ్ఈయా తిరుందాల్ అందో ఎళియేఱ్కే.
 • 10. ఎళియేన్ నినతు తిరువరుళుక్ కెతిర్నోక్ కుఱ్ఱే ఇరఙ్కుకిన్ఱ
  కళియేన్ ఎనైనీ కైవిట్టాల్ కరుణైక్ కియల్పో కఱ్పకమే
  అళియే తణికై అరుట్సుటరే అటియర్ ఉఱవే అరుళ్ఞానత్
  తుళియే అమైయుం ఎనక్కెందాయ్ వాఎన్ ఱొరుసొల్ సొల్లాయే.

மருண்மாலை விண்ணப்பம் // மருண்மாலை விண்ணப்பம்