திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
सन्निति मुऱैयीटु
sanniti muṟaiyīṭu
नॆञ्सुऱुत्त तिरुनेरिसै
neñsuṟutta tirunērisai
Second Thirumurai

029. तवत्तिऱम् पोऱ्ऱल्
tavattiṟam pōṟṟal

  तिरुवॊऱ्ऱियूर्
  अऱुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. विल्वत् तॊटुम्पॊऩ् कॊऩ्ऱैअणि वेणिप् पॆरुमाऩ् ऒऱ्ऱिनकर्
  सॆल्वप् पॆरुमाऩ् सिवपॆरुमाऩ् तियाकप् पॆरुमाऩ् तिरुअऴकैक्
  कल्वैप् पुटैय मऩम्कळिक्कक् कण्कळ् कळिक्कक् कण्टुनिऩ्ऱेऩ्
  इल्वैप् पुटैयेऩ् अम्मानाऩ् ऎऩ्ऩ तवन्दाऩ् सॆय्तेऩो.
 • 2. कूटुम् पटिमुऩ् तिरुमालुम् कोल माकिप् पुवि इटन्दु
  तेटुम् तिरुत्ताळ् सिवपॆरुमाऩ् तियाकप् पॆरुमाऩ् तिरुप्पवऩि
  नाटुम् पुकऴ्सेर् ऒऱ्ऱिनकर् नाटिप् पुकुन्दु कण्टेऩाल्
  ईटुम् अकऩ्ऱेऩ् अम्मानाऩ् ऎऩ्ऩ तवन्दाऩ् सॆय्तेऩो.
 • 3. आर्क्कुम् कटऱ्कण् अऩ्ऱॆऴुन्द आल कालम् अत्तऩैयुम्
  सेर्क्कुम् कळत्ताऩ् सिवपॆरुमाऩ् तियाकप् पॆरुमाऩ् तिरुनटत्तैक्
  कार्क्कण् पॊऴिल्सूऴ् ऒऱ्ऱियिल्पोय्क् कण्टेऩ् पिऱवि कण्टिलऩे
  यार्क्कॆऩ् ऱुरैप्पेऩ् अम्मानाऩ् ऎऩ्ऩ तवन्दाऩ् सॆय्तेऩो.
 • 4. उळ्ळुम् पुऱमुम् निऱैन्दटियार् उळ्ळम् मतुरित् तूऱुकिऩ्ऱ
  तॆळ्ळुम् अमुताम् सिवपॆरुमाऩ् तियाकप् पॆरुमाऩ् तिरुमुकत्तैक्
  कळ्ळम् तविर्क्कुम् ऒऱ्ऱियिल्पोय्क् कण्टेऩ् पसियैक् कण्टिलऩे
  ऎळ्ळल् इकन्देऩ् अम्मानाऩ् ऎऩ्ऩ तवन्दाऩ् सॆय्तेऩो.
 • 5. आवल् उटैयार् उळ्ळुटैयार् अयऩ्माल् मकवाऩ् आतियराम्
  तेवर् पॆरुमाऩ् सिवपॆरुमाऩ् तियाकप् पॆरुमाऩ् तिरुवटिवैक्
  कावम् पॊऴिल्सूऴ् ऒऱ्ऱियिल्पोय्क् कण्टेऩ् कण्ट काट्सितऩै
  यावर् पॆऱुवार् अम्मानाऩ् ऎऩ्ऩ तवन्दाऩ् सॆय्तेऩो.
 • 6. मऱप्पै अकऩ्ऱ मऩत्तुरवोर् वाऴ्त्त अवर्क्कु वाऩ्कतियिऩ्
  सिऱप्पै अळिक्कुम् सिवपॆरुमाऩ् तियाकप् पॆरुमाऩ् तिरुनटत्तैप्
  पिऱप्पै अकऱ्ऱुम् ऒऱ्ऱियिल्पोय्प् पेरा ऩन्दम् पॆऱक्कण्टेऩ्
  इऱप्पैत् तविर्त्तेऩ् अम्मानाऩ् ऎऩ्ऩ तवन्दाऩ् सॆय्तेऩो.
 • 7. विल्लाम् पटिप्पॊऩ् मेरुविऩै विरैय वाङ्कुम् वॆऱ्ऱियिऩाऩ्
  सॆल्लाम् करुणैस् सिवपॆरुमाऩ् तियाकप् पॆरुमाऩ् तिरुकूत्तैक्
  कल्लाम् कॊटिय मऩम्करैयक् कण्टेऩ् पण्टु काणात
  ऎल्लाम् कण्टेऩ् अम्मानाऩ् ऎऩ्ऩ तवन्दाऩ् सॆय्तेऩो.
 • 8. ऒल्लै ऎयिल्मूऩ् ऱॆरिकॊळुव उऱ्ऱु नकैत्तोऩ् ऒऱ्ऱियुळाऩ्
  तिल्लै नकराऩ् सिवपॆरुमाऩ् तियाकप् पॆरुमाऩ् तिरुप्पवऩि
  कल्लै अळियुम् कऩियाक्कक् कण्टेऩ् कॊण्ट कळिप्पिऩुक्कोर्
  ऎल्लै अऱियेऩ् अम्मानाऩ् ऎऩ्ऩ तवन्दाऩ् सॆय्तेऩो.
 • 9. तुऩ्ऩुम् सोम सुन्दरऩार् तूय मतुरै नकर्अळित्त
  तॆऩ्ऩर् पॆरुमाऩ् सिवपॆरुमाऩ् तियाकप् पॆरुमाऩ् तिरुअऴकैप्
  पऩ्ऩुम् ऒऱ्ऱि नकर्तऩ्ऩिल् पार्त्तेऩ् विऩैपोम् वऴिपार्त्त
  ऎऩ्ऩै मऱन्देऩ् अम्मानाऩ् ऎऩ्ऩ तवन्दाऩ् सॆय्तेऩो.
 • 10. मुऩ्ऩम् काऴि वळ्ळलुक्कु मुत्तुस् सिविकै कुटैयॊटुपॊऩ्
  सिऩ्ऩम् अळित्तोऩ् सिवपॆरुमाऩ् तियाकप् पॆरुमाऩ् तिरुवटियैक्
  कऩ्ऩिऩ् ऱुरुका नॆञ्सुरुकक् कण्टेऩ् कण्ट काट्सितऩै
  ऎऩ्ऎऩ् ऱुरैप्पेऩ् अम्मानाऩ् ऎऩ्ऩ तवन्दाऩ् सॆय्तेऩो.

தவத்திறம் போற்றல் // தவத்திறம் போற்றல்

No audios found!