திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
सिवाऩन्दप् पत्तु
sivāṉantap pattu
तवत्तिऱम् पोऱ्ऱल्
tavattiṟam pōṟṟal
Second Thirumurai

028. सन्निति मुऱैयीटु
sanniti muṟaiyīṭu

  तिरुवॊऱ्ऱियूरुम् तिरुत्तिल्लैयुम्
  कलि विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. ऒऱ्ऱि मेविय उत्तम ऩेमणित्
  तॆऱ्ऱि मेविय तिल्लैयप् पाविऴि
  नॆऱ्ऱि मेविय निऩ्मल ऩेउऩैप्
  पऱ्ऱि मेविय नॆञ्सम्उऩ् पालते.
 • 2. पालिऩ् नीऱ्ऱुप् परञ्सुट रेमलर्क्
  कालिऩ् ईऱ्ऱुक् कतिपॆऱ एऴैयेऩ्
  मालिऩ् ईऱ्ऱु मयक्कऱल् ऎऩ्ऱुकल्
  आलिऩ् ईऱ्ऱुप् पॊरुळ्अरुळ् आतिये.
 • 3. आति येतिल्लै अम्पलत् ताटल्सॆय्
  सोति येतिरुत् तोणिपु रत्तऩे
  ओति येतरुम् ऒऱ्ऱियप् पाइतु
  नीति येऎऩै नीमरु वातते.
 • 4. वातम् ओतिय वञ्सरैक् काणिल्ओर्
  कातम् ओटुम् कटियऩै आळ्वतु
  नीत मोअऩ्ऱि नेरुम्अ नीतमो
  ओतम् ओतॊलि ऒऱ्ऱित्त लत्तऩे.
 • 5. तलत्त ऩेतिल्लैस् सङ्कर ऩेतलैक्
  कलत्त ऩेनॆऱ्ऱिक् कण्णुटै याळऩे
  नलत्त ऩेऒऱ्ऱि नायक ऩेइन्द
  मलत्त ऩेऩैयुम् वाऴ्वित्तल् माण्पते.
 • 6. माण्कॊळ् अम्पल माणिक्क मेविटम्
  ऊण्कॊळ् कण्टत्तॆम् ऒऱ्ऱियप् पाउऩ्तऩ्
  एण्कॊळ् सेवटि इऩ्पुकऴ् एत्तिटाक्
  कोण्कॊळ् नॆञ्सक् कॊटियऩुम् उय्वऩे.
 • 7. उय्युम् वण्णम्इङ् कुऩ्अरुळ् ऎय्तनाऩ्
  सॆय्युम् वण्णम्तॆ रिन्दिलऩ् सॆल्वमे
  पॆय्युम् वण्णप्पॆ रुमुकि लेपुरम्
  ऎय्युम् वण्णम्ऎ रित्तरुळ् ऎन्दैये.
 • 8. ऎन्दै येतिल्लै ऎम्इऱै येकुकऩ्
  तन्दै येऒऱ्ऱित् तण्अमु तेऎऩ्तऩ्
  मुन्दै एऴ्पव मूटम यक्कऱस्
  सिन्दै एतम्ति रुन्दअ रुळ्वैये.
 • 9. तिरुन्द नाऩ्मऱैत् तिल्लैस्सिऱ् ऱम्पलत्
  तिरुन्द ञाऩइ यल्ऒळि येऒऱ्ऱिप्
  पॊरुन्द निऩ्ऱरुळ् पुण्णिय मेइङ्कु
  वरुन्द ऎऩ्तऩै वैत्तत ऴकतो.
 • 10. वैत्त निऩ्अरुळ् वाऴिय वाऴिय
  मॆय्त्त तिल्लैयिऩ् मेविय इऩ्पमे
  उय्त्त नल्अरुळ् ऒऱ्ऱियप् पाऎऩैप्
  पॊय्त्त सिन्दैविट् टुऩ्तऩैप् पोऱ्ऱवे.
 • 11. पोऱ्ऱ वैत्तऩै पुण्णिय ऩेऎऩैस्
  साऱ्ऱ वैत्तऩै निऩ्पुकऴ्त् तऩ्मैयैत्
  तेऱ्ऱ वैत्तऩै नॆञ्सैत्तॆ ळिन्दऩ्पै
  ऊऱ्ऱ वैत्तऩै उऩ्ऒऱ्ऱि मेविये.

  • 30. वञ्सि विरुत्तम्. तॊ. वे. 1.स.मु.क. कलि विरुत्तम्. तॊ.वे. 2. आ.पा.

சந்நிதி முறையீடு // சந்நிதி முறையீடு

No audios found!