திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
சந்நிதி முறையீடு
sanniti muṟaiyīṭu
நெஞ்சுறுத்த திருநேரிசை
neñsuṟutta tirunērisai
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

029. தவத்திறம் போற்றல்
tavattiṟam pōṟṟal

No audios found!