திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
திருவருண் முறையீடு
tiruvaruṇ muṟaiyīṭu
இங்கித மாலை
iṅkita mālai
முதல் திருமுறை / First Thirumurai

007. வடிவுடை மாணிக்க மாலை
vaṭivuṭai māṇikka mālai