திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
மகாதேவ மாலை
makātēva mālai
வடிவுடை மாணிக்க மாலை
vaṭivuṭai māṇikka mālai
முதல் திருமுறை / First Thirumurai

006. திருவருண் முறையீடு
tiruvaruṇ muṟaiyīṭu