திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
नारैयुम् किळियुम् नाट्टुऱु तूतु
nāraiyum kiḷiyum nāṭṭuṟu tūtu
Third Thirumurai

001. तिरु उलाप् पेऱु
tiru ulāp pēṟu

  तलैवि पाङ्कियॊटु किळत्तल् तिरुवॊऱ्ऱियूर्
  अऱुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. सीरार् वळञ्सेर् ऒऱ्ऱिनकर्त् तियाकप् पॆरुमाऩ् पवऩितऩै
  ऊरा रुटऩ्सॆऩ् ऱॆऩतुनॆञ्सम् उवकै ओङ्कप् पार्त्तऩऩ्काण्
  वारार् मुलैकण् मलैकळॆऩ वळर्न्द वळैकळ् तळर्न्दऩवाल्
  एरार् कुऴलाय् ऎऩ्ऩटिनाऩ् इस्सै मयमाय् निऩ्ऱतुवे.
 • 2. सीर्त्तेऩ् पॊऴिलार् ऒऱ्ऱिनकर्त् तियाकप् पॆरुमाऩ् पवऩिवरप्
  पार्त्तेऩ् कण्कळ् इमैत्तिलकाण् पैम्पॊऩ् वळैकळ् अमैत्तिलकाण्
  तार्त्तेऩ् कुऴलुम् सरिन्दऩकाण् ताऩै इटैयिऱ् पिरिन्दऩकाण्
  ईर्त्तेऩ् कुऴलाय् ऎऩ्ऩटिनाऩ् इस्सै मयमाय् निऩ्ऱतुवे.
 • 3. सीतप् पुऩल्सूऴ् वयल्ऒऱ्ऱित् तियाकप् पॆरुमाऩ् तिरुमाट
  वीतिप् पवऩि वरक्कण्टेऩ् मॆऩ्पून् तुकिल्वीऴ्न् ततुकाणेऩ्
  पोतिऱ् ऱॆऩवुम् उणर्न्दिलेऩ् पॊऩ्ऩ ऩार्पिऩ् पोतुकिलेऩ्
  ईतऱ् पुतमे ऎऩ्ऩटिनाऩ् इस्सै मयमाय् निऩ्ऱतुवे.
 • 4. तॆऩ्ऩार् सोलैत् तिरुऒऱ्ऱित् तियाकप् पॆरुमाऩ् पवऩिवरप्
  पॊऩ्ऩार् वीति तऩिऱ्पार्त्तेऩ् पुळकम् पोर्त्तेऩ् मयल्पूत्तेऩ्
  मिऩ्ऩार् पलर्क्कुम् मुऩ्ऩाक मेवि अवऩ्ऱऩ् ऎऴिल्वेट्टु
  ऎऩ्ऩार् अणङ्के ऎऩ्ऩटिनाऩ् इस्सै मयमाय् निऩ्ऱतुवे.
 • 5. सीलक् कुणत्तोर् पुकऴ्ऒऱ्ऱित् तियाकप् पॆरुमाऩ् पवऩिइराक्
  कालत् तटैन्दु कण्टेऩ्ऎऩ् कण्कळ् इरण्टो आयिरमो
  ञालत् तवर्कळ् अलर्तूऱ्ऱ नऱ्ऱु‘ सिटैयिल् नऴुविविऴ
  एलक् कुऴलाय् ऎऩ्ऩटिनाऩ् इस्सै मयमाय् निऩ्ऱतुवे.
 • 6. सेयै अरुळुन् तिरुऒऱ्ऱित् तियाकप् पॆरुमाऩ् वीतितऩिल्
  तूय पवऩि वरक्कण्टेऩ् सूऴ्न्द मकळिर् तमैक्काणेऩ्
  तायै मऱन्देऩ् अऩ्ऱियुम्ऎऩ् तऩैयुम् मऱन्देऩ् तऩिप्पट्टेऩ्
  एयॆऩ् तोऴि ऎऩ्ऩटिनाऩ् इस्सै मयमाय् निऩ्ऱतुवे.
 • 7. तिङ्कळ् उलवुम् पॊऴिल्ऒऱ्ऱित् तियाकप् पॆरुमाऩ् तिरुवीति
  अङ्कण् कळिक्कप् पवऩिवन्दाऩ् अतुपोय्क् कण्टेऩ् तायरॆलाम्
  तङ्कळ् कुलत्तुक् कटातॆऩ्ऱार् तम्मै विटुत्तेऩ् तऩियाकि
  ऎङ्कण् अऩैयाय् ऎऩ्ऩटिनाऩ् इस्सै मयमाय् निऩ्ऱतुवे.
 • 8. तेसार् मणिसूऴ् ऒऱ्ऱिनकर्त् तियाकप् पॆरुमाऩ् पवऩिवरक्
  कूसा तोटिक् कण्टरैयिल् कूऱै इऴन्देऩ् कैवळैकळ्
  वीसा निऩ्ऱेऩ् तायरॆलाम् वीट्टुक् कटङ्काप् पॆण्ऎऩवे
  एसा निऱ्क ऎऩ्ऩटिनाऩ् इस्सै मयमाय् निऩ्ऱतुवे.
 • 9. तेटार्क् करियाऩ् ऒऱ्ऱिनकर्त् तियाकप् पॆरुमाऩ् पवऩिवरत्
  तोटार् पणैत्तोट् पॆण्कळॊटुम् सूऴ्न्दु मकिऴ्न्दु कण्टतऩ्ऱि
  वाटाक् कातल् कॊण्टऱियेऩ् वळैयुम् तुकिलुम् सेर्न्दतुटऩ्
  एटार् कोतै ऎऩ्ऩटिनाऩ् इस्सै मयमाय् निऩ्ऱतुवे.
 • 10. तिरुमाऱ् करियाऩ् ऒऱ्ऱिनकर्त् तियाकप् पॆरुमाऩ् पवऩिवरप्
  पॆरुमाऩ् मऩमु नाऩुम्मुऩ्ऩुम् पिऩ्ऩुम् सॆऩ्ऱु कण्टेमाल्
  पॊरुमा निऩ्ऱेऩ् तायरॆलाम् पोऎऩ् ऱीर्क्कप् पोतुकिलेऩ्
  इरुण्माण् कुऴलाय् ऎऩ्ऩटिनाऩ् इस्सैमयमाय् निऩ्ऱतुवे.

திரு உலாப் பேறு // திரு உலாப் பேறு

No audios found!