திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
तिरु उलाप् पेऱु
tiru ulāp pēṟu
इरङ्कऩ् मालै
iraṅkaṉ mālai
Third Thirumurai

002. नारैयुम् किळियुम् नाट्टुऱु तूतु
nāraiyum kiḷiyum nāṭṭuṟu tūtu

  तलैवि पऱवैमेल् वैत्तुप् पैयुळॆय्तल्
  तिरुवॊऱ्ऱियूर्
  अऱुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. कण्णऩ् नॆटुनाळ् मण्णिटन्दुम् काणक् किटैयाक् कऴलुटैयार्
  नण्णुम् ऒऱ्ऱि नकरार्क्कु नाराय् सॆऩ्ऱु नविऱ्ऱायो
  अण्णल् उमतु पवऩिकण्ट अऩ्ऱु मुतलाय् इऩ्ऱळवुम्
  उण्णुम् उणवो टुऱक्कमुनीत् तुऱ्ऱाळ् ऎऩ्ऱिव् वॊरुमॊऴिये.
 • 2. मऩ्ऩुङ् करुणै वऴिविऴियार् मतुर मॊऴियार् ऒऱ्ऱिनकर्त्
  तुऩ्ऩुम् अवर्तन् तिरुमुऩ्पोय्स् सुकङ्काळ् निऩ्ऱु सॊल्लीरो
  मिऩ्ऩुन् तेवर् तिरुमुटिमेल् विळङ्कुञ् सटैयैक् कण्टवळ्तऩ्
  पिऩ्ऩुञ् सटैयै अविऴ्त्तॊऩ्ऱुम् पेसाळ् ऎम्मैप् पिरिन्दॆऩ्ऱे.
 • 3. वटिक्कुन् तमिऴ्त्तीन् तेऩ्ऎऩ्ऩ वसऩम् पुकल्वार् ऒऱ्ऱितऩिल्
  नटिक्कुन् तियाकर् तिरुमुऩ्पोय् नाराय् निऩ्ऱु नविऱ्ऱायो
  पिटिक्कुङ् किटैया नटैउटैय पॆण्क ळॆल्लाम् पिस्सिऎऩ
  नॊटिक्कुम् पटिक्कु मिकुङ्काम नोयाल् वरुन्दि नोवतुवे.
 • 4. माय मॊऴियार्क् कऱिवरियार् वण्कै उटैयार् मऱैमणक्कुम्
  तूय मॊऴियार् ऒऱ्ऱियिऱ्पोय्स् सुकङ्काळ् निऩ्ऱु सॊल्लीरो
  नेय मॊऴियाळ् पन्दाटाळ् निल्लाळ् वास नीराटाळ्
  एय मॊऴियाळ् पालऩमुम् एलाळ् उम्मै ऎण्णिऎऩ्ऱे.
 • 5. ऒल्लार् पुरमूऩ् ऱॆरिसॆय्तार् ऒऱ्ऱि अमर्न्दार् ऎल्लार्क्कुम्
  नल्लार् वल्लार् अवर्मुऩ्पोय् नाराय् निऩ्ऱु नविऱ्ऱुतिये
  अल्लार् कुऴलाळ् कण्­राम् आऱ्ऱिल् अलैन्दाळ् अणङ्कऩैयार्
  पल्लार् सूऴ्न्दु पऴितूऱ्ऱप् पटुत्ताळ् विटुत्ताळ् पायल्ऎऩ्ऱे.
 • 6. ओवा निलैयार् पॊऱ्सिलैयार् ऒऱ्ऱि नकरार् उण्मैसॊलुम्
  तूवाय् मॊऴियार् अवर्मुऩ्पोय्स् सुकङ्काळ् निऩ्ऱु सॊल्लीरो
  पूवार् मुटियाळ् पूमुटियाळ् पोवाळ् वरुवाळ् पॊरुन्दुकिलाळ्
  आवा ऎऩ्पाळ् मकळिरॊटुम् आटाळ् तेटाळ् अऩम्ऎऩ्ऱे.
 • 7. वट्ट मतिपोल् अऴकॊऴुकुम् वतऩ विटङ्कर् ऒऱ्ऱितऩिल्
  नट्ट नविल्वार् अवर्मुऩ्पोय् नाराय् निऩ्ऱु नविऱ्ऱायो
  कट्ट अविऴ्न्द कुऴल्मुटियाळ् कटुकि विऴुन्द कलैपुऩैयाळ्
  मुट्ट विलङ्कु मुलैयिऩैयुम् मूटाळ् मतऩै मुऩिन्दॆऩ्ऱे.
 • 8. वेलै विटत्तै मिटऱ्ऱणिन्द वॆण्­ऱ् ऱऴकर् विण्णळवुम्
  सोलै मरुवुम् ऒऱ्ऱियिऱ्पोय्स् सुकङ्काळ् अवर्मुऩ् सॊल्लीरो
  मालै मऩत्ताळ् कऱ्पकप्पू मालै तरिऩुम् वाङ्कुकिलाळ्
  कालै अऱियाळ् पकल्अऱियाळ् कङ्कुल् अऱियाळ् कऩिन्दॆऩ्ऱे.
 • 9. माण्कात् तळिर्क्कुम् ऒऱ्ऱियिऩार् वाऩ मकळिर् मङ्कलप्पॊऩ्
  नाण्कात् तळित्तार् अवर्मुऩ्पोय् नाराय् निऩ्ऱु नविऱ्ऱुतियो
  पूण्कात् तळियाळ् पुलम्पिनिऩ्ऱाळ् पुरण्टाळ् अयऩ्माल् आतियराम्
  सेण्कात् तळिप्पोर् तेऱ्ऱुकिऩुम् तेऱाळ् मऩतु तिऱऩ्ऎऩ्ऱे.
 • 10. तेसु पूत्त वटिवऴकर् तिरुवाऴ् ऒऱ्ऱित् तेवर्पुलित्
  तूसु पूत्त कीळुटैयार् सुकङ्काळ् अवर्मुऩ् सॊल्लीरो
  मासु पूत्त मणिपोल वरुन्दा निऩ्ऱाळ् मङ्कैयर्वाय्
  एसु पूत्त अलर्क्कॊटियाय् इळैत्ताळ् उम्मै ऎण्णिऎऩ्ऱे.

நாரையும் கிளியும் நாட்டுறு தூது // நாரையும் கிளியும் நாட்டுறு தூது

No audios found!