திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ನಾರೈಯುಂ ಕಿಳಿಯುಂ ನಾಟ್ಟುಱು ತೂತು
nāraiyum kiḷiyum nāṭṭuṟu tūtu
Third Thirumurai

001. ತಿರು ಉಲಾಪ್ ಪೇಱು
tiru ulāp pēṟu

  ತಲೈವಿ ಪಾಙ್ಕಿಯೊಟು ಕಿಳತ್ತಲ್ ತಿರುವೊಱ್ಱಿಯೂರ್
  ಅಱುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಸೀರಾರ್ ವಳಞ್ಸೇರ್ ಒಱ್ಱಿನಕರ್ತ್ ತಿಯಾಕಪ್ ಪೆರುಮಾನ್ ಪವನಿತನೈ
  ಊರಾ ರುಟನ್ಸೆನ್ ಱೆನತುನೆಞ್ಸಂ ಉವಕೈ ಓಙ್ಕಪ್ ಪಾರ್ತ್ತನನ್ಕಾಣ್
  ವಾರಾರ್ ಮುಲೈಕಣ್ ಮಲೈಕಳೆನ ವಳರ್ಂದ ವಳೈಕಳ್ ತಳರ್ಂದನವಾಲ್
  ಏರಾರ್ ಕುೞಲಾಯ್ ಎನ್ನಟಿನಾನ್ ಇಸ್ಸೈ ಮಯಮಾಯ್ ನಿನ್ಱತುವೇ.
 • 2. ಸೀರ್ತ್ತೇನ್ ಪೊೞಿಲಾರ್ ಒಱ್ಱಿನಕರ್ತ್ ತಿಯಾಕಪ್ ಪೆರುಮಾನ್ ಪವನಿವರಪ್
  ಪಾರ್ತ್ತೇನ್ ಕಣ್ಕಳ್ ಇಮೈತ್ತಿಲಕಾಣ್ ಪೈಂಪೊನ್ ವಳೈಕಳ್ ಅಮೈತ್ತಿಲಕಾಣ್
  ತಾರ್ತ್ತೇನ್ ಕುೞಲುಂ ಸರಿಂದನಕಾಣ್ ತಾನೈ ಇಟೈಯಿಱ್ ಪಿರಿಂದನಕಾಣ್
  ಈರ್ತ್ತೇನ್ ಕುೞಲಾಯ್ ಎನ್ನಟಿನಾನ್ ಇಸ್ಸೈ ಮಯಮಾಯ್ ನಿನ್ಱತುವೇ.
 • 3. ಸೀತಪ್ ಪುನಲ್ಸೂೞ್ ವಯಲ್ಒಱ್ಱಿತ್ ತಿಯಾಕಪ್ ಪೆರುಮಾನ್ ತಿರುಮಾಟ
  ವೀತಿಪ್ ಪವನಿ ವರಕ್ಕಣ್ಟೇನ್ ಮೆನ್ಪೂನ್ ತುಕಿಲ್ವೀೞ್ನ್ ತತುಕಾಣೇನ್
  ಪೋತಿಱ್ ಱೆನವುಂ ಉಣರ್ಂದಿಲೇನ್ ಪೊನ್ನ ನಾರ್ಪಿನ್ ಪೋತುಕಿಲೇನ್
  ಈತಱ್ ಪುತಮೇ ಎನ್ನಟಿನಾನ್ ಇಸ್ಸೈ ಮಯಮಾಯ್ ನಿನ್ಱತುವೇ.
 • 4. ತೆನ್ನಾರ್ ಸೋಲೈತ್ ತಿರುಒಱ್ಱಿತ್ ತಿಯಾಕಪ್ ಪೆರುಮಾನ್ ಪವನಿವರಪ್
  ಪೊನ್ನಾರ್ ವೀತಿ ತನಿಱ್ಪಾರ್ತ್ತೇನ್ ಪುಳಕಂ ಪೋರ್ತ್ತೇನ್ ಮಯಲ್ಪೂತ್ತೇನ್
  ಮಿನ್ನಾರ್ ಪಲರ್ಕ್ಕುಂ ಮುನ್ನಾಕ ಮೇವಿ ಅವನ್ಱನ್ ಎೞಿಲ್ವೇಟ್ಟು
  ಎನ್ನಾರ್ ಅಣಙ್ಕೇ ಎನ್ನಟಿನಾನ್ ಇಸ್ಸೈ ಮಯಮಾಯ್ ನಿನ್ಱತುವೇ.
 • 5. ಸೀಲಕ್ ಕುಣತ್ತೋರ್ ಪುಕೞ್ಒಱ್ಱಿತ್ ತಿಯಾಕಪ್ ಪೆರುಮಾನ್ ಪವನಿಇರಾಕ್
  ಕಾಲತ್ ತಟೈಂದು ಕಣ್ಟೇನ್ಎನ್ ಕಣ್ಕಳ್ ಇರಣ್ಟೋ ಆಯಿರಮೋ
  ಞಾಲತ್ ತವರ್ಕಳ್ ಅಲರ್ತೂಱ್ಱ ನಱ್ಱು‘ ಸಿಟೈಯಿಲ್ ನೞುವಿವಿೞ
  ಏಲಕ್ ಕುೞಲಾಯ್ ಎನ್ನಟಿನಾನ್ ಇಸ್ಸೈ ಮಯಮಾಯ್ ನಿನ್ಱತುವೇ.
 • 6. ಸೇಯೈ ಅರುಳುನ್ ತಿರುಒಱ್ಱಿತ್ ತಿಯಾಕಪ್ ಪೆರುಮಾನ್ ವೀತಿತನಿಲ್
  ತೂಯ ಪವನಿ ವರಕ್ಕಣ್ಟೇನ್ ಸೂೞ್ಂದ ಮಕಳಿರ್ ತಮೈಕ್ಕಾಣೇನ್
  ತಾಯೈ ಮಱಂದೇನ್ ಅನ್ಱಿಯುಂಎನ್ ತನೈಯುಂ ಮಱಂದೇನ್ ತನಿಪ್ಪಟ್ಟೇನ್
  ಏಯೆನ್ ತೋೞಿ ಎನ್ನಟಿನಾನ್ ಇಸ್ಸೈ ಮಯಮಾಯ್ ನಿನ್ಱತುವೇ.
 • 7. ತಿಙ್ಕಳ್ ಉಲವುಂ ಪೊೞಿಲ್ಒಱ್ಱಿತ್ ತಿಯಾಕಪ್ ಪೆರುಮಾನ್ ತಿರುವೀತಿ
  ಅಙ್ಕಣ್ ಕಳಿಕ್ಕಪ್ ಪವನಿವಂದಾನ್ ಅತುಪೋಯ್ಕ್ ಕಣ್ಟೇನ್ ತಾಯರೆಲಾಂ
  ತಙ್ಕಳ್ ಕುಲತ್ತುಕ್ ಕಟಾತೆನ್ಱಾರ್ ತಂಮೈ ವಿಟುತ್ತೇನ್ ತನಿಯಾಕಿ
  ಎಙ್ಕಣ್ ಅನೈಯಾಯ್ ಎನ್ನಟಿನಾನ್ ಇಸ್ಸೈ ಮಯಮಾಯ್ ನಿನ್ಱತುವೇ.
 • 8. ತೇಸಾರ್ ಮಣಿಸೂೞ್ ಒಱ್ಱಿನಕರ್ತ್ ತಿಯಾಕಪ್ ಪೆರುಮಾನ್ ಪವನಿವರಕ್
  ಕೂಸಾ ತೋಟಿಕ್ ಕಣ್ಟರೈಯಿಲ್ ಕೂಱೈ ಇೞಂದೇನ್ ಕೈವಳೈಕಳ್
  ವೀಸಾ ನಿನ್ಱೇನ್ ತಾಯರೆಲಾಂ ವೀಟ್ಟುಕ್ ಕಟಙ್ಕಾಪ್ ಪೆಣ್ಎನವೇ
  ಏಸಾ ನಿಱ್ಕ ಎನ್ನಟಿನಾನ್ ಇಸ್ಸೈ ಮಯಮಾಯ್ ನಿನ್ಱತುವೇ.
 • 9. ತೇಟಾರ್ಕ್ ಕರಿಯಾನ್ ಒಱ್ಱಿನಕರ್ತ್ ತಿಯಾಕಪ್ ಪೆರುಮಾನ್ ಪವನಿವರತ್
  ತೋಟಾರ್ ಪಣೈತ್ತೋಟ್ ಪೆಣ್ಕಳೊಟುಂ ಸೂೞ್ಂದು ಮಕಿೞ್ಂದು ಕಣ್ಟತನ್ಱಿ
  ವಾಟಾಕ್ ಕಾತಲ್ ಕೊಣ್ಟಱಿಯೇನ್ ವಳೈಯುಂ ತುಕಿಲುಂ ಸೇರ್ಂದತುಟನ್
  ಏಟಾರ್ ಕೋತೈ ಎನ್ನಟಿನಾನ್ ಇಸ್ಸೈ ಮಯಮಾಯ್ ನಿನ್ಱತುವೇ.
 • 10. ತಿರುಮಾಱ್ ಕರಿಯಾನ್ ಒಱ್ಱಿನಕರ್ತ್ ತಿಯಾಕಪ್ ಪೆರುಮಾನ್ ಪವನಿವರಪ್
  ಪೆರುಮಾನ್ ಮನಮು ನಾನುಂಮುನ್ನುಂ ಪಿನ್ನುಂ ಸೆನ್ಱು ಕಣ್ಟೇಮಾಲ್
  ಪೊರುಮಾ ನಿನ್ಱೇನ್ ತಾಯರೆಲಾಂ ಪೋಎನ್ ಱೀರ್ಕ್ಕಪ್ ಪೋತುಕಿಲೇನ್
  ಇರುಣ್ಮಾಣ್ ಕುೞಲಾಯ್ ಎನ್ನಟಿನಾನ್ ಇಸ್ಸೈಮಯಮಾಯ್ ನಿನ್ಱತುವೇ.

திரு உலாப் பேறு // திரு உலாப் பேறு

No audios found!