திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ತಿರು ಉಲಾಪ್ ಪೇಱು
tiru ulāp pēṟu
ಇರಙ್ಕನ್ ಮಾಲೈ
iraṅkaṉ mālai
Third Thirumurai

002. ನಾರೈಯುಂ ಕಿಳಿಯುಂ ನಾಟ್ಟುಱು ತೂತು
nāraiyum kiḷiyum nāṭṭuṟu tūtu

  ತಲೈವಿ ಪಱವೈಮೇಲ್ ವೈತ್ತುಪ್ ಪೈಯುಳೆಯ್ತಲ್
  ತಿರುವೊಱ್ಱಿಯೂರ್
  ಅಱುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಕಣ್ಣನ್ ನೆಟುನಾಳ್ ಮಣ್ಣಿಟಂದುಂ ಕಾಣಕ್ ಕಿಟೈಯಾಕ್ ಕೞಲುಟೈಯಾರ್
  ನಣ್ಣುಂ ಒಱ್ಱಿ ನಕರಾರ್ಕ್ಕು ನಾರಾಯ್ ಸೆನ್ಱು ನವಿಱ್ಱಾಯೋ
  ಅಣ್ಣಲ್ ಉಮತು ಪವನಿಕಣ್ಟ ಅನ್ಱು ಮುತಲಾಯ್ ಇನ್ಱಳವುಂ
  ಉಣ್ಣುಂ ಉಣವೋ ಟುಱಕ್ಕಮುನೀತ್ ತುಱ್ಱಾಳ್ ಎನ್ಱಿವ್ ವೊರುಮೊೞಿಯೇ.
 • 2. ಮನ್ನುಙ್ ಕರುಣೈ ವೞಿವಿೞಿಯಾರ್ ಮತುರ ಮೊೞಿಯಾರ್ ಒಱ್ಱಿನಕರ್ತ್
  ತುನ್ನುಂ ಅವರ್ತನ್ ತಿರುಮುನ್ಪೋಯ್ಸ್ ಸುಕಙ್ಕಾಳ್ ನಿನ್ಱು ಸೊಲ್ಲೀರೋ
  ಮಿನ್ನುನ್ ತೇವರ್ ತಿರುಮುಟಿಮೇಲ್ ವಿಳಙ್ಕುಞ್ ಸಟೈಯೈಕ್ ಕಣ್ಟವಳ್ತನ್
  ಪಿನ್ನುಞ್ ಸಟೈಯೈ ಅವಿೞ್ತ್ತೊನ್ಱುಂ ಪೇಸಾಳ್ ಎಂಮೈಪ್ ಪಿರಿಂದೆನ್ಱೇ.
 • 3. ವಟಿಕ್ಕುನ್ ತಮಿೞ್ತ್ತೀನ್ ತೇನ್ಎನ್ನ ವಸನಂ ಪುಕಲ್ವಾರ್ ಒಱ್ಱಿತನಿಲ್
  ನಟಿಕ್ಕುನ್ ತಿಯಾಕರ್ ತಿರುಮುನ್ಪೋಯ್ ನಾರಾಯ್ ನಿನ್ಱು ನವಿಱ್ಱಾಯೋ
  ಪಿಟಿಕ್ಕುಙ್ ಕಿಟೈಯಾ ನಟೈಉಟೈಯ ಪೆಣ್ಕ ಳೆಲ್ಲಾಂ ಪಿಸ್ಸಿಎನ
  ನೊಟಿಕ್ಕುಂ ಪಟಿಕ್ಕು ಮಿಕುಙ್ಕಾಮ ನೋಯಾಲ್ ವರುಂದಿ ನೋವತುವೇ.
 • 4. ಮಾಯ ಮೊೞಿಯಾರ್ಕ್ ಕಱಿವರಿಯಾರ್ ವಣ್ಕೈ ಉಟೈಯಾರ್ ಮಱೈಮಣಕ್ಕುಂ
  ತೂಯ ಮೊೞಿಯಾರ್ ಒಱ್ಱಿಯಿಱ್ಪೋಯ್ಸ್ ಸುಕಙ್ಕಾಳ್ ನಿನ್ಱು ಸೊಲ್ಲೀರೋ
  ನೇಯ ಮೊೞಿಯಾಳ್ ಪಂದಾಟಾಳ್ ನಿಲ್ಲಾಳ್ ವಾಸ ನೀರಾಟಾಳ್
  ಏಯ ಮೊೞಿಯಾಳ್ ಪಾಲನಮುಂ ಏಲಾಳ್ ಉಂಮೈ ಎಣ್ಣಿಎನ್ಱೇ.
 • 5. ಒಲ್ಲಾರ್ ಪುರಮೂನ್ ಱೆರಿಸೆಯ್ತಾರ್ ಒಱ್ಱಿ ಅಮರ್ಂದಾರ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಕ್ಕುಂ
  ನಲ್ಲಾರ್ ವಲ್ಲಾರ್ ಅವರ್ಮುನ್ಪೋಯ್ ನಾರಾಯ್ ನಿನ್ಱು ನವಿಱ್ಱುತಿಯೇ
  ಅಲ್ಲಾರ್ ಕುೞಲಾಳ್ ಕಣ್­ರಾಂ ಆಱ್ಱಿಲ್ ಅಲೈಂದಾಳ್ ಅಣಙ್ಕನೈಯಾರ್
  ಪಲ್ಲಾರ್ ಸೂೞ್ಂದು ಪೞಿತೂಱ್ಱಪ್ ಪಟುತ್ತಾಳ್ ವಿಟುತ್ತಾಳ್ ಪಾಯಲ್ಎನ್ಱೇ.
 • 6. ಓವಾ ನಿಲೈಯಾರ್ ಪೊಱ್ಸಿಲೈಯಾರ್ ಒಱ್ಱಿ ನಕರಾರ್ ಉಣ್ಮೈಸೊಲುಂ
  ತೂವಾಯ್ ಮೊೞಿಯಾರ್ ಅವರ್ಮುನ್ಪೋಯ್ಸ್ ಸುಕಙ್ಕಾಳ್ ನಿನ್ಱು ಸೊಲ್ಲೀರೋ
  ಪೂವಾರ್ ಮುಟಿಯಾಳ್ ಪೂಮುಟಿಯಾಳ್ ಪೋವಾಳ್ ವರುವಾಳ್ ಪೊರುಂದುಕಿಲಾಳ್
  ಆವಾ ಎನ್ಪಾಳ್ ಮಕಳಿರೊಟುಂ ಆಟಾಳ್ ತೇಟಾಳ್ ಅನಂಎನ್ಱೇ.
 • 7. ವಟ್ಟ ಮತಿಪೋಲ್ ಅೞಕೊೞುಕುಂ ವತನ ವಿಟಙ್ಕರ್ ಒಱ್ಱಿತನಿಲ್
  ನಟ್ಟ ನವಿಲ್ವಾರ್ ಅವರ್ಮುನ್ಪೋಯ್ ನಾರಾಯ್ ನಿನ್ಱು ನವಿಱ್ಱಾಯೋ
  ಕಟ್ಟ ಅವಿೞ್ಂದ ಕುೞಲ್ಮುಟಿಯಾಳ್ ಕಟುಕಿ ವಿೞುಂದ ಕಲೈಪುನೈಯಾಳ್
  ಮುಟ್ಟ ವಿಲಙ್ಕು ಮುಲೈಯಿನೈಯುಂ ಮೂಟಾಳ್ ಮತನೈ ಮುನಿಂದೆನ್ಱೇ.
 • 8. ವೇಲೈ ವಿಟತ್ತೈ ಮಿಟಱ್ಱಣಿಂದ ವೆಣ್­ಱ್ ಱೞಕರ್ ವಿಣ್ಣಳವುಂ
  ಸೋಲೈ ಮರುವುಂ ಒಱ್ಱಿಯಿಱ್ಪೋಯ್ಸ್ ಸುಕಙ್ಕಾಳ್ ಅವರ್ಮುನ್ ಸೊಲ್ಲೀರೋ
  ಮಾಲೈ ಮನತ್ತಾಳ್ ಕಱ್ಪಕಪ್ಪೂ ಮಾಲೈ ತರಿನುಂ ವಾಙ್ಕುಕಿಲಾಳ್
  ಕಾಲೈ ಅಱಿಯಾಳ್ ಪಕಲ್ಅಱಿಯಾಳ್ ಕಙ್ಕುಲ್ ಅಱಿಯಾಳ್ ಕನಿಂದೆನ್ಱೇ.
 • 9. ಮಾಣ್ಕಾತ್ ತಳಿರ್ಕ್ಕುಂ ಒಱ್ಱಿಯಿನಾರ್ ವಾನ ಮಕಳಿರ್ ಮಙ್ಕಲಪ್ಪೊನ್
  ನಾಣ್ಕಾತ್ ತಳಿತ್ತಾರ್ ಅವರ್ಮುನ್ಪೋಯ್ ನಾರಾಯ್ ನಿನ್ಱು ನವಿಱ್ಱುತಿಯೋ
  ಪೂಣ್ಕಾತ್ ತಳಿಯಾಳ್ ಪುಲಂಪಿನಿನ್ಱಾಳ್ ಪುರಣ್ಟಾಳ್ ಅಯನ್ಮಾಲ್ ಆತಿಯರಾಂ
  ಸೇಣ್ಕಾತ್ ತಳಿಪ್ಪೋರ್ ತೇಱ್ಱುಕಿನುಂ ತೇಱಾಳ್ ಮನತು ತಿಱನ್ಎನ್ಱೇ.
 • 10. ತೇಸು ಪೂತ್ತ ವಟಿವೞಕರ್ ತಿರುವಾೞ್ ಒಱ್ಱಿತ್ ತೇವರ್ಪುಲಿತ್
  ತೂಸು ಪೂತ್ತ ಕೀಳುಟೈಯಾರ್ ಸುಕಙ್ಕಾಳ್ ಅವರ್ಮುನ್ ಸೊಲ್ಲೀರೋ
  ಮಾಸು ಪೂತ್ತ ಮಣಿಪೋಲ ವರುಂದಾ ನಿನ್ಱಾಳ್ ಮಙ್ಕೈಯರ್ವಾಯ್
  ಏಸು ಪೂತ್ತ ಅಲರ್ಕ್ಕೊಟಿಯಾಯ್ ಇಳೈತ್ತಾಳ್ ಉಂಮೈ ಎಣ್ಣಿಎನ್ಱೇ.

நாரையும் கிளியும் நாட்டுறு தூது // நாரையும் கிளியும் நாட்டுறு தூது

No audios found!