திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
നാരൈയും കിളിയും നാട്ടുറു തൂതു
nāraiyum kiḷiyum nāṭṭuṟu tūtu
Third Thirumurai

001. തിരു ഉലാപ് പേറു
tiru ulāp pēṟu

  തലൈവി പാങ്കിയൊടു കിളത്തല്‍ തിരുവൊറ്റിയൂര്‍
  അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. ചീരാര്‍ വളഞ്ചേര്‍ ഒറ്റിനകര്‍ത് തിയാകപ് പെരുമാന്‍ പവനിതനൈ
  ഊരാ രുടന്‍ചെന്‍ റെനതുനെഞ്ചം ഉവകൈ ഓങ്കപ് പാര്‍ത്തനന്‍കാണ്‍
  വാരാര്‍ മുലൈകണ്‍ മലൈകളെന വളര്‍ന്ത വളൈകള്‍ തളര്‍ന്തനവാല്‍
  ഏരാര്‍ കുഴലായ് എന്‍നടിനാന്‍ ഇച്ചൈ മയമായ് നിന്‍റതുവേ.
 • 2. ചീര്‍ത്തേന്‍ പൊഴിലാര്‍ ഒറ്റിനകര്‍ത് തിയാകപ് പെരുമാന്‍ പവനിവരപ്
  പാര്‍ത്തേന്‍ കണ്‍കള്‍ ഇമൈത്തിലകാണ്‍ പൈംപൊന്‍ വളൈകള്‍ അമൈത്തിലകാണ്‍
  താര്‍ത്തേന്‍ കുഴലും ചരിന്തനകാണ്‍ താനൈ ഇടൈയിറ് പിരിന്തനകാണ്‍
  ഈര്‍ത്തേന്‍ കുഴലായ് എന്‍നടിനാന്‍ ഇച്ചൈ മയമായ് നിന്‍റതുവേ.
 • 3. ചീതപ് പുനല്‍ചൂഴ് വയല്‍ഒറ്റിത് തിയാകപ് പെരുമാന്‍ തിരുമാട
  വീതിപ് പവനി വരക്കണ്‍ടേന്‍ മെന്‍പൂന്‍ തുകില്‍വീഴ്ന്‍ തതുകാണേന്‍
  പോതിറ് റെനവും ഉണര്‍ന്തിലേന്‍ പൊന്‍ന നാര്‍പിന്‍ പോതുകിലേന്‍
  ഈതറ് പുതമേ എന്‍നടിനാന്‍ ഇച്ചൈ മയമായ് നിന്‍റതുവേ.
 • 4. തെന്‍നാര്‍ ചോലൈത് തിരുഒറ്റിത് തിയാകപ് പെരുമാന്‍ പവനിവരപ്
  പൊന്‍നാര്‍ വീതി തനിറ്പാര്‍ത്തേന്‍ പുളകം പോര്‍ത്തേന്‍ മയല്‍പൂത്തേന്‍
  മിന്‍നാര്‍ പലര്‍ക്കും മുന്‍നാക മേവി അവന്‍റന്‍ എഴില്‍വേട്ടു
  എന്‍നാര്‍ അണങ്കേ എന്‍നടിനാന്‍ ഇച്ചൈ മയമായ് നിന്‍റതുവേ.
 • 5. ചീലക് കുണത്തോര്‍ പുകഴ്ഒറ്റിത് തിയാകപ് പെരുമാന്‍ പവനിഇരാക്
  കാലത് തടൈന്തു കണ്‍ടേന്‍എന്‍ കണ്‍കള്‍ ഇരണ്‍ടോ ആയിരമോ
  ഞാലത് തവര്‍കള്‍ അലര്‍തൂറ്റ നറ്റു‘ ചിടൈയില്‍ നഴുവിവിഴ
  ഏലക് കുഴലായ് എന്‍നടിനാന്‍ ഇച്ചൈ മയമായ് നിന്‍റതുവേ.
 • 6. ചേയൈ അരുളുന്‍ തിരുഒറ്റിത് തിയാകപ് പെരുമാന്‍ വീതിതനില്‍
  തൂയ പവനി വരക്കണ്‍ടേന്‍ ചൂഴ്ന്ത മകളിര്‍ തമൈക്കാണേന്‍
  തായൈ മറന്തേന്‍ അന്‍റിയുംഎന്‍ തനൈയും മറന്തേന്‍ തനിപ്പട്ടേന്‍
  ഏയെന്‍ തോഴി എന്‍നടിനാന്‍ ഇച്ചൈ മയമായ് നിന്‍റതുവേ.
 • 7. തിങ്കള്‍ ഉലവും പൊഴില്‍ഒറ്റിത് തിയാകപ് പെരുമാന്‍ തിരുവീതി
  അങ്കണ്‍ കളിക്കപ് പവനിവന്താന്‍ അതുപോയ്ക് കണ്‍ടേന്‍ തായരെലാം
  തങ്കള്‍ കുലത്തുക് കടാതെന്‍റാര്‍ തംമൈ വിടുത്തേന്‍ തനിയാകി
  എങ്കണ്‍ അനൈയായ് എന്‍നടിനാന്‍ ഇച്ചൈ മയമായ് നിന്‍റതുവേ.
 • 8. തേചാര്‍ മണിചൂഴ് ഒറ്റിനകര്‍ത് തിയാകപ് പെരുമാന്‍ പവനിവരക്
  കൂചാ തോടിക് കണ്‍ടരൈയില്‍ കൂറൈ ഇഴന്തേന്‍ കൈവളൈകള്‍
  വീചാ നിന്‍റേന്‍ തായരെലാം വീട്ടുക് കടങ്കാപ് പെണ്‍എനവേ
  ഏചാ നിറ്ക എന്‍നടിനാന്‍ ഇച്ചൈ മയമായ് നിന്‍റതുവേ.
 • 9. തേടാര്‍ക് കരിയാന്‍ ഒറ്റിനകര്‍ത് തിയാകപ് പെരുമാന്‍ പവനിവരത്
  തോടാര്‍ പണൈത്തോട് പെണ്‍കളൊടും ചൂഴ്ന്തു മകിഴ്ന്തു കണ്‍ടതന്‍റി
  വാടാക് കാതല്‍ കൊണ്‍ടറിയേന്‍ വളൈയും തുകിലും ചേര്‍ന്തതുടന്‍
  ഏടാര്‍ കോതൈ എന്‍നടിനാന്‍ ഇച്ചൈ മയമായ് നിന്‍റതുവേ.
 • 10. തിരുമാറ് കരിയാന്‍ ഒറ്റിനകര്‍ത് തിയാകപ് പെരുമാന്‍ പവനിവരപ്
  പെരുമാന്‍ മനമു നാനുംമുന്‍നും പിന്‍നും ചെന്‍റു കണ്‍ടേമാല്‍
  പൊരുമാ നിന്‍റേന്‍ തായരെലാം പോഎന്‍ റീര്‍ക്കപ് പോതുകിലേന്‍
  ഇരുണ്‍മാണ്‍ കുഴലായ് എന്‍നടിനാന്‍ ഇച്ചൈമയമായ് നിന്‍റതുവേ.

திரு உலாப் பேறு // திரு உலாப் பேறு

No audios found!