திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
തിരു ഉലാപ് പേറു
tiru ulāp pēṟu
ഇരങ്കന്‍ മാലൈ
iraṅkaṉ mālai
Third Thirumurai

002. നാരൈയും കിളിയും നാട്ടുറു തൂതു
nāraiyum kiḷiyum nāṭṭuṟu tūtu

  തലൈവി പറവൈമേല്‍ വൈത്തുപ് പൈയുളെയ്തല്‍
  തിരുവൊറ്റിയൂര്‍
  അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. കണ്‍ണന്‍ നെടുനാള്‍ മണ്‍ണിടന്തും കാണക് കിടൈയാക് കഴലുടൈയാര്‍
  നണ്‍ണും ഒറ്റി നകരാര്‍ക്കു നാരായ് ചെന്‍റു നവിറ്റായോ
  അണ്‍ണല്‍ ഉമതു പവനികണ്‍ട അന്‍റു മുതലായ് ഇന്‍റളവും
  ഉണ്‍ണും ഉണവോ ടുറക്കമുനീത് തുറ്റാള്‍ എന്‍റിവ് വൊരുമൊഴിയേ.
 • 2. മന്‍നുങ് കരുണൈ വഴിവിഴിയാര്‍ മതുര മൊഴിയാര്‍ ഒറ്റിനകര്‍ത്
  തുന്‍നും അവര്‍തന്‍ തിരുമുന്‍പോയ്ച് ചുകങ്കാള്‍ നിന്‍റു ചൊല്‍ലീരോ
  മിന്‍നുന്‍ തേവര്‍ തിരുമുടിമേല്‍ വിളങ്കുഞ് ചടൈയൈക് കണ്‍ടവള്‍തന്‍
  പിന്‍നുഞ് ചടൈയൈ അവിഴ്ത്തൊന്‍റും പേചാള്‍ എംമൈപ് പിരിന്തെന്‍റേ.
 • 3. വടിക്കുന്‍ തമിഴ്ത്തീന്‍ തേന്‍എന്‍ന വചനം പുകല്‍വാര്‍ ഒറ്റിതനില്‍
  നടിക്കുന്‍ തിയാകര്‍ തിരുമുന്‍പോയ് നാരായ് നിന്‍റു നവിറ്റായോ
  പിടിക്കുങ് കിടൈയാ നടൈഉടൈയ പെണ്‍ക ളെല്‍ലാം പിച്ചിഎന
  നൊടിക്കും പടിക്കു മികുങ്കാമ നോയാല്‍ വരുന്തി നോവതുവേ.
 • 4. മായ മൊഴിയാര്‍ക് കറിവരിയാര്‍ വണ്‍കൈ ഉടൈയാര്‍ മറൈമണക്കും
  തൂയ മൊഴിയാര്‍ ഒറ്റിയിറ്പോയ്ച് ചുകങ്കാള്‍ നിന്‍റു ചൊല്‍ലീരോ
  നേയ മൊഴിയാള്‍ പന്താടാള്‍ നില്‍ലാള്‍ വാച നീരാടാള്‍
  ഏയ മൊഴിയാള്‍ പാലനമും ഏലാള്‍ ഉംമൈ എണ്‍ണിഎന്‍റേ.
 • 5. ഒല്‍ലാര്‍ പുരമൂന്‍ റെരിചെയ്താര്‍ ഒറ്റി അമര്‍ന്താര്‍ എല്‍ലാര്‍ക്കും
  നല്‍ലാര്‍ വല്‍ലാര്‍ അവര്‍മുന്‍പോയ് നാരായ് നിന്‍റു നവിറ്റുതിയേ
  അല്‍ലാര്‍ കുഴലാള്‍ കണ്‍­രാം ആറ്റില്‍ അലൈന്താള്‍ അണങ്കനൈയാര്‍
  പല്‍ലാര്‍ ചൂഴ്ന്തു പഴിതൂറ്റപ് പടുത്താള്‍ വിടുത്താള്‍ പായല്‍എന്‍റേ.
 • 6. ഓവാ നിലൈയാര്‍ പൊറ്ചിലൈയാര്‍ ഒറ്റി നകരാര്‍ ഉണ്‍മൈചൊലും
  തൂവായ് മൊഴിയാര്‍ അവര്‍മുന്‍പോയ്ച് ചുകങ്കാള്‍ നിന്‍റു ചൊല്‍ലീരോ
  പൂവാര്‍ മുടിയാള്‍ പൂമുടിയാള്‍ പോവാള്‍ വരുവാള്‍ പൊരുന്തുകിലാള്‍
  ആവാ എന്‍പാള്‍ മകളിരൊടും ആടാള്‍ തേടാള്‍ അനംഎന്‍റേ.
 • 7. വട്ട മതിപോല്‍ അഴകൊഴുകും വതന വിടങ്കര്‍ ഒറ്റിതനില്‍
  നട്ട നവില്‍വാര്‍ അവര്‍മുന്‍പോയ് നാരായ് നിന്‍റു നവിറ്റായോ
  കട്ട അവിഴ്ന്ത കുഴല്‍മുടിയാള്‍ കടുകി വിഴുന്ത കലൈപുനൈയാള്‍
  മുട്ട വിലങ്കു മുലൈയിനൈയും മൂടാള്‍ മതനൈ മുനിന്തെന്‍റേ.
 • 8. വേലൈ വിടത്തൈ മിടറ്റണിന്ത വെണ്‍­റ് റഴകര്‍ വിണ്‍ണളവും
  ചോലൈ മരുവും ഒറ്റിയിറ്പോയ്ച് ചുകങ്കാള്‍ അവര്‍മുന്‍ ചൊല്‍ലീരോ
  മാലൈ മനത്താള്‍ കറ്പകപ്പൂ മാലൈ തരിനും വാങ്കുകിലാള്‍
  കാലൈ അറിയാള്‍ പകല്‍അറിയാള്‍ കങ്കുല്‍ അറിയാള്‍ കനിന്തെന്‍റേ.
 • 9. മാണ്‍കാത് തളിര്‍ക്കും ഒറ്റിയിനാര്‍ വാന മകളിര്‍ മങ്കലപ്പൊന്‍
  നാണ്‍കാത് തളിത്താര്‍ അവര്‍മുന്‍പോയ് നാരായ് നിന്‍റു നവിറ്റുതിയോ
  പൂണ്‍കാത് തളിയാള്‍ പുലംപിനിന്‍റാള്‍ പുരണ്‍ടാള്‍ അയന്‍മാല്‍ ആതിയരാം
  ചേണ്‍കാത് തളിപ്പോര്‍ തേറ്റുകിനും തേറാള്‍ മനതു തിറന്‍എന്‍റേ.
 • 10. തേചു പൂത്ത വടിവഴകര്‍ തിരുവാഴ് ഒറ്റിത് തേവര്‍പുലിത്
  തൂചു പൂത്ത കീളുടൈയാര്‍ ചുകങ്കാള്‍ അവര്‍മുന്‍ ചൊല്‍ലീരോ
  മാചു പൂത്ത മണിപോല വരുന്താ നിന്‍റാള്‍ മങ്കൈയര്‍വായ്
  ഏചു പൂത്ത അലര്‍ക്കൊടിയായ് ഇളൈത്താള്‍ ഉംമൈ എണ്‍ണിഎന്‍റേ.

நாரையும் கிளியும் நாட்டுறு தூது // நாரையும் கிளியும் நாட்டுறு தூது

No audios found!