திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
nāraiyum kiḷiyum nāṭṭuṟu tūtu
nāraiyum kiḷiyum nāṭṭuṟu tūtu
Third Thirumurai

001. tiru ulāp pēṟu
tiru ulāp pēṟu

  talaivi pāṅkiyoṭu kiḷattal tiruvoṟṟiyūr
  aṟusīrk kaḻineṭilaṭi āsiriya viruttam
  tiruchsiṟṟampalam
 • 1. sīrār vaḷañsēr oṟṟinakart tiyākap perumāṉ pavaṉitaṉai
  ūrā ruṭaṉseṉ ṟeṉatuneñsam uvakai ōṅkap pārttaṉaṉkāṇ
  vārār mulaikaṇ malaikaḷeṉa vaḷarnta vaḷaikaḷ taḷarntaṉavāl
  ērār kuḻalāy eṉṉaṭināṉ ichsai mayamāy niṉṟatuvē.
 • 2. sīrttēṉ poḻilār oṟṟinakart tiyākap perumāṉ pavaṉivarap
  pārttēṉ kaṇkaḷ imaittilakāṇ paimpoṉ vaḷaikaḷ amaittilakāṇ
  tārttēṉ kuḻalum sarintaṉakāṇ tāṉai iṭaiyiṟ pirintaṉakāṇ
  īrttēṉ kuḻalāy eṉṉaṭināṉ ichsai mayamāy niṉṟatuvē.
 • 3. sītap puṉalsūḻ vayaloṟṟit tiyākap perumāṉ tirumāṭa
  vītip pavaṉi varakkaṇṭēṉ meṉpūn tukilvīḻn tatukāṇēṉ
  pōtiṟ ṟeṉavum uṇarntilēṉ poṉṉa ṉārpiṉ pōtukilēṉ
  ītaṟ putamē eṉṉaṭināṉ ichsai mayamāy niṉṟatuvē.
 • 4. teṉṉār sōlait tiruoṟṟit tiyākap perumāṉ pavaṉivarap
  poṉṉār vīti taṉiṟpārttēṉ puḷakam pōrttēṉ mayalpūttēṉ
  miṉṉār palarkkum muṉṉāka mēvi avaṉṟaṉ eḻilvēṭṭu
  eṉṉār aṇaṅkē eṉṉaṭināṉ ichsai mayamāy niṉṟatuvē.
 • 5. sīlak kuṇattōr pukaḻoṟṟit tiyākap perumāṉ pavaṉiirāk
  kālat taṭaintu kaṇṭēṉeṉ kaṇkaḷ iraṇṭō āyiramō
  ñālat tavarkaḷ alartūṟṟa naṟṟu‘ siṭaiyil naḻuviviḻa
  ēlak kuḻalāy eṉṉaṭināṉ ichsai mayamāy niṉṟatuvē.
 • 6. sēyai aruḷun tiruoṟṟit tiyākap perumāṉ vītitaṉil
  tūya pavaṉi varakkaṇṭēṉ sūḻnta makaḷir tamaikkāṇēṉ
  tāyai maṟantēṉ aṉṟiyumeṉ taṉaiyum maṟantēṉ taṉippaṭṭēṉ
  ēyeṉ tōḻi eṉṉaṭināṉ ichsai mayamāy niṉṟatuvē.
 • 7. tiṅkaḷ ulavum poḻiloṟṟit tiyākap perumāṉ tiruvīti
  aṅkaṇ kaḷikkap pavaṉivantāṉ atupōyk kaṇṭēṉ tāyarelām
  taṅkaḷ kulattuk kaṭāteṉṟār tammai viṭuttēṉ taṉiyāki
  eṅkaṇ aṉaiyāy eṉṉaṭināṉ ichsai mayamāy niṉṟatuvē.
 • 8. tēsār maṇisūḻ oṟṟinakart tiyākap perumāṉ pavaṉivarak
  kūsā tōṭik kaṇṭaraiyil kūṟai iḻantēṉ kaivaḷaikaḷ
  vīsā niṉṟēṉ tāyarelām vīṭṭuk kaṭaṅkāp peṇeṉavē
  ēsā niṟka eṉṉaṭināṉ ichsai mayamāy niṉṟatuvē.
 • 9. tēṭārk kariyāṉ oṟṟinakart tiyākap perumāṉ pavaṉivarat
  tōṭār paṇaittōṭ peṇkaḷoṭum sūḻntu makiḻntu kaṇṭataṉṟi
  vāṭāk kātal koṇṭaṟiyēṉ vaḷaiyum tukilum sērntatuṭaṉ
  ēṭār kōtai eṉṉaṭināṉ ichsai mayamāy niṉṟatuvē.
 • 10. tirumāṟ kariyāṉ oṟṟinakart tiyākap perumāṉ pavaṉivarap
  perumāṉ maṉamu nāṉummuṉṉum piṉṉum seṉṟu kaṇṭēmāl
  porumā niṉṟēṉ tāyarelām pōeṉ ṟīrkkap pōtukilēṉ
  iruṇmāṇ kuḻalāy eṉṉaṭināṉ ichsaimayamāy niṉṟatuvē.

திரு உலாப் பேறு // திரு உலாப் பேறு

No audios found!