திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
jpU cyhg; NgW
tiru ulāp pēṟu
>uq;fd; khiy
iraṅkaṉ mālai
Third Thirumurai

002. ehiuA; fpspA; ehl;LW JhJ
nāraiyum kiḷiyum nāṭṭuṟu tūtu

  jiytp gwitNky; itj;Jg; igAnsa;jy;
  jpUnthw;wpa+u;
  mWrPu;f; fopnelpylp Mrphpa tpUj;j;
  jpUr;rpw;w;gy;
 • 1. fz;zd; neLehs; kz;zple;J; fhzf; fpilahf; foYilahu;
  ez;Z; xw;wp efuhu;f;F ehuha; nrd;W etpw;whNah
  mz;zy; ckJ gtdpfz;l md;W Kjyha; >d;wsT;
  cz;Z; czNth Lwf;fKePj; Jw;whs; vd;wpt; nthUnkhopNa.
 • 2. kd;Dq; fUiz toptpopahu; kJu nkhopahu; xw;wpefu;j;
  Jd;D; mtu;je; jpUKd;Ngha;r; Rfq;fhs; epd;W nrhy;yPNuh
  kpd;De; Njtu; jpUKlpNky; tpsq;FQ; riliaf; fz;lts;jd;
  gpd;DQ; rilia mtpo;j;njhd;W; Ngrhs; v;ikg; gphpe;njd;Nw.
 • 3. tlpf;Fe; jkpo;j;jPe; Njd;vd;d trd; Gfy;thu; xw;wpjdpy;
  elpf;Fe; jpahfu; jpUKd;Ngha; ehuha; epd;W etpw;whNah
  gplpf;Fq; fpilah eilcila ngz;f nsy;yh; gpr;rpvd
  nehlpf;F; glpf;F kpFq;fhk Nehahy; tUe;jp NehtJNt.
 • 4. kha nkhopahu;f; fwpthpahu; tz;if cilahu; kiwkzf;F;
  Jha nkhopahu; xw;wpapw;Ngha;r; Rfq;fhs; epd;W nrhy;yPNuh
  Nea nkhopahs; ge;jhlhs; epy;yhs; thr ePuhlhs;
  Va nkhopahs; ghydK; Vyhs; c;ik vz;zpvd;Nw.
 • 5. xy;yhu; Gu%d; nwhpnra;jhu; xw;wp mku;e;jhu; vy;yhu;f;F;
  ey;yhu; ty;yhu; mtu;Kd;Ngha; ehuha; epd;W etpw;WjpNa
  my;yhu; Foyhs; fz;­uh; Mw;wpy; miye;jhs; mzq;fidahu;
  gy;yhu; #o;e;J gopJhw;wg; gLj;jhs; tpLj;jhs; ghay;vd;Nw.
 • 6. Xth epiyahu; nghw;rpiyahu; xw;wp efuhu; cz;iknrhY;
  Jhtha; nkhopahu; mtu;Kd;Ngha;r; Rfq;fhs; epd;W nrhy;yPNuh
  G+thu; Klpahs; G+Klpahs; Nghths; tUths; nghUe;Jfpyhs;
  Mth vd;ghs; kfspnuhL; Mlhs; Njlhs; md;vd;Nw.
 • 7. tl;l kjpNghy; monfhOF; tjd tplq;fu; xw;wpjdpy;
  el;l etpy;thu; mtu;Kd;Ngha; ehuha; epd;W etpw;whNah
  fl;l mtpo;e;j Foy;Klpahs; fLfp tpOe;j fiyGidahs;
  Kl;l tpyq;F KiyapidA; %lhs; kjid Kdpe;njd;Nw.
 • 8. Ntiy tplj;ij kplw;wzpe;j ntz;­w; wofu; tpz;zsT;
  Nrhiy kUT; xw;wpapw;Ngha;r; Rfq;fhs; mtu;Kd; nrhy;yPNuh
  khiy kdj;jhs; fw;gfg;G+ khiy jhpD; thq;Ffpyhs;
  fhiy mwpahs; gfy;mwpahs; fq;Fy; mwpahs; fdpe;njd;Nw.
 • 9. khz;fhj; jspu;f;F; xw;wpapdhu; thd kfspu; kq;fyg;nghd;
  ehz;fhj; jspj;jhu; mtu;Kd;Ngha; ehuha; epd;W etpw;WjpNah
  G+z;fhj; jspahs; Gy;gpepd;whs; Guz;lhs; mad;khy; Mjpauh;
  Nrz;fhj; jspg;Nghu; Njw;WfpD; Njwhs; kdJ jpwd;vd;Nw.
 • 10. NjR G+j;j tlptofu; jpUtho; xw;wpj; Njtu;Gypj;
  JhR G+j;j fPSilahu; Rfq;fhs; mtu;Kd; nrhy;yPNuh
  khR G+j;j kzpNghy tUe;jh epd;whs; kq;ifau;tha;
  VR G+j;j myu;f;nfhlpaha; >isj;jhs; c;ik vz;zpvd;Nw.

நாரையும் கிளியும் நாட்டுறு தூது // நாரையும் கிளியும் நாட்டுறு தூது

No audios found!